Emilie E. Mehl sa at det er en prioritert oppgave for regjeringen å sette i kraft et samlet advokatregelverk.

FORSKRIFTEN TIL ADVOKATLOV VEDTATT

Stortinget gir regjeringen marsjordre om forsikringsadvokater

Et enstemmig storting ber regjeringen forskriftsfeste at forsikringsadvokater kan utøve advokatvirksomhet som en del av rettshjelpsforsikringen, og avviser EØS-innvendinger. - Det er deilig at all tvil nå er borte, sier HELP-topp Johan Dolven. Stortinget sier også nei til kravet om egne klientkontoer for alle klienter.

Publisert Sist oppdatert

Stortinget vedtok i forrige uke forskriftene til ny advokatlov, og avviste regjeringens forslag om å utrede nærmere om forsikringsselskapers advokatbistand er EØS-stridig.

Regjeringens forslag om en EØS-utredning fikk det glatte lag av flere av justiskomiteens medlemmer.

– Da Stortinget vedtok advokatloven, ble det vedtatt at advokater som er ansatt i forsikringsforetak som tilbyr rettshjelpsforsikring, fortsatt skal ha adgang til å gi advokatbistand til eksterne klienter. Komiteen brukte en del tid på det temaet den gangen, sa Else Marie Rødby (Sp) i sitt innlegg.

Else Marie Rødby (Sp) sitter i justiskomiteen.

Det sentrale og viktige ved ordningen er å sikre privatpersoner tilgang til rimelig juridisk bistand, noe som ivaretar viktige forbrukerhensyn på en god måte, fremholdt hun.

- Etter flertallet i komiteens syn, er det allerede avklart at ordningen med forsikringsadvokater praktiseres i EU, og derfor har man ikke sett at en sånn utredning og dermed en utsettelse av ordningen, er hensiktsmessig, sa Rødby.

- Forsinker og skaper usikkerhet

Heller ikke Helge André Njåstad (Frp), justiskomiteens leder, sparte på kruttet.

- Etter mitt og Frps syn forbedrer vi saken gjennom flertallsinnstillingen, blant annet blir det slått fast at forsikringsadvokater skal være en mulighet, slik som Stortinget før har sagt, men som regjeringen ønsket å bruke EØS-utredningsinstituttet til å forsinke og skape usikkerhet om. Komiteen slår tydelig fast at det trenger man ikke gjøre, da både andre EØS-land og EU-land har den samme praksisen, sa Njåstad.

Mange fagforeninger kjøper rettshjelpstjenester til sine medlemmer, sa han.

- Dette gjør at vanlige folk kan få juridisk hjelp, noe som er bra for rettsstaten og en god modell, så det er flott at dette blir slått fast.

SVs Andreas S. Unneland synes det var «noe overraskende» at departementet mente det var nødvendig med en videre utredning av det EØS-rettslige forholdet.

- Det fremstår som ganske merkelig, når denne ordningen allerede finnes i EU-land som Nederland. Det er Stortingets vilje at ordningen skal gjennomføres, og dette er en tydelig marsjordre til regjeringen. Det er ikke behov for å utsette dette noe mer, sa Unneland.

Advokatforeningen med EØS-betenkning

Advokatforeningen mener at ordningen som tillater forsikringsadvokater å gi advokatbistand til eksterne, utgjør en trussel mot advokaters uavhengighet, og underminerer EØS-lovligheten av reglene om organisering av advokatvirksomhet.

På oppdrag for Advokatforeningen avga advokat Torje Sunde i Wikborg Rein og advokat Gjermund Mathisen i Kvale en EØS-rettslig betenkning om disse spørsmålene.

Sunde og Mathisen konkluderte blant annet slik:

«Det er vanskelig å se at begrunnelsen bak eierskaps- og styrekravene i et advokatforetak – at advokaten skal være økonomisk og faglig uavhengig, og at advokatens lojalitet skal ligge hos klienten – ikke gjør seg gjeldende på tilsvarende måte når advokatvirksomhet utøves av et forsikringsforetak.»

Betenkningen var en del av Advokatforeningens høringssvar.

HELP: Tillates via EUs forsikringsdirektiv

På oppdrag fra HELP har også advokatfirmaet Schjødt avgitt en EØS-betenkning, forteller administrerende direktør Johan Dolven.

