Sven Marius Urke er direktør i Domstoladministrasjonen.

Domstoladministrasjonen er bekymret for rekrutteringen til domstolene

Samtidig er det flere gode nyheter i DAs årsrapport for 2023. 

Publisert Sist oppdatert

Den kjappe oppsummeringen lyder slik: 

  • Saksbehandlingstiden i tingrettene går ned. 
  • Saksbehandlingstiden i lagmannsrettene går ned. 

Dette skyldes flere forhold, ifølge DA.  

«Domstolene ble tilført ekstra ressurser i etterkant av pandemien, noe nedgang i antall innkommende saker og den nye og mer effektive domstolstrukturen. Domstolenes medarbeidere gjør hver dag en god jobb for å sikre at vi i Norge har et av verdens aller beste rettsvesen. «Rule of law index», den største internasjonale studien av rettssystemene i hele verden, viser at vi har svært solide domstoler med høy tillit fra befolkningen», heter det i årsrapporten. 

Håper ny domstolstruktur blir stående urørt

DA er klar på at den nye domstolstrukturen fungerer og sørger for både sterkere fagmiljøer og økt effektivitet. 

«Dagens struktur for ting- og jordskifterettene fungerer vesentlig bedre enn den gamle strukturen gjorde. Vi har oppnådd sterkere fagmiljø og raskere saksbehandlingstid, uten økning i de økonomiske rammene», står det i rapporten. 

«Strukturen er et godt kompromiss mellom behovet for effektiv drift og hensynet til kompetansearbeidsplasser i distriktene. Vi håper derfor den vil bli stående urørt i tiden som kommer.»

DA legger samtidig ikke skjul på at strukturen er kostbar. I dag finnes det 23 domstoler i førsteinstans og til sammen 59 rettssteder. 

«Vi forventer at politiske myndigheter er villige til å finansiere kostnadene ved den. Domstolenes lokaler må være funksjonelle, verdige og trygge. Utstyret på et lite rettssted må være like godt som på et større i storbyene.»

Saksbehandlingstid på vei ned

Fremdeles er det alminnelige tvistesaker som dominerer i tingrettene (46 prosent). Deretter følger saker etter barneloven (21 prosent), overprøving av tvangsvedtak (ti prosent) og arbeidsrettssaker (sju prosent). 

I fjor mottok tingrettene fem prosent flere meddomsrettssaker. Det kom også inn flere enedommersaker. Mens antallet avviklede meddomsrettssaker var nærmest likt i fjor som året før, har restansene i straffesaker økt. 

Kilde: Domstoladministrasjonens årsrapport 2023

I lagmannsrettene kom det inne åtte prosent flere sivile saker i 2023 sammenliknet med 2022, mens saksavviklingen gikk litt ned. Hva gjelder straffesaker, kom det inn flere anker også her. Samtidig var antall avviklede saker og antall saker i restanse nærmest helt jevnt med 2022. 

En gladnyhet fra lagmannsrettene, er at saksbehandlingstiden har gått ned innenfor alle sakstyper. For første gang på lenge klarte samtlige seks lagmannsretter å behandle alle sivile anker på under seks måneder, ifølge årsrapporten. Like vel gikk det ikke med behandlingen av straffesakene, hvor ingen nådde målet om en saksbehandlingstid på tre måneder - kortere saksbehandlingstid til tross.

Kilde: Domstoladministrasjonens årsrapport 2023

Bekymret for rekrutteringen

I årsrapporten for 2023 melder Domstoladministrasjonen om særlig én stor bekymring, nemlig rekruttering - både til dommerstillinger i alminnelige domstoler og til jordskifterettene. 

«Over år har vi sett at det er krevende å få tak i kandidater til jordskifterettene. Innstillingsrådet for dommere har varslet en bekymring for rekrutteringen også til dommerstillinger i de alminnelige domstolene», heter det i rapporten. 

«Styret ga derfor sin tilslutning til at det skal iverksettes en egen satsing på markedsføring av domstolene som arbeidsplass. Målsettingen er å sikre god tilgang på kompetente og motiverte medarbeidere i domstoler i hele landet.»

Hele årsmelding kan leses her!

Powered by Labrador CMS