Kåre I. Moljord.

Mange salærkrav havner i retten: Åtte advokatfirmaer har saksøkt tidligere klienter 

Advokat Kåre I. Moljord mener at firmaene selvsagt må kunne hevde sin rett, dersom betalingsviljen ikke er til stede, men at man alltid bør vurdere om det er klokt å initiere rettssaker med tanke på forretningsmessig omdømme. 

Publisert Sist oppdatert

I løpet av de neste tre månedene er det berammet totalt åtte saker som gjelder krav om betaling for utførte advokattjenester. Bare i april er det berammet fire saker.

Først ut er Advokatfirmaet Klomsæt, Mæland & Co. Firmaet har fremmet krav mot en privatperson som ikke har betalt utstedt faktura for firmaets tjenester. Sogn og Fjordane tingrett skal behandle saken den 15. april. Advokatfullmektig Johan Vangberg Jensen og advokat Johannes Wegner Mæland representerer eget firma i saken.

Joar Heide i Ræder Bing og Johannes Nyland i Elden.

Dagen etter, den 16. april, er det Elden Advokatfirma som møter i retten. De har saksøkt et selskap for ikke å ha betalt utstedte fakturaer for juridisk bistand. Saken går for Buskerud tingrett, og det er advokatfullmektig Johannes Nyland og advokat Thomas Skjelbred som representerer eget firma. 

Den 26. april skal Oslo tingrett ta stilling til ubetalt faktura og fastsettelse av salær i tvistesak mellom Advokatfirma Simonsen og et firma. Advokat Mohammed Temour Rajput Hussain representerer advokatfirmaet.

Judicium, Lønnum og Advocator

Den siste saken som skal behandles i april, står mellom Advokatfirmaet Judicium og en privatperson. Hordaland tingrett har satt av to rettsdager til rettssaken. Sakstema er krav om betaling for utførte advokattjenester. Svein Åge Bergset, partner i Advokatfirmaet RIISA, representerer Judicium.

Den 7. mai skal Advokatfirma Lønnum få sitt salærkrav behandlet. Buskerud tingrett skal ta stilling til hvorvidt en privatperson plikter å betale påløpt salær for advokatbistand. Partner Johan Nicolai Hertzberg og advokatfullmektig Ola Asbjørnsen representerer Lønnum i saken.

Dagen etter skal Møre og Romsdal tingrett behandle tvist mellom Advocator Advokatfirma og et sameie. Sakstema er betaling av faktura, og managing partner Jahn Waage Aurdal skal drive inn kravet på advokatfirmaets vegne.

Angell og Ræder Bing

Helgeland tingrett har satt av to rettsdager til å behandle tvist om salærkrav i juni. Det er Angell Advokatfirma som har fremmet kravet mot en privatperson. Partner i Langseth Advokatfirma, Trude Stormoen, representerer Angell.

Den siste saken som er berammet står mellom Ræder Bing Advokatfirma og et firma. Joar Heide, partner i Ræder Bing, representerer advokatfirmaet. Startdato er den 24. juni.

- Kan reise advokatetiske spørsmål

Kåre I. Moljord, advokat i Advokatfirmaet Henriksen & Co og tidligere leder av Advokatforeningens disiplinærutvalg, mener advokatfirmaer gjerne må foreta en vurdering i to ledd før de går til sak mot tidligere klienter.

- For det første blir det et spørsmål om hvorvidt det er klokt å initiere rettssaker mot egne eller tidligere klienter med tanke på advokatfirmaenes forretningsmessige omdømme. Dette spørsmålet krever en grundig vurdering av flere faktorer, herunder langsiktig omdømmebygging og betydningen av å ivareta gode klientrelasjoner, sier han.

- For det annet kan slike søksmål reise advokatetiske spørsmål. I utgangspunktet er det naturligvis ikke urettmessig å saksøke en klient for å få betalt berettiget advokatsalær. Men dersom kravet på salær er urettmessig, og man ved saksanlegget derfor truer med et urettmessig middel for å oppnå et urettmessig mål, er det klart i strid med god skikk, fortsetter han.

«Selvsagt lovlig»

Det er understreket av lagmannsretten i LB-2021-17661 at advokater og advokatfirmaer naturligvis har anledning til å bringe salærtvister inn for domstolene: 

Det er «selvsagt […] fullt lovlig for advokater å bringe salærtvister inn for domstolene innenfor de rammene lovgivningen tillater. Slik regelverket er utformet, er det ikke et vilkår for domstolsprøving at kravet først er prøvd av disiplinærmyndighetene».

Men:

«Dette utelukker likevel ikke at et ellers lovlig saksanlegg, eller «trusler» om dette, vil kunne inngå som del av en samlet opptreden som ut fra en konkret vurdering må anses å bryte med de yrkesetiske krav som må stilles til advokater. I kraft av sitt yrke og sin rolle står advokater i en særstilling. Som profesjonsutøvere og del av rettssystemet, innehar de en særlig fortrolighet med domstolsbehandling som kan virke skremmende for andre», ifølge lagmannsretten.

Når det gjelder de aktuelle saksanleggene, er det ingen grunn til å tro at kravene er urettmessige, ifølge Moljord. 

- Og dersom betalingsevnen eller betalingsviljen, eller begge deler, ikke er til stede hos klienten, må man kunne hevde sin rett. Også som advokatfirma, sier han. 

Powered by Labrador CMS