Det var mye følelser i sving i rettssal 828 i Oslo tingrett da de tiltalte samiske demonstrantene forklarte seg for dommerne. Her fra sakens andre av totalt fem rettsdager som er satt av til behandlingen.

Mener det er i strid med menneskerettighetene å skulle dømme Fosen-demonstrantene

- De opplever det som dypt urettferdig å være tiltalt for å ha aksjonert i forsvar av Høyesteretts dom og for å få staten til å bringe et pågående menneskerettighetsbrudd til opphør, sier aksjonistenes forsvarer Anne-Marie Gulichsen.

Publisert Sist oppdatert

Mandag morgen begynte rettssaken i Oslo tingrett mot de 18 demonstrantene som har nektet å godta foreleggene de fikk i forbindelse med fjorårets Fosen-demonstrasjoner i Regjeringskvartalet. 

I flere døgn blokkerte de inngangspartiene blant annet til Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet (OED), for å markere at fem hundre dager var passert siden Høyesterett slo fast at to av vindkraftverkene på Fosenhalvøya i Trøndelag ble oppført i strid med menneskerettighetene og urfolks rettigheter.

De fleste demonstrantene var unge samer, og bøtene de fikk fra statsadvokaten for ikke å ha fulgt politiets pålegg om å forlate departementene, skal ha ligget på mellom tre og fem tusen kroner. 

Bildet er tatt 27. februar 2023, og viser demonstranter utenfor Olje- og energidepartementet i Regjeringskvartalet. Det var også denne datoen at 14 av de 18 tiltalte mottok påleggene fra politiet som de nå sitter tiltalt for ikke å ha fulgt. Lent mot veggen i grå lue sitter den verdenskjente svenske klimaaktivisten Greta Thunberg, som også tilbragte flere dager utenfor departementene i februarkulda.

Til tross for at politiet i høst ba om påtaleunnlatelse, har statsadvokaten likevel valgt å reise sak mot aksjonistene. Nå er fem dager satt av til behandlingen i Oslo tingrett. 

Dersom de blir dømt i tingretten, kan dette utgjøre nok et menneskerettighetsbrudd, mener deres forsvarer, Anne-Marie Gulichsen i Elden.

- Vi mener at aksjonistene har utøvd sin ytrings- og demonstrasjonsfrihet, og at det derfor vil være i strid med EMK artikkel 10 og 11 dersom de dømmes i denne saken, sier hun.

Mener aksjonistene ikke kan straffes

Staten sin mulighet til å gripe inn i ytrings- og demonstrasjonsfriheten må vurderes konkret, påpeker Gulichsen.

- I denne saken mener vi at aksjonistene har holdt seg innenfor rammen av det som ikke kan straffes – særlig i lys av hvorfor de aksjonerte, sier hun.

Demonstrantenes uttalte formål var å få staten til å bringe et pågående brudd på menneskerettighetene til opphør.

Elden-advokat Anne-Marie Gulichsen er forsvarer for de 18 tiltalte sammen med sin kollega Olaf Halvorsen Rønning fra samme advokatfirma.

Selv om det lenge var strid om hvorvidt det hele kunne omtales som et pågående menneskerettighetsbrudd, erkjente statsminister Jonas Gahr Støre i mars 2023 at dette var tilfelle. 

- Dommen slår fast at konsesjonen sånn som den er gitt krenker de rettighetene som samene har etter de konvensjonene vi skal følge. Det er et brudd på menneskerettighetene, uttalte Støre overfor pressen etter et møte med reindriftssamene fra Fosen i forbindelse med fjorårets demonstrasjoner. 

Aksjonistenes krav var at den utøvende makt, ved regjeringen, skulle innrette seg etter Høyesterett sin storkammerdom, forklarer Gulichsen. 

- Det er en selvfølge i rettsstaten Norge at alle respekterer maktfordelingsprinsippet, men deres opplevelse var at regjeringen ikke tok Høyesterett og reindriftssamene på Fosen på alvor, sier hun.

Forteller om tapt ungdomstid

En av de tiltalte demonstrantene, er den samiske artisten og aktivisten Ella Marie Hætta Isaksen.

Hun forteller at hun i likhet med sine medaksjonister har ofret privatliv, fritid og karrieremuligheter for å stoppe menneskerettighetsbruddet på Fosen. 

- Når jeg ser på mine medaksjonister, ser jeg mye tapt ungdomstid, forteller hun.

Tiltalebenken i rettssal 828 på sakens andre rettsdag. Det var organisert med samiske tolker i retten slik at de som ønsket kunne forklare seg på sitt samiske morsmål. Helt til høyre i bildet sitter Ella Marie Hætta Isaksen.

Isaksen forklarte seg for retten på mandag. 

På spørsmål om hvem hun selv mente burde sittet på tiltalebenken, svarte hun statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og energiminister Terje Aasland (Ap).

- Ingen klapp på skulderen for Støre og Aasland

6. mars ble det riktignok inngått en avtale mellom Staten og Roan Vind på den ene siden, og Nord-Fosen siida på den andre. 

Den signerte avtalen innebærer ingen fjerning av vindturbiner, men sikrer etablering av et tilleggsbeite av samme kvalitet som det tapte vinterbeiteområdet på Roan.

I en pressemelding fra Regjeringen omtalte energiminister Aasland avtalen som en «fremtidsrettet løsning» som ivaretar reineiernes rettigheter.

Isaksen er derimot ikke overbevist. 

Den samiske artisten og aktivisten Ella Marie Hætta Isaksen i Oslo tingrett 12. mars.

«Menneskerettighetsbruddet vil være reparert når dette nye beitet er på plass, men ikke før», skriver hun i et innlegg på sin egen Instagram-profil.

«Det er og vil alltid forbli en total rettskatastrofe at Fosen-samene ble utsatt for et statlig menneskerettighetsbrudd i så lang tid. Aasland og Støre fortjener ingen klapp på skulderen for at en utvei endelig er funnet. For det er absolutt ikke deres fortjeneste», fortsetter Isaksen i innlegget. 

«Vi blir straffet mens staten går fri»

Fortjenesten mener hun ligger hos «hundrevis av unge samer som måtte aksjonere sivilt ulydig for at staten skulle innrømme og beklage menneskerettighetsbruddet».

Likevel er det 18 av disse unge samene som nå sitter på tiltalebenken i rettssal 828. 

«Vi blir straffet, mens staten og vindkraftselskapene som ble dømt i høyesterett i 2021 fortsatt går fri. Jeg lar det stå til ettertanke», skriver Isaksen.

I foreleggene som er utstedt mot de 18 demonstrantene, heter det at den opprinnelige boten de er ilagt, kan bli høyere dersom saken avgjøres av retten, og at de også kan bli dømt til å betale saksomkostninger til det offentlige. 

Rettssaken kan følges i Oslo tingrett fra 11. til 18. mars, og den streames også direkte via YouTube med lenke på domstolenes nettsider

Aktoratet består av advokatene Håkon Sjøvold og Stian F. Hermansen.

De tiltaltes forklaringer frembragte sterke følelser både på tiltalebenken og blant publikum i rettssalen. På Instagram skriver Isaksen at hun er stolt av at de «har skapt en historisk rettighetsbevegelse i Norge som har satt spor for ettertiden».
Powered by Labrador CMS