Vant delvis frem i salærtvisten, men ble erstatningsansvarlig for klientens tap

Et selskap og en privatperson ble saksøkt i et erstatningssøksmål og fikk bistand fra et advokatfirma. Etter rettssaken oppstod salærtvist mellom partene. Klienten fremmet videre erstatningskrav mot advokatfirmaet siden et motkrav ikke ble fremsatt i saken.

Publisert

Dette fremkommer i en dom fra Gulating lagmannsrett avsagt 7. februar 2024.

Bakgrunnen for saken var at selskap A og privatperson / aksjonær B var saksøkt for krav om erstatning, vinningsavståelse og vederlag. Kravstiller, som tidligere var arbeidsgiver til B, gjorde gjeldende at det forelå brudd på lojalitetsplikt i arbeidsforhold, brudd på markedsføringsloven, brudd på konkurranseklausuler og rettstridig bruk av programvare. A og B fremmet selv flere krav mot kravstilleren. A og B var bistått av advokatfirmaet C.

A og B ble frifunnet for kravene som var fremsatt mot dem. Motkravene førte heller ikke frem. Selskap A ble tilkjent deler av sakskostnadene på to millioner kroner. Det oppstod deretter tvist mellom partene om betalingen av restsalæret til advokatfirmaet på 3.098.585 kroner.

Partene var uenig om også B var ansvarlig for salæret, da A ikke var søkegod. B fremmet videre krav om erstatning mot advokatfirmaet. B mente å ha et lønnskrav mot kravstiller som ikke ble fremmet i saken og deretter ble foreldet. Tvisten ble brakt inn for domstolene

Salærkravet

Lagmannsretten viste til oppdragsbekreftelser, hvor det ikke fremgikk om både A og B skulle være ansvarlig for salæret, eller i hvilken grad B skulle hefte, helt eller delvis. Heller ikke i advokatfirmaets alminnelige oppdragsvilkår kunne det utledes noe om solidaransvar i oppdrag for to eller flere klienter.

 Lagmannsretten uttalte videre at:

«Dersom [B] skulle være ansvarlig for hele salærkravet sammen med og på linje med [A] var det meget nærliggende for [advokatfirmaet] å presisere dette i den nye oppdragsbekreftelsen. Det er ikke gjort. Det hadde alternativt vært å forvente at dette ble gjort klart for [B] i et møte eller ved et avklarende brev. Dette er heller ikke gjort».

Lagmannsretten viste videre til at fakturaer løpende var sendt til A. Det ble også vist til etterfølgende korrespondanse og prosesskriv vedrørende sakskostnadene, som talte for at det ikke forelå et fullt solidaransvar. Lagmannsretten kom deretter til at B var solidarisk ansvarlig for deler av kostnadene, og at B videre var ansvarlig for salær hvor B alene var bistått i saken, samlet 2.313.100 kroner.

Krav om erstatning

B hadde 744.344 kroner i utestående lønn hos motparten, med tillegg av renter. B diskuterte lønnskravet med advokatfirmaet, og det ble lagt til grunn å avvente å fremme kravet. Det var ikke holdepunkter i bevisførselen for at advokatfirmaet ga noen råd om at B risikerte at lønnskravet ble foreldet, eller at det burde tas skritt for å avbryte løpende foreldelse av lønnskravet.

Lagmannsretten la videre til grunn at B heller ikke hadde frafalt kravet. Det var da erstatningsbetingende uaktsomt av advokatfirmaet å ikke sørge for å avbryte foreldelsesfristen for kravet, eller gi tilstrekkelig råd rundt dette. Advokatfirmaet ble erstatningsansvarlig for lønnstapet med tillegg av renter, totalt 1.529.640 kroner.

Lagmannsretten la videre til grunn at et slikt erstatningskrav mot advokatfirmaet ikke var foreldet.

Advokatfirmaet ble dømt til å betale sakskostnader til B for tingrett og lagmannsrett med 415.781 kroner. Dommen er rettskraftig.

 

Powered by Labrador CMS