Per Danielsen, hans sønn Håkon Danielsen, og daglig leder i Advokatfirmaet Danielsen, Linnéa Tereza Karlberg da saken gikk i Oslo tingrett. Karlberg var Per Danielsens prosessfullmektig.

DANIELSEN-SAKEN

Høyesterett avviste silingsanken: 
Danielsens advokatbevilling forblir skrinlagt

Ingen andre advokater har hatt i nærheten av så mange disiplinærfellelser som Per Danielsen. Fra 2018 til 2021 ble det registrert 32 salærklager mot ham i disiplinærsystemet.

Publisert Sist oppdatert

Avvisningen fra Høyesteretts ankeutvalg ble kjent denne uka.

- Jeg føler meg helt rettsløs. Alle som gidder å høre, vil enkelt sagt umiddelbart bli enige med oss, men her har alle ansvarlige sklidd unna problemstillingene, sier Per Danielsen, som omtaler saksbehandlingen både i tilsynsorganene og i domstolene som «en skandale». 

Det var tilbake i desember 2022 at Advokatbevillingsnemnden besluttet å tilbakekalle Danielsens advokatbevilling, med et tilhørende forbud om at han yter rettshjelp. 

Nemnden vurderte at han «har vist seg uskikket til å være advokat» - en oppfatning som ble delt av tingrettsdommer Kim Heger da vedtaket om tilbakekall etter hvert ble prøvd i Oslo tingrett. 

Danielsen hadde utvist «vedvarende vesentlig avvik fra akseptabel advokatadferd», het det i tingrettens avgjørelse.

«Det er bevist gjentatte klanderverdige handlinger og brudd på profesjonelle plikter, som medfører et omfattende tillitstap for Danielsen. Det vil også medføre et alvorlig tillitstap for advokatstanden dersom Danielsen får beholde bevillingen», konkluderte Heger, som også understreket at retten ikke var i tvil.

Advokatbevillingsnemnden la i vedtaket vekt på fire forhold. 

«For det første har Danielsen lenge utvist kritikkverdig og hensynsløs atferd overfor det rettssøkende publikum, herunder egne klienter, dette også til skade for advokatstandens generelle anseelse. For det andre har Danielsen rettsstridig holdt tilbake og benyttet øremerkede klientmidler som var betrodd ham.

Topper listen over flest fellelser og klager til Forliksrådet

  • Ingen andre advokater i Norge har like mange fellelser i Disiplinærnemnden som Per Danielsen.
  • I perioden 2018 til 2022 ble han felt tolv ganger. Av disse fikk han to advarsler, fem irettesettelser, ble ilagt kritikk fem ganger, og fikk salæret nedsatt to ganger, ifølge Advokatguiden.no.
  • Per Danielsen har gjentatte ganger klaget klienter inn til Forliksrådet, dersom de først har klaget ham inn for Disiplinærnemnden. I slike tilfeller må nemnden avvise klagen, da den ikke kan behandle en sak som også går for Forliksrådet eller domstolen.
  • I 2021 gjorde Advokatbladet en gjennomgang av Per Danielsens journal i disiplinærsystemet. Den viste at fra 2016 til 2021 ble hele 32 salærklager mot Danielsen avvist.

For det tredje har han i eget navn og rettsstridig fakturert for ulovlige rettshjelpstjenester utført av NN, som ikke var advokat eller registrert rettshjelper på tidspunktet. For det fjerde er det blitt konstatert manglende etterlevelse av hvitvaskingsloven», fulgte det av statens sluttinnlegg.

«Klart at tingrettens dom er riktig»

Danielsen anket Oslo tingretts beslutning, men Borgarting besluttet i november 2023 at anken ikke skulle tillates fremmet. 

«Lagmannsretten finner det klart at tingrettens dom er riktig og at Advokatbevillingsnemndas vedtak er gyldig», het det i silingsbeslutningen.

Danielsen omtalte lagmannsrettens beslutning som et «ufullstendig venstrehåndsarbeid», men den oppfatningen får han altså ikke gehør for i siste instans.

Høyesteretts ankeutvalg har forkastet silingsanken, med den virkning at tingrettens dom blir stående.

Sendte inn skriv og brev på 6640 sider

I forkant av at tilbakekallssaken skulle behandles i Advokatbevillingsnemnden, sendte Per Danielsen inn skriv og brev på til sammen 6640 sider. 

Da saken gikk i Oslo tingrett, sa advokat Kirsten Berger fra Regjeringsadvokaten, som prosederte saken på vegne av nemnden, at Danielsen hadde anlagt en strategi der angrep er det beste forsvar, og spurte om det var slik at Per Danielsen hadde hatt veldig uflaks - ettersom han har hatt en lang rekke med klienter som ikke har villet betale for seg, og som Danielsen har gått til søksmål mot.

- Men han har ikke hatt uflaks, og han er ikke et offer i saken. Ofre er alle menneskene som har oppsøkt ham for å få hjelp, for deretter å oppleve mareritt med skyhøye fakturaer, sa Berger.

- Det var helt nødvendig å sette en stopper for Per Danielsens aggressive og hensynsløse fremferd, sa hun.

Fortsetter som utreder

Danielsen skal fortsatt arbeide i advokatfirmaet han har bygget opp, opplyser han.

- Vi har påvist at påstandene er bygget på faktiske og rettslige feil, men intet av det vi har anført, er saksbehandlet eller hensyntatt, ikke engang vurdert. Makta rår. Vi har stått og ropt i skogen uten å få svar på hvorfor det vi innvender, er feil. Høyesterett har dessverre begrenset kompetanse, sier Danielsen. 

Selv om bevillingen er skrinlagt og forbudet mot å yte rettshjelp står ved lags, er han ikke ferdig i bransjen, understreker han. 

- Jeg kommer til å fortsette å arbeide som utreder i det firmaet jeg har bygget opp gjennom et langt liv. Siste ord er ikke sagt.

Powered by Labrador CMS