Per Danielsen.
Per Danielsen.

DANIELSEN-SAKEN

Lagmannsretten: Høy grad av sikkerhet for at tingrettens dom vil bli stående

Borgarting har besluttet å avvise Danielsens anke av tingrettsdommen som fratok ham både advokatbevillingen og adgangen til å yte rettshjelp. Nå vil han prøve ankesilingsbeslutningen for Høyesterett.

Publisert Sist oppdatert

I desember 2022 besluttet Advokatbevillingsnemnden å tilbakekalle Per Danielsens advokatbevilling, med et tilhørende forbud mot at han yter rettshjelp.

Nemnden viste i sitt vedtak til at Danielsen «gjentatte ganger, over tid, har blitt kritisert for sin opptreden overfor klientene og for måten han har organisert advokatvirksomheten sin på», og at han gjennom de mange bruddene på god advokatskikk «har vist seg uskikket til å være advokat».

Danielsen anla søksmål for tingretten om gyldigheten av nemndens vedtak, men tapte saken i første instans.

«Det samlede bildet av forholdene behandlet i vedtaket viser at det ikke er tale om enkeltstående, mindre alvorlige overtredelser, men derimot vedvarende vesentlig avvik fra akseptabel advokatadferd. 

Det er bevist gjentatte klanderverdige handlinger og brudd på profesjonelle plikter, som medfører et omfattende tillitstap for Danielsen. Det vil også medføre et alvorlig tillitstap for advokatstanden dersom Danielsen får beholde bevillingen», konkluderte tingrettsdommer Kim Heger, som også understreket at retten ikke var i tvil.

Borgarting stiller seg bak tingrettsdommen

- Dommen er en takrasdom, der det ikke er vist vilje til å vurdere annet enn statens syn, uttalte Danielsens prosessfullmektig, Linnéa Tereza Karlberg, etter at resultatet ble kjent tidligere i år.

Danielsen anket tingrettsdommen inn for lagmannsretten, men denne uken kom svaret fra Borgarting:

«Lagmannsretten finner det klart at tingrettens dom er riktig og at Advokatbevillingsnemndas vedtak er gyldig».

Dette gjelder både tilbakekallet av bevillingen i medhold av domstolloven § 230, og forbudet etter domstolloven § 219 tredje ledd mot at Danielsen yter rettshjelp, konkluderer retten.

Anken nektes dermed full prøving i andre instans.

«Lagmannsretten mener at den har et forsvarlig grunnlag for å konkludere med at det her er en høy grad av sikkerhet for at tingrettens dom vil bli stående etter full ankeprøving, og at vedtakets inngripende karakter ikke kan lede til noen annen vurdering», skriver Borgarting i sin beslutning.

Mener ankeretten er nært forsvunnet

Ankenektelsen vil bli påanket, understreker Danielsen overfor Advokatbladet.

- Dessverre er ankeretten nesten forsvunnet i Norge på grunn av en ny lovendring, legger han til.

Lovendringen Danielsen omtaler trådte i kraft 1. juli, og innebar en ordlydsendring i vilkåret for å nekte ankebehandling.

Tidligere kunne lagmannsretten beslutte ankesiling dersom den «finner det klart at anken ikke vil føre fram», mens det etter lovendringen kreves at retten finner en «klar sannsynlighetsovervekt» for et slikt utfall.

Hensikten med den språklige justeringen var ifølge Departementet å heve terskelen for å tillate anker fremmet for lagmannsretten.

- Ser en lys fremtid for firmaets ansatte

For Danielsens tilfelle, skriver Borgarting i sin avgjørelse at retten har basert beslutningen på ordlyden slik den lød før lovendringen, ettersom tingrettsdommen ble avsagt 23. juni.

- Likevel er så vidt mange forhold ikke behandlet eller ikke tilstrekkelig forsvarlig behandlet til at beslutningen kan bli stående annet enn som ufullstendig venstrehåndsarbeid, uttaler Danielsen, som varsler at han uansett vil prøve lykken i Høyesterett.

- Heldigvis er ikke firmaet blitt skadelidende i særlig grad på grunn av mitt forhold, og jeg ser en lys fremtid for alle ansatte som bare vil bedre seg når vi er kvitt denne saken, understreker han.

Powered by Labrador CMS