Assisterende direktør Jonas Haugsvold og direktør Dag Eriksen i Tilsynsrådet på dagens møte med justisminister Emilie E. Mehl.

Mehl: - Litt overrasket over Stortingets nei til separate klientkontoer

- Litt uheldig for kriminalitetsbekjempelsen at Stortinget satte foten ned, mener justisministeren, som i morges inviterte fem etater til møte. Tilsynsrådet frykter at advokater i økende grad kan bli utsatt for press fra kriminelle aktører. 

Publisert Sist oppdatert

Justisminister Emile E. Mehl og finansminister Trygve Slagsvold Vedum inviterte i morges lederne i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, Finanstilsynet, Skatteetaten, Økokrim og Tolletaten til et møte for å diskutere tiltak mot hvitvasking og økonomisk kriminalitet.

Møtet ble aktualisert av den danske TV-serien Den sorte svane,  som har skapt sjokkbølger både i Danmark og i Norge. Mehl mener den gir et rystende innblikk i råskapen som preger organisert kriminalitet.

I går la regjeringen frem en stortingsmelding om økonomisk kriminalitet, med forslag til 47 tiltak.

- Formålet med møtet var å prioritere hva som er viktigst når vi skal følge opp de 47 tiltakene fra stortingsmeldingen. Det som går igjen, er behov for informasjonsutveksling mellom etatene, sier Mehl til Advokatbladet.

Emilie E. Mehl og NTBs reporter.

Vil ha ny hvitvaskingsparagraf

Et nytt straffebud for næringslivshvitvasking ble også diskutert.

- Det vil kunne ramme mer treffsikkert. Videre ønsker etatene seg bedre oversikt over rettighetshavere / eiere av aksjer og eiendom, og felles transaksjonsovervåking. Det er rett og slett mange tiltak som må til, sier Mehl.

- Vil advokatenes taushetsplikt være til hinder for en slik informasjonsutveksling?

- Litt av utfordringen i dette landskapet, er at taushetsplikten også er viktig, så her må vi finne den riktige balansen, men detaljene må vi komme tilbake til. Men at behovet er der for å dele informasjon, også på området økonomisk kriminalitet, det mener jeg er helt klart.

- Det er i vår felles interesse at advokater som bidrar til alvorlig økonomisk kriminalitet, oppdages. Bransjen er tjent med å ha et godt rykte, sier Mehl.

Hun understreker at de aller fleste advokater er lovlydige folk som har som sitt livsvirke å fremme rett og bistå samfunnet.

- Man skal ikke dra alle over en kam. Men den danske dokumentaren illustrerer hvorfor den type systematisk hvitvasking, skatteunndragelse og utnyttelse av stilling er så nedbrytende, fordi det også bryter ned tilliten i samfunnet, sier hun.

- Bruker klientkonto til kriminell virksomhet

Advokatloven var også et tema på møtet.

- Vi har akkurat fått vedtatt en ny advokatlov og jobber videre med advokatforskriften. Den legger opp til å skjerpe inn reglene for dem som bidrar til kriminell virksomhet og hvitvasking. Jeg er glad for at Stortinget har sluttet seg til til en del av det vi la frem, sier Mehl.

At Stortinget ikke ville ha regjeringens forslag om separate bankkontoer for hver enkelt klient, uavhengig av beløp, er synd, synes hun.

- Jeg tenker det er litt overraskende og uheldig. Men så forholder vi oss til det Stortinget har vedtatt.

- Hvorfor er det uheldig?

- Det er jo en av de tingene som løftes frem her, at nettopp klientkontoer og pengetransaksjoner kan være noe av det som enten blir en inngang for at en advokat  havner inn i å bidra til økonomisk kriminalitet, bevisst eller ubevisst, eller at man helt systematisk bruker klientkontoen for å skjule kriminell virksomhet.

Vil vurdere regelverksendringer for bedre informasjonsflyt

Mehl sier at hun var glad for at Tilsynsrådet deltok på møtet.

