Trine B. Mathiesen er styreleder i Tilsynsrådet.

Tilsynsrådet etterlyser mulighet til å ilegge et helt advokatfirma overtredelsesgebyr

Nå er tilsynet i gang med å utarbeide forslag til regelendringer. 

Publisert Sist oppdatert

De siste årene er Tilsynsrådet sett en økning i antall advokatbevillinger som blir tilbakekalt i løpet av et år. I 2023 var det til sammen 24 advokater som mistet bevillingen. Det er det høyeste antallet på over tjue år. 

De fleste tilbakekall skjer som følge av fristoversittelser knyttet til egenerklæring, regnskap og bidragsbetaling, ifølge Tilsynsrådet. I tilfellene hvor det avdekkes mangler ved selve driften av en advokatvirksomhet, erfarer tilsynet at sanksjoner rettet mot enkeltadvokater, ikke har ønsket effekt. 

«I tilfeller der det er andre enn advokater som har eierandeler i advokatforetaket fortsetter den kritikkverdige virksomheten selv om enkeltpersoners advokatbevilling tilbakekalles. Etter Tilsynsrådets syn er det derfor behov for, i enkelte tilfeller, også å kunne reagere med et forbud mot foretaket som sådan», heter det i årsrapporten. 

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet er Tilsynsrådet derfor i gang med å lage et høringsnotat med forslag til regelendringer slik at en hel virksomhet kan ilegges overtredelsesgebyr etter hvitvaskingsloven § 49. Etter planen skal arbeidet bli ferdig til sommeren. 

Protesterer mot å gi revisor innsyn ved tilsyn

Lenge har advokaters etterlevelse av hvitvaskingsregelverket vært et hett tema, inkludert i Tilsynsrådets årsrapporter. Det er det også i år. 

«Tilsynsrådet har merket en økning i motstanden mot å gi tilsynsrevisor tilgang til nødvendige opplysninger i forbindelse med gjennomføring av stedlige tilsyn», heter det i rapporten. 

«Dersom tilliten til advokatstanden skal bestå, mener Tilsynsrådet at det er nødvendig at advokatens transaksjoner via klientbankkonto kan undergis en fullstendig undersøkelse av Tilsynsrådet uhindret av advokatens taushetsplikt. Tilsynsrådet forstår det slik at ny advokatlov i større grad klargjør og ivaretar dette behovet.»

Politianmeldt én advokat

Gjennom fjoråret gjennomførte Tilsynsrådet totalt 28 tilsyn. Det er nedgang på 17 tilsyn sammenliknet med året før.

«I 2023 er det også avdekket at advokater har bistått med bruk av klientbankkonto til rene betalingsformidlingsoppdrag, kombinert med fravær av risikovurderinger og/eller forsterkede kundetiltak og nærmere undersøkelser av mistenkelige transaksjoner. I forbindelse med disse tilsynene har det vært nødvendig å undersøke klientforholdene nærmere, herunder for eksempel også korrespondanse mellom advokat og klient.»

I ett tilfelle har Tilsynsrådet besluttet å politianmelde en advokat. 

- Fortsatt grunnleggende mangler 

Tilsynsrådet mener også at advokater har blitt flinkere til å gjennomføre risikovurderinger, selv om det ennå er forbedringspotensial.

«Det erfares imidlertid fortsatt grunnleggende mangler når det gjelder tilpasning av anti-hvitvaskingsrutiner til egen virksomhet og internkontroll. Problemet synes fortsatt i vesentlig grad å være knyttet til ukritisk kopiering av rutine-maler, uten nødvendig tilpasning av disse til egen virksomhet.»

I årsrapporten kommer det samtidig frem at Tilsynsrådet vil fortsette å tilby advokater kurs om hvitvaskingsregelverket. 

Hele årsrapporten kan leses her!

Powered by Labrador CMS