Den samiske artisten og aktivisten Ella Marie Hætta Isaksen var en av de 18 tiltalte etter fjorårets Fosen-demonstrasjoner.

Fosen-aksjonistene frifunnet - aksjonen var avgjørende for regjeringens beklagelse av menneskerettsbrudd

Retten la vekt på at demonstrasjonen ikke var rettet mot et gyldig fattet vedtak, men skjedde til støtte for en høyesterettsdom. 

Publisert Sist oppdatert

«Hensett til de spesielle forhold i saken her, hvor de tiltaltes aksjon bygget på en enstemmig høyesterettsdom om menneskerettsbrudd mot dem som aksjonistene representerte, samt at det gikk ni måneder fra bruddet på politiets pålegg til de tiltalte fikk forelegget i posten, mener mindretallet at riktig reaksjon fra politiet burde vært påtaleunnlatelse, jfr. straffeprosessloven § 69», heter det i dommen fra Oslo tingrett (24-005916MED-TOSL/07).

Tingrettsdommer Kim Heger, som utgjorde mindretallet, mente at «det etter rettspraksis er vanskelig å komme til annet enn at bruddet på politiets pålegg må medføre en form for straffereaksjon».

Forelegg på 6000 kroner

18 aksjonister, som nektet å etterkomme politiets pålegg om å fjerne seg fra inngangspartiet til Finansdepartementet og Energidepartementet i forbindelse med Fosenaksjonen i slutten av februar og begynnelsen av mars i fjor, ble tiltalt etter å ha nektet å godta forelegg på seks tusen kroner.

Aktor la ned frifinnende påstand for fem av de tiltalte tilknyttet demonstrasjonen i Finansdepartementet. Dommen gjelder derfor kun de 13 som stod tiltalt for demonstrasjoner i Energidepartementet.

I dommen drøftes Fosenaksjonens betydning for sakens endelige utfall:

«Retten kan ikke se annet enn at de tiltaltes aksjon i Energidepartementet og Fosenaksjonen var helt avgjørende for den beklagelse som regjeringen kom med 2. mars 2023», heter det i dommen.

- Viktig milepæl

– Denne dommen markerer en viktig milepæl for forsamlings- og ytringsfriheten i Norge, sier advokatene Olaf Halvorsen Rønning og Anne Marie Gulichsen i Elden Advokatfirma i en pressemelding.

Rønning og Gulichsen representerte aksjonistene i saken.

- Retten fant at inngrepene fra statens side – pålegget om å avslutte demonstrasjonen, utbæringen, innbringelsen til politihuset og straffereaksjon – samlet sett krenket de tiltaltes rett til å delta i fredelige forsamlinger og demonstrasjoner etter Grunnloven § 101 og EMK art. 11, sier advokat Rønning.

Advokat Olaf Halvorsen Rønning i Elden adovokatfirma.

- Denne dommen sender et klart signal om at retten til å utøve fredelige demonstrasjoner i Norge står sterkt, og er av stor betydning for et demokratisk samfunn., sier advokat Anne Marie Gulichsen.

- Bot ikke nødvendig

En samlet rett konkluderer med at det verken var nødvendig eller forholdsmessig å reagere med bot i saken.

Retten viser til at de tiltaltes aksjon lå i ytringsfrihetens kjerne, ikke representerte risiko for liv og helse eller medførte alvorlige forstyrrelser for allmenheten, ikke gikk utover andre enn dem budskapet var rettet mot, ei heller hadde en tilsiktet hensikt å skade driften i departementet. 

Flertallet, som bestod av to meddommere, mener at det ikke foreligger særlige gode grunner for å reagere med bot eller annen straffereaksjon, og la vekt på - i større grad enn mindretallet - at aksjonen var nødvendig for regjeringens beklagelse for menneskerettsbrudd.

Flertallet beskriver også energiminister Terje Aaslands (Ap) håndtering av dommen og demonstrasjonen som «rigid og uheldig».

«Flertallet ser også hen til at terskelen for myndighetenes inngrep i demonstrasjonsfriheten må være ytterligere skjerpet i saken her, da det må legges vekt på at samene som urfolk fortsatt er en utsatt og sårbar gruppe med behov for et særlig ytringsfrihetsvern», heter det i dommen.

Tiltalebenken i rettssal 828 på sakens andre rettsdag.

- Et grensetilfelle

Dommer Heger er langt på vei enig med flertallet, og mener saken er et grensetilfelle, men viser til at «det ikke primært ved å trosse politiets pålegg at aksjonistene fikk frem sitt budskap, da de hadde klart å mobilisere en stor Fosenaksjon i Oslo sentrum, en aksjon de kunne slutte seg til ved å etterkomme politiets pålegg».

Sakens aktører

Aksjonistene var representert av  Olaf Halvorsen Rønning og Anne Marie Gulichsen, Elden Advokatfirma.

Påtalemyndigheten var representert av  politiadvokat Håkon Sjøvold og konstituert statsadvokat Stian F. Hermansen.

Rettens administrator var tingrettsdommer Kim Heger.

«Det som skiller saken her fra de typiske sivil ulydighetssakene, er at Fosenaksjonen ikke rettet seg mot et gyldig vedtak, for eksempel vedtak om å tillate dumping av gruveslam, tillate oljeboring eller regulering av et vassdrag. Tvert imot hadde Fosenaksjonen en enstemmig høyesterettsdom i ryggen – de tiltaltes aksjon var til støtte for en høyesterettsdom.» 

Oslo tingrett legger til grunn at demonstrasjonene inne i Energidepartementet ikke medførte alvorlige forstyrrelser av andres lovlige aktiviteter, fare for liv og helse, eller trafikale problemer, heter det i dommen.

Aksjonist Ella Marie Hætta Isaksen sier til VG at dommen« viser at vi har rett til å beskytte egne menneskeretter og at vi kan beskytte oss mot menneskerettighetsbrudd».

– Den viser jo at vi hadde en god sak fra starten. Og, å kjempe for rettsstaten er ikke noe man skal bli straffet for, sier hun.

Powered by Labrador CMS