- De er et lite organ med en veldig viktig rolle, både når det gjelder tilsynsvirksomhet og i å bidra til økt forståelse av risiko i bransjen. I møtet ga de uttrykk for at de har et svært godt samarbeid med Økokrim i konkrete saker. Men de, som de andre etatene, har et behov for å kunne dele mer informasjon. Det er noe av det viktigste vi nå må følge opp stortingsmeldingen om økonomisk kriminalitet med, er å se om det er behov for regelverksendringer på det å kunne utveksle informasjon for å oppdage og stoppe kriminell aktivitet.

Hun understreker at innsidere eller tilsynelatende profesjonelle aktører som bidrar til kriminalitet, finnes i mange bransjer.

Disse deltok på møtet

Trygve Slagsvold Vedum (finansminister), Emilie Enger Mehl (justisminister), Pål Lønseth (Økokrim), Nina Schanke Funnemark (Skatteetaten), Per Mathis Kongsrud (Finanstilsynet), Øystein Børmer (Tolletaten) og Dag Eriksen (Tilsynsrådet for advokatvirksomhet).

- I den danske serien er advokatene blitt veldig tydelige og synlige, og de er også en viktig spillebrikke for kriminelle. Men også regnskapsførere, revisorer og andre yrkesgrupper kan være involvert. Vi er nødt til å ta et felles ansvar for å forebygge at de som ikke spiller etter reglene, får fortsette.

- Tror presset mot advokater vil øke

Tilsynsrådets leder Dag Eriksen holdt et innlegg på møtet, der han særlig pekte på to forhold: Behovet for informasjonsdeling på tvers av ulike myndighetsetater, og forslaget om å innføre en straffebestemmelse mot såkalt næringslivshvitvasking.

- Det jeg også fremhevet i innlegget mitt her, var forhold rundt bruk av klientbankkontoen, og det presset vi tror at advokatene fortløpende vil bli utsatt for ved at hvitvaskingsregelverket har nå fått virke over litt tid, og bankende har bedre systemer for å avdekke dette. Da må kriminelle aktører finne andre måter å hvitvaske penger på, og da tror vi at advokatene kan bli utsatt for et press. Derfor er det viktig at de nå bevisstgjøres på den faren som kan ligge i å ha en klientbankkonto, sa Eriksen.

Tilsynsrådet legger til grunn at det store gross av advokater ønsker å gjøre alt riktig, og ikke ønsker å involvere seg i kriminell aktivitet.

- Men bevisstgjøring må til, sier Eriksen.

Skal drøfte alternativer med Advokatforeningen

Tilsynsrådet har i høringsuttalelsene til advokatforskriften i utgangspunktet vært for prinsippet om separate klientbankkontoer, men har tatt betydelige forbehold, forteller Eriksen.

Jonas Haugsvold og Dag Eriksen.

- Vi er nå invitert til et samarbeid med departementet og Advokatforeningen for å diskutere akkurat dette spørsmålet; hvis man ikke velger separate klientbankkontoer, hva er mulige alternativer som partene kan leve med, med utgangspunkt i de forutsetningene og behovene de har? Dette ser vi frem til å diskutere nærmere.

Ifølge departementet, skal møtet avholdes i neste uke.

Vil ha mer informasjon

Tilsynsrådet har i dag et veldig godt samarbeid med Økokrim, opplyser assisterende direktør Jonas Haugsvold.

- Informasjonen vi får derfra, er gjennomgående god. Vi kan tenke oss å ha en bedre utveksling med Finanstilsynet, Skatteetaten og andre etater. Å kunne utveksle opplysninger på bakgrunn av de analyser man foretar av egne grupper, for eksempel regnskapsførere og revisorer, vil gjøre at vi kan treffe bedre på de advokatforetakene vi skal føre tilsyn med, sier han.

Flere av endringene i advokatloven vil kunne bidra positivt i bekjempelsen av hvitvasking og økonomisk kriminalitet, mener de to.

Powered by Labrador CMS