John Erik Aarsheim. Foto.

Yngre Advokater: – Vi skal sette standarden

Yngre advokater har mange felles utfordringer, som forventningspress og faktureringspress, og kan streve med å balansere mellom jobb og fritid, sier John Erik Aarsheim (32). Han er representant for Yngre Advokater i Hovedstyret i Advokatforeningen.Tilbyr advokat-topper som mentorer

Advokatforeningens kvinneutvalg har fått med seg noen av landets fremste kvinnelige advokater i årets mentorordning, og starter året med et inspirasjonsforedrag med toppnavn fra politikk og næringsliv.

Les merHalvard Helle. Foto.

Høyesteretts syn på straff

Da Høyesterett i 2015 markerte sitt 200-årsjubileum, medførte dette flere interessante bokutgivelser om vår øverste domstols rolle i det norske samfunnet. Men Høyesteretts viktige rolle som straffedomstol ble jevnt over underkommunisert, skriver advokat Halvard Helle i denne bokanmeldelsen.

Les merMånedens advokat

Advokat Brit Kjelleberg var bistandsadvokat for en seks uker gammel gutt som i juli 2014 ble påført 19 ribbeinsbrudd. Borgarting lagmannsrett mener at en av foreldrene står bak mishandlingen, men nå er både mor og far frifunnet. Utfallet kunne ha vært unngått ved å sikre en mer objektiv etterforskning fra start, samt at frifinnelsen av mor åpenbart skulle ha vært anket av påtalemyndigheten etter tingrettens dom, mener Kjelleberg.

Brit Kjelleberg. Foto.

Advokatansvar ved Toralf Wågheim

Når er en dom lovlig forkynt? Ankefristen løper fra den datoen dokumentet er kommet frem til advokat via Aktørportalen, slås det fast i en kjennelse fra Eidsivating lagmannsrett (LE2017-140733). Bakgrunnen for saken var en dom der arbeidstaker fikk medhold i at oppsigelse og avskjed fra arbeidsgiver var ugyldig. Dommen ble lagt inn i Aktørportalen på et tidspunkt da motpartens advokat var på ferie.