Per Danielsen i Oslo tingrett.

DANIELSEN-SAKEN

Per Danielsen tapte saken mot Advokatbevillingsnemnden

– Retten finner at Danielsen må anses uskikket til å drive advokatvirksomhet, og at han har mistet den tilliten som er nødvendig i yrket. Retten er ikke i tvil, skriver tingrettsdommer Kim Heger i dommen.

Publisert Sist oppdatert

Fredag avsa Oslo tingrett sin dom i saken om gyldigheten av Advokatbevillingsnemndas vedtak om å frata Per Danielsen advokatbevillingen. Retten konkluderte med at vedtaket var gyldig, og at Danielsen anses uskikket til å drive advokatvirksomhet.

Følgene av dommen er at Advokatbevillingsnemnda frifinnes og at Danielsen må betale 895.000 kroner i sakskostnader.

«Det samlede bildet av forholdene behandlet i vedtaket viser at det ikke er tale om enkeltstående, mindre alvorlige overtredelser, men derimot vedvarende vesentlig avvik fra akseptabel advokatadferd. Det er bevist gjentatte klanderverdige handlinger og brudd på profesjonelle plikter, som medfører et omfattende tillitstap for Danielsen. Det vil også medføre et alvorlig tillitstap for advokatstanden dersom Danielsen får beholde bevillingen», skriver dommer Kim Heger i sin konklusjon.

Retten legger til at det er forståelig at «Danielsen ønsker å ta til motmæle mot vedtaket, og at han med styrke må anføre at det ikke foreligger noe kritikkverdig fra hans side ved de forhold som vedtaket er bygget på».

Ti dager i tingretten

Saken har sitt opphav i Advokatbevillingsnemndens vedtak fra desember 2022, hvor de besluttet å tilbakekalle advokatbevillingen til Per Danielsen, og påla ham videre forbud mot å yte rettshjelp.

I vedtaket konkluderte nemnden med at Danielsen er uskikket til å drive advokatvirksomhet, og at han ikke innehar den tillit som er nødvendig i advokatyrket.

Danielsen bestred nemndens beskrivelser og sendte stevning til Oslo tingrett hvor han begjærte at vedtaket ble kjent ugyldig og opphevet, samt at staten skulle betale sakskostnadene.

Oslo tingrett satt av to uker, totalt ti rettsdager fra 22. mai til 5. juni, for å ta stilling til vedtakets gyldighet.

Foreligger ikke saksbehandlingsfeil

Rettens oppgave var å prøve gyldigheten av Advokatbevillingsnemndens vedtak av 6. desember 2022, hvor Per Danielsens advokatbevilling ble trukket tilbake i medhold av domstolloven §230 første ledd nr. 1.

Bestemmelsen sier at nemnden kan kalle tilbake en advokatbevilling dersom advokaten gjør seg skyldig i forhold som gjør vedkommende uskikket eller uverdig til å drive advokatvirksomhet, eller som gjør at vedkommende mister den tillit som er nødvendig i yrket.

Tingretten tok først stilling til Danielsens anførsler om at det forelå saksbehandlingsfeil ved bokettersynsrapporten og Tilsynsrådets behandling, blant annet ved at hans innsigelser ikke er tilstrekkelig saksbehandlet. Det ble følgelig avvist av retten.

«Etter bevisførselen kan retten ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil forut for vedtaket eller ved selve vedtaket. Saken er godt opplyst for retten», skriver Heger.

Fire hovedpunkter

I Advokatbevillingsnemndens vedtak er det særlig fire forhold som gjør at nemnden mener Danielsen ikke egner seg til å være advokat. Hovedforhandlingen og bevisførselen i tingretten dreiet seg i det vesentlige om disse fire punktene.

«For det første har Danielsen lenge utvist kritikkverdig og hensynsløs atferd overfor det rettssøkende publikum, herunder egne klienter, dette også til skade for advokatstandens generelle anseelse. For det andre har Danielsen rettsstridig holdt tilbake og benyttet øremerkede klientmidler som var betrodd ham.

For det tredje har han i eget navn og rettsstridig fakturert for ulovlige rettshjelpstjenester utført av NN, som ikke var advokat eller registrert rettshjelper på tidspunktet. For det fjerde er det blitt konstatert manglende etterlevelse av hvitvaskingsloven», følger det av statens sluttinnlegg.

Tingretten startet med å behandle disse, før det ble foretatt en helhetsbedømmelse og forholdsmessighetsbedømmelse etter lovbestemmelsen.

- Ikke i tvil

Under punktet som gjaldt håndtering av klientens penger på klientkonto, fastslo tingretten at det fremstår som et alvorlig brudd på reglene om betrodde midler og et vesentlig avvik fra akseptabel advokatadferd.

Ved punktet som gjaldt ulovlige rettshjelpstjenester utført av ansatt uten bevilling, mener retten samlet sett at Danielsens rettsstridige arrangement med bruk av NN, og måten det er gjennomført på og holdt skjult for klientene, er kritikkverdig og veier tungt i helhetsvurderingen.

Ved vurdering av om det er blitt konstatert manglende etterlevelse av hvitvaskingsloven mener retten at Danielsens håndtering av en bestemt sak vitner om manglende forståelse for hvitvaskingsreglene, og manglende vilje til å se høyrisiko-saker. Det blir videre vektlagt at saken anses ytterligere alvorlig ved at den omfatter store beløp, på over elleve millioner kroner.

Tingretten la videre vekt på at de 67 disiplinærklagene og 14 disiplinærfellelsene mot Danielsen mellom 2017 og 2022, har betydning i totalvurderingen.

Etter en helhetsvurdering konkluderer Heger med at retten ikke er i tvil om at Per Danielsen ikke er skikket til å beholde advokatbevillingen.

- Uskikket til å drive advokatvirksomhet

«I forholdsmessighetsvurderingen har retten sett hen til at tap av advokatbevillingen vil ramme Danielsen hardt, men det er i saken ikke fremkommet opplysninger som tilsier at et slikt tap vil ramme Danielsen urimelig hardere enn det som ellers følger av tap av advokatbevillingen», følger det av dommen.

«Advokater er avhengig av tillit som bare kan oppnås når advokatens hederlighet og integritet er hevet over tvil. Det å påse at man selv innretter sin virksomhet i overensstemmelse med gjeldende regler, ligger klart innenfor de krav som må oppstilles for advokater. Per Danielsen har ikke innrettet sin virksomhet i Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS etter disse kriterier», følger det videre.

«På bakgrunn av ovennevnte har retten kommet til at Advokatbevillingsnemndens vedtak er gyldig. Retten finner at Danielsen må anses uskikket til å drive advokatvirksomhet, og at han har mistet den tilliten som er nødvendig i yrket, jf. domstolloven § 230 første ledd nr. 1. De kritikkverdige og alvorlige forholdene nødvendiggjør tilbakekall av advokatbevillingen».

- Vi er tilfreds med en god og riktig dom fra tingretten. Jeg håper dommen kan få i gang en diskusjon om forbrukervernet for advokattjenester, som fremstår for svakt med dagens regelverk, skriver Kirsten Berger fra Regjeringsadvokaten i en e-post til Advokatbladet.

Powered by Labrador CMS