Sigurd Klomsæt krevde kompensasjon for 5000 timers arbeid, men fikk bare vederlag for under halvparten.

BANEHEIA-SAKEN

Klomsæt får nesten 2,5 millioner kroner i kompensasjon - Sjødin får 1,6 millioner kroner

I kjølvannet av frifinnelsen av Viggo Kristiansen fremmet Sigurd Klomsæt og Arvid Sjødin millionkrav for sitt bidrag i saken. Nå har Borgarting lagmannsrett fastsatt beløpene både til advokater, andre hjelpere og Kristiansens far. - Jeg er ikke fornøyd, sier Klomsæt.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag klokken 14 offentliggjorde Borgarting lagmannsrett en kjennelse som gjelder erstatningskrav og dekning av omkostninger etter den frifinnende dommen av Viggo Kristiansen i Baneheia-saken.

Bakgrunnen for kjennelsen var at en rekke støttespillere fremmet krav om vederlag for sin innsats for å få saken gjenopptatt og Kristiansen frifunnet.

Reduserer Klomsæts krav med 3500 timer

Sigurd Klomsæt, som var Kristiansens advokat fra 2008 til 2012, fremmet et krav om betaling for 5500 timer for sitt arbeid med å få saken gjenopptatt. Videre ba han om 684.000 kroner for dekning av kostnader i forbindelse med søksmålet mot Gjenopptakelseskommisjonen i 2011.

Lagmannsretten legger til grunn at Klomsæt har utført arbeid i saken som har hatt stor betydning for gjenåpningen av saken og den senere frifinnelsen av Kristiansen, men mener den samlede tidsbruken på 5500 timer likevel synes å være for høyt.

«Lagmannsretten har etter dette kommet til at deler av Klomsæts arbeid med gjenåpningen av saken har vært nødvendig for et effektivt forsvar av Kristiansen. Når den begrensede dokumentasjonen ses i sammenheng med den betydelige økningen av kravet fra 2011 (3500 timer), mener lagmannsretten at det ikke i tilstrekkelig grad er sannsynliggjort at hele utgiftsposten anses nødvendig. Lagmannsretten foretar derfor en skjønnsmessig reduksjon av erstatningen», skriver lagmannsretten.

Etter en samlet vurdering fastsettes nødvendige utgifter til Klomsæts arbeid med gjenåpning av saken i perioden 2008-2016 skjønnsmessig til 2000 timer.

Sigurd Klomsæt.

«Med en timesats i 2016 på 995 kroner, utgjør dette 1.990.000 kroner. Lagmannsretten forstår det slik at Klomsæt også krever merverdiavgift. Med tillegg av slik merverdiavgift utgjør erstatningen 2.487.500 kroner».

Han fremmet også et krav på vegne av DNA-ekspert Ragne Farmen om betaling for 300 timers arbeid med saken. Lagmannsretten mener dette er nødvendige utgifter til Kristiansens forsvar, og tilkjenner derfor 336.300 kroner for arbeidet.

- Misfornøyd med summen

- Jeg er ikke tilfreds med summen. Jeg skal ha betalt for 5500 timer, sier Sigurd Klomsæt til Advokatbladet.

- Det er en stor sum, men jeg får kompensasjon for under halvparten av den jobben jeg har gjort. Det er i realiteten ingen drøftelse fra retten, men en skjønnsmessig fastsettelse av et tall. Jeg mener jeg har begrunnet mine timer godt, sier han videre.

Klomsæt mener en slik avgjørelse skaper en negativ presedens for advokater som engasjerer seg i lignende saker.

- Det er et signal til alle om at man ikke skal engasjere seg i slike saker, fordi det er ubehagelig for staten, sier han.

Hva gjelder de øvrige summene, er han ikke tilfreds med lagmannsrettens vurderinger.

- Det er helt feil at Mikkel Tronsrud ikke får én krone, og at Halvard Sivertsen ikke får full kompensasjon, når retten samtidig sier at man er avhengig av medhjelpere i disse sakene.

- I september skal jeg delta i et møte med utvalget som gransker Baneheia-saken. Da skal jeg være veldig tydelig på hvem som har gjort hva, til hvilken tid og til hvilken nytte, sier Klomsæt.