- Den viser til at det finnes et eget forsikringsdirektiv i EU som tillater måten HELP tilbyr advokatbistand på. Dette spesialdirektivet var ikke nevnt i Advokatforeningens utredning, sier han.

- Videre har Nederland en helt tilsvarende ordning, som har vært lovfestet siden 1999, og er organisert nøyaktig på samme måte som HELP, fortsetter han.

Johan Dolven, administrerende direktør i HELP.

 Han er veldig glad for at Stortinget var så tydelig i sitt budskap.

- Jeg har arbeidet med advokatloven siden 2013, da advokatlovutvalget ble satt ned. Jeg tror jeg er den ikke-advokaten i Norge som har brukt mest tid på advokatloven, sier han.

Stortingets enstemmige innstilling betyr veldig mye for tryggheten for alle ansatte og for fremtiden til selskapet, forteller han.

- Det er deilig at all tvil nå er borte. Det er andre gang på drøye to år at Stortinget tar en beslutning og instruerer departementet og regjeringen om hva den skal gjøre i dette spørsmålet. 

Han er også glad for at Stortinget ikke vedtok en begrensning i hvilke markeder forsikringsselskapene kan jobbe mot, slik et mindretall foreslo: SV og Venstre ønsket at forsikringsselskapenes adgang til å gi advokatbistand ble begrenset til privatpersoner.

- Vi har hatt nok å gjøre innenfor forbrukermarkedet frem til nå, men det er fint å vite at Stortinget ikke har lagt noen begrensninger, slik at vi kan planlegge fremtiden uavhengig av sektorer.

Egne klientkontoer for hver klient skrinlagt

Stortinget støtter heller ikke regjeringens forslag om egne klientkontoer for hver klient, uavhengig av beløp. 

Både Advokatforeningen og flere andre, også banker, har advart sterkt mot dette forslaget, og er blitt hørt.

-  Vi vil ikke ha det slik at det må opprettes en egen klientkonto pr. klient, det vil påføre veldig mye merarbeid, både for banker og de som driver i advokatbransjen, og vil medføre en stor kostand som kundene må bære, sa saksordfører Sveinung Stensland (H).

Sveinung Stensland (H) har vært saksordfører både for advokatloven og for advokatforskriften.

Han takket advokatbransjen for alle innspill til proposisjonen.

- Jeg vil takke en mer eller mindre overaktiv bransje, som har vært ivrige med å komme med innspill. Det ble mye som kom inn, sa Stensland.

Advokatforeningen skal gi Regler for god advokatskikk

Den eneste uenigheten i komiteen, gjaldt forskriftsfestingen av Regler for god advokatskikk.

Som kjent har departementet nektet å innta RGA pkt. 1.4 i advokatforskriften, som ble vedtatt av Advokatforeningen i 2018, og sier at en advokat ikke skal «gi råd som advokaten forstår eller må forstå vil innebære krenkelse av noens menneskerettigheter eller en betydelig risiko for dette».

- Etter departementets syn oppfyller ikke nytt punkt 1.4 de alminnelige kravene til klarhet og presisjon i lovgivningen, uttalte departementet til Advokatbladet i 2020.

Den slags vil Stortinget ha seg frabedt, ifølge Stensland.

- Regler for god advokatskikk skal komme fra bransjen selv, og språklige uenigheter skal ikke være nok til å forkaste forslag til god advokatskikk. Grunnen til at reglene legges i forskrift, er fordi reglene skal gjelde alle advokater, ikke bare medlemmer av Advokatforeningen, sa han.

FrP hadde en prinsipiell innvending mot dette punktet.

- Vi er enig i at Regler for god advokatskikk skal forskriftsfestes, men vi mener det vil være en prinsipielt utidig innblanding hvis Stortinget skal overstyre regjeringen i detaljer på forskriftene, sa Helge André Njåstad.

Mehl: Glad for enigheten

Justisminister Emilie E. Mehl sa at hun er glad for at det er bred politisk enighet om innstillingen.

- Jeg har merket meg komiteens forslag til anmodningsvedtak om forsikringsadvokater, og vil prioritere arbeidet med denne ordningen fremover, sa hun.

- Advokater skal bidra til å ivareta innbyggernes rettigheter, og derfor er de sentrale aktører i rettsstaten. Et tydelig og lett tilgjengelig regelverk sikrer gode rammer rundt de juridiske tjenestene, sa Mehl.

Powered by Labrador CMS