Illustrasjonsfoto:

Advokat må tilbakebetale 176.000 kroner til klient

I første instans ble advokaten dømt til bare å betale tilbake 802 kroner til klienten. I Disiplinærnemnden ble summen en helt annen.

Publisert Sist oppdatert

Første instans i disiplinærsystemet er nå avviklet, men fortsatt finnes det noen ankesaker til behandling i Disiplinærnemnden.

Den 1.mars fattet nemnden en avgjørelse i en ankesak (sak 16526) der en advokat ble dømt til å tilbakebetale salæret i sin helhet til klienten - pluss 18.000 kroner i saksomkostninger.

Klageren i saken fikk kontakt med advokaten etter at hun hadde lagt ut en forespørsel på Advokatguiden, der hun søkte etter en advokat som kunne bistå henne i flere forsikringssaker.

Klager ble skadet på ferie. Advokaten bistod henne i forbindelse med dekning fra to ulike forsikringsselskaper, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, og voldsoffererstatning

Klager ble bedt om å sende advokaten relevante dokumenter, og sendte også en e-post til advokaten med følgende spørsmål:

«Hvor mye er advokatkostnader da? Skal vi lage en avtale eller hvordan gjør vi det?»

Disiplinærnemndens medlemmer

Cecilie Lysjø Jacobsen (leder), Leif Oscar Olsen, Anders Sæve Obrestad, Mille Haslund Mellbye og Ingunn Tøllefsen.

 Til dette svarte advokaten: 

«Jeg er ganske sikker på at du her vil ha en rettshjelpsdekning som dekker advokatkostnadene. Dette kan jeg finne fort ut av etter å ha mottatt de aktuelle dokumentene i saken. Inntil dette er avklart skal dette ikke koste deg noe.»

- Uten kostnad for deg

Advokaten sendte flere e-poster der han ga uttrykk for at advokatbistanden ikke ville koste klienten noe.

«Slik saken nå er opplyst, vil du også ha rett til dekning for advokatkostnader, slik at min videre bistand vil være uten kostnad for deg», skrev advokaten blant annet.

Det ble utbetalt 213.498 totalt kroner til klientkontoen, men advokaten overførte bare 45.218 kroner til klienten, og beholdt resten selv - 176.268,75 kroner - som dekning for sitt salær i seks saker han hadde bistått klienten med. 

Pengene stammet fra utbetalinger knyttet til voldsoffererstatning, fritidsforsikring, arbeidsavklaringspenger, egenandeler, og diverse oppgjør fra forsikringsselskap.

Klager mente at hun ikke skulle betale noe for advokatbistanden, og krevde pengene tilbake.

- Protesterte først etter et halvt år

Advokaten, på sin side, anførte overfor Disiplinærnemnden at Disiplinærutvalgets avgjørelse om at han kun skyldte klienten 802 kroner, var riktig.

Saken utviklet seg underveis, og nye saker kom til, anfører advokaten, og viste blant annet til fremlagte e-poster med klienten, der det tydelig fremgår at klager forsto at hun måtte betale salær i form av egenandel for rettshjelpsforsikringen.

Klager har heller ikke protestert på tilsendte fakturaer, påpeker advokaten.

«At klager valgte å ikke se vedlagte fakturaer i e-posten kan ikke advokaten klandres for. Advokaten har derfor lagt til grunn at klager var innforstått med avregningen og forutsetningene for denne. Dette har vært advokatens forståelse helt frem til klager et halvt år senere først påstår at hun ikke har akseptert denne», skriver han i tilsvaret til Disiplinærnemnden.

Klager opplyste i sitt tilsvar at dette ikke stemmer, og at hun allerede samme dag som fakturaen kom, protesterte på den.

Skrev ikke oppdragsbekreftelse

Nemnden skriver at det følger av disiplinærpraksis at salærkrav primært må vurderes ut fra hva som er avtalt mellom partene. Det foreligger ikke oppdragsbekreftelse i saken.

Det er advokaten som er nærmest til å bære ansvaret for uklarheter om salærberegningen, og har bevisbyrden for de økonomiske forholdene i et advokatoppdrag, og uklarheter om salærberegningen vil da ramme advokaten, skriver Disiplinærnemnden.

Og videre:

«Etter Disiplinærnemndens syn må advokatens uttalelser tolkes slik at advokatens krav på salær ville bli dekket gjennom klagers rettshjelpsforsikringer, slik at klager selv ikke skulle betale noe for advokatbistanden.»

Advokatens uttalelse om at «min videre bistand vil være uten kostnad for deg» er plassert nederst i e-posten, påpeker nemnden, og knytter seg dermed til alle sakene som ble nevnt i den aktuelle e-posten. 

«Disiplinærnemnden har etter dette kommet til at klager ved oppdragets oppstart hadde en velbegrunnet oppfatning om at hun ikke skulle betale for advokatbistanden, men at denne skulle dekkes av rettshjelpsforsikringer.» 

Disiplinærutvalgets behandling

At Advokatforeningens nå nedlagte disiplinærutvalg for Oslo krets kom til at advokaten bare skyldte klienten 802 kroner, drøftes ikke nærmere av Disiplinærnemnden, som kort slår fast at «Disiplinærnemnden har kommet til et annet resultat enn disiplinærutvalget når det gjelder nedsettelse av salærets størrelse».

Advokaten ble av disiplinærutvalget ilagt kritikk for brudd på Regler for god advokatskikk punkt 3.1 (aksept og avslutning av oppdrag) og 3.3 (salærberegning). Advokaten tok til seg kritikken som rettes. Denne beslutningen ble ikke påanket.

Disiplinærutvalget mener at advokaten burde ha inngått en avtale om hvordan salæret skulle beregnes. 

«Utvalget har merket seg at advokaten har gjort et godt arbeid for klager, der alle hennes overprøvinger av avslag fra forsikringsselskapene som til nå er avgjort har ført frem», heter det i disiplinærutvalgets beslutning.

- Mange uklare momenter

Utvalget har vurdert hver enkelt post i advokatens faktura, og mener det er mange uklare momenter. Bare for én av postene, som gjaldt salær knyttet til reiseforsikring, kom utvalget til at advokaten hadde fakturert for mye, og påla ham å tilbakebetale 802,50 kroner.

Utvalget viser til at klager hadde betalt inn forskudd i alle seks saker til advokaten.

«Manglende avtaler om klarhet i om klager har rett til eller kun en mulighet for å få forskuddet tilbakebetalt har åpenbart skapt en uro hos klager. Nemnda har likevel under tvil kommet til at dette ikke skal anses som brudd på kravet til advokaters opptreden. Det vises til at klager har betalt inn forskudd i alle av sakene uten å stille spørsmål ved det», skriver utvalget.

For et beløp på nærmere 80.000 kroner, mener utvalget at «det er uklart om klager har mottatt regress, og viser til at saken ikke er tilstrekkelig opplyst til at det foreligger grunnlag for tilbakebetaling». 

- Vanskelig å vurdere omfanget

For advokatens arbeid knyttet til selve ulykken på reise, har han fakturert 43.843 kroner. «Det er vanskelig for utvalget å vurdere om omfanget av arbeidet har vært rimelig og nødvendig», skriver utvalget.

Da saken stod for disiplinærutvalget, var ikke alle sakene endelig avgjort. Advokaten fakturerte drøye 45.000 kroner for sitt arbeid med voldsoffererstatningssaken, og påpekte overfor disiplinærutvalget at klager fortsatt kunne få dekket sine advokatkostnader.

Powered by Labrador CMS