Advokatfullmektiger vil ha flørte-forbud

Er det greit at eldre partnere legger an på underordnede i eget firma? – Nei, mener flere fullmektiger, som tar til orde for et flørte-forbud mellom over- og underordnet i eget firma.Arbeidsgruppen. Foto.

Lager felles retningslinjer for sivile saker

En arbeidsgruppe med representanter fra Domstoladministrasjonen, Dommerforeningen og Advokatforeningen har fått i oppgave å lage felles retningslinjer for behandling av sivile saker i tingrettene og lagmannsrettene, og for digital iretteføring av sivile saker.

Les mer

Fru Justitia. Foto

Her trår advokater hyppigst feil

Tabellen under viser de tyve punktene i Regler for god advokatskikk som advokater hyppigst bryter, ifølge Advokatbladets undersøkelse av alle disiplinærfellelser i perioden 2013 til 2017.

Les merFru justitia. Foto.

17 advokater står bak 63 brudd

Enkelte advokater er gjengangere i disiplinærsystemet. I perioden fra 2013 til 2017 har sytten advokater hele 63 endelige fellelser for brudd på god advokatskikk. De sytten advokatene er alle felt tre eller flere ganger.Månedens advokat: HALLVARD ØSTGÅRD (les mer i nr. 4/18)

Tromsø-advokat Hallvard Østgård er en av aktørene i et storpolitisk drama mellom Norge og EU som kan få store konsekvenser for Norge og fremtidig ressursutnyttelse. I stridens kjerne står spørsmålet om retten til å fange snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel i vernesonen ved Svalbard. Østgård er forsvarer for en russisk skipper og et latvisk rederi som er ilagt bøter og foretaksstraff for ulovlig fangst, men som har anket til Høyesterett. Saken omtales som «kanskje den viktigste konstitusjonelle saken i vår rettshistorie».

 

Hallvard Østgård. Foto

Advokatansvar ved Toralf Wågheim (les mer i nr 4/18)

Borgarting lagmannsrett har nylig tatt stilling til om en eiendomsmegler på eget initiativ må opplyse om avgiftsmessige konsekvenser ved salg av fast eiendom. Dommen (LB-2017-50694) har flere generelle uttalelser om ansvar for rådgivning om skatte- og avgiftsmessige konsekvenser ved salg av fast eiendom som også vil ha betydning ved vurderingen av advokaters ansvar. Saken handlet om salg av en eiendom på 25 mål. Selger bodde i huset, men drev et ridesenter på eiendommen. Salget utløste justeringsplikt etter merverdiavgiftsloven for selger, noe megler ikke opplyste om.