Arvid Sjødin får 1,6 millioner

Arvid Sjødin, som har vært Kristiansens forsvarer gjennom en rekke år, ba om å få utbetalt 1.858.453 kroner for sitt arbeid i årene 2010 til 2015. Kravet var basert på tre deler, hvor han krevde 1.126.035 for arbeidet med gjenåpningen av saken, 342.000 for håndtering av media og 270.560 for arbeidet med Monster film.

Hele salen reiste seg da Arvid Sjødin ankom Forsvarergruppens høstseminar for å snakke om arbeidet med frifinnelsen av Viggo Kristiansen. Her med krimjournalist i NRK, Olav Rønneberg.

Lagmannsretten legger til grunn at Sjødins arbeid har hatt stor betydning for gjenåpningen av saken og den senere frifinnelsen av Kristiansen.

«Etter en samlet vurdering har lagmannsretten kommet til at Sjødins arbeid med gjenåpningen av saken i sin helhet har vært nødvendig for et effektivt og forsvarlig forsvar av Kristiansen», følger det av kjennelsen.

Lagmannsretten fastsetter erstatningen for arbeidet med gjenåpning i tråd med Sjødins redegjørelse, og legger til grunn gjeldende salærsats for 2023.

«Etter dette fastsettes nødvendige utgifter til Sjødins arbeid med gjenåpningen av saken i perioden 2010–2015 til 987,75 timer, i tråd med Sjødins redegjørelse. Med en timesats i 2023 på 1140 kroner utgjør dette 1.126.035 kroner eksklusiv merverdiavgift».

For arbeidet med presse og TV-produksjon tilkjenner de en samlet sum på 171.000 kroner.

«Etter en helhetsvurdering tilkjennes dekning av salær til Sjødin for ulik type arbeid med media som skjønnsmessig fastsettes til 150 timer», følger det av kjennelsen.

Til sammen ender summen på 1.621.293,75 kroner inkludert merverdiavgift.

Deler av støttegruppen får kompensasjon

Videre fremmet Mikkel Tronsrud, Halvard Sivertsen og Terje Helland, som alle var en del av Viggo Kristiansens støttegruppe, krav om økonomisk kompensasjon. Tronsrud og Sivertsen krevde begge vederlag for 3600 timers arbeid, mens Helland krevde for 3923 timer.

Bjørn Olav Jahr, Halvard Sivertsen og Mikkel Tronsrud i Borgarting lagmannsrett da lagdommer Tonje Vang avsa en frifinnende dom for Viggo Kristiansen.

Halvard Sivertsen får betalt for 1.400 timers arbeid i forbindelse med hans innsats med teledatabeviset i saken. Til sammen utgjør det en samlet sum på 1.569.400 kroner. I tillegg får han utbetalt 7.042 kroner i erstatning for omkostninger.

Terje Helland får 250.000 kroner i erstatning for omkostninger, mens Mikkel Tronruds krav derimot ikke tas til følge.

Viggos far får 1,14 millioner

Forfatter og tidligere Dagbladet-journalist Eivind Pedersen, krevde betalt for 3647 timer, mens Viggo Kristiansens far, Svein Kristiansen, ba om 1.144.432 kroner.

Pedersens krav tas ikke til følge av lagmannsretten, mens Svein Kristiansen får tilkjent hele sitt krav i erstatning for omkostninger.

Dette var kravene

  • Mikkel Tronsrud, med i støttegruppa: 3600 timer.
  • Halvard Sivertsen, med i støttegruppa: 3600 timer.
  • Terje Helland, med i støttegruppa: 3923 timer.
  • Eivind Pedersen, medhjelper i saken fra 2008: 3647 timer.
  • Arvid Sjødin, forsvarer, krever 1.858.453 kroner for jobb i årene 2010-2015.
  • Sigurd Klomsæt, forsvarer fra 2008 til 2012: 5500 timer.
  • Ragne Farmen, DNA-ekspert: 300 timer. Kravet er fremmet av advokat Klomsæt.
  • Svein Kristiansen, Viggo Kristiansens far, ber om 1.144.432 i refusjon.
Powered by Labrador CMS