Per Danielsen, Håkon Danielsen og Linnéa Tereza Karlberg.

Nå skal tingretten avgjøre om Per Danielsen får beholde advokatbevillingen

To uker er satt av til å behandle saken mellom Advokatbevillingsnemnden og Per Danielsen.

Publisert Sist oppdatert

Mandag morgen møttes Per Danielsen og Advokatbevillingsnemnden i rettssal 257 i Oslo tinghus. Så snart retten ble satt, begjærte begge parter at saken skulle gå for lukkede dører.

Både Regjeringsadvokaten og Danielsens prosessfullmektig, Linnéa Tereza Karlberg, mente det var nødvendig med lukket rett for å beskytte informasjon som ville bli delt om Danielsens tidligere klienter.

Dommer Kim Heger mente på sin side at saken har stor offentlig interesse, og forventet at tilstedeværende presse kom til å overholde de presseetiske reglene. Han tok dermed ikke begjæringene til følge.

Fire grunner til bevillingstap

For nær et halvt år siden konkluderte Advokatbevillingsnemnden med at Danielsen var uskikket til å være advokat, og besluttet dermed å tilbakekalle hans bevilling. Advokaten selv bestrider dette, og vil at retten skal ta stilling til om vedtaket er gyldig. To uker, altså totalt ti rettsdager, er satt av til å behandle saken.

I sitt sluttinnlegg til Oslo tingrett, skriver regjeringsadvokat Kirsten Berger at det er særlig fire forhold som gjør at Advokatbevillingsnemnden mener Danielsen ikke egner seg til å være advokat.

«For det første har Danielsen lenge utvist kritikkverdig og hensynsløs atferd overfor det rettssøkende publikum, herunder egne klienter, dette også til skade for advokatstandens generelle anseelse. For det andre har Danielsen rettsstridig holdt tilbake og benyttet øremerkede klientmidler som var betrodd ham.

For det tredje har han i eget navn og rettsstridig fakturert for ulovlige rettshjelpstjenester utført av NN, som ikke var advokat eller registrert rettshjelper på tidspunktet. For det fjerde er det blitt konstatert manglende etterlevelse av hvitvaskingsloven», heter det i sluttinnlegget.

67 disiplinærklager på fem år

Regjeringsadvokaten viser til at Danielsen over en periode på fem år, fra 2017 til 2022, fikk totalt 67 disiplinærklager mot seg.

«Mange av disiplinærklagene har ikke kunnet bli realitetsbehandlet av Disiplinærnemnden, fordi Danielsen i stedet har brakt salærtvisten inn for domstolen. Per dags dato har staten notert seg mer enn 40 tvister mellom Danielsen og hans klienter», står det i sluttinnlegget.

«Per Danielsen har utvist svært kritikkverdig atferd overfor det rettssøkende publikum. Det finnes eksempler på at han krever salær av enkeltpersoner han overhodet ikke har etablert noe klientforhold til, og det finnes en rekke eksempler på uklare avtaleforhold og manglende informasjon fra advokat til klient i forbindelse med gjennomføring av oppdraget.»

I sluttinnlegget viser regjeringsadvokat Berger til en klienttvist, hvor Danielsen fakturerte vedkommende over 18.000 kroner til tross for at klienten hadde gjort det klart flere ganger at hun ikke hadde råd til advokatbistand.

Berger viser også til en annen sak, hvor Danielsen skal ha holdt tilbake klientmidler øremeket et økonomisk oppgjør mellom to tidligere ektefeller. Danielsen mente han hadde krav på pengene fordi en av ektefellene, som da var hans klient, hadde utestående salær.

I sitt sluttinnlegg bestrider Danielsen at midlene var øremerket, og mener at om han i dette tilfellet tok feil, ville en passende disiplinærreaksjon vært kritikk fremfor vedtak om tap av bevilling.

Fakturerte for ulovlig rettshjelp

Regjeringsadvokaten mener også at Danielsen har fakturert for ulovlig rettshjelp gitt av en tidligere advokat som fikk suspendert bevillingen i 2012.

En avtale mellom den tidligere advokaten og advokatfirmaet Danielsen & Co, viser at advokaten tok 40 prosent av Per Danielsens timepris for sitt arbeid. Likevel ble timene limt inn i Danielsens timelister og klientene ble deretter fakturert hans fulle timepris.

«Dette er i seg selv graverende, da det må antas at mange av Danielsens klienter har lidd økonomisk tap, ved at de har betalt for timer som Danielsen ikke lovlig har kunnet viderefakturere dem for», står det i sluttinnlegget.

Den tidligere advokaten skal også ha deltatt som bisitter i enkelte klientmøter. Ifølge en rapport fra EY skal han ha tjent mellom 1,3 og 1,9 millioner kroner på arbeidet han utførte for Danielsen & Co over en periode på tre år gjennom eget enkeltpersonforetak.

Bestrider bruk av ulovlig rettshjelp

Danielsen mener på sin side at den tidligere advokaten ikke har utøvd rettshjelpsvirksomhet.

«Rettshjelp består i å møte klienten, høre vedkommendes fremstilling, føre en løpende dialog med denne, vurdere dokumentene hans eller hennes og gi råd til ham eller henne om hva som bør gjøres, evt. bistå i etterfølgende forhandlinger og rettssak – og dette skjer i rettshjelperens eget navn, som hans eller hennes personlige bistand. NN har stått helt utenfor denne konstellasjonen, med unntak for at han har noen ganger vært bisitter med advokat i klientmøte», heter det i sluttinnlegget.

Danielsen mener den tidligere advokaten er å regne som ansatt i advokatfirmaet etter gjeldende rettspraksis, og at arbeidstimene til både den tidligere advokaten og Per Danielsen har blitt riktig ført i firmaets system.

«Det er i det hele tatt ingenting å kritisere advokaten for i sammenheng med underentrepriser/delytelser som NN har levert til advokatfirmaet og viderebelastet til klient/rettshjelpsbruker som del av en «blended rate» inneholdende både NN og Danielsens tidsbruk.»

Manglende etterlevelse av hvitvaskingsloven

Under et tilsyn fikk Tilsynsrådet for advokatvirksomhet informasjon om kritikkverdige forhold vedrørende advokatfirmaet Danielsen & Cos etterlevelse av hvitvaskingsloven.

Høsten 2021 ble en annen advokat i selskapet, Per Danielsens sønn Håkon Danielsen, siktet av Kripos for grov hvitvasking og manglende etterlevelse av anti-hvitvaskingsregelverket.

I den allerede nevnte rapporten fra EY, ble det blant annet vist til manglende kundekontroll, manglende risikovurderinger, manglende oppfølging av oppdrag og manglende rapporting av transaksjoner med høy risiko for hvitvasking.

Berger har lagt ned påstand om at Advokatbevillingsnemnden frifinnes, men at den står for egne sakskostnader.

Per Danielsen.

Mener det er feil i faktum

I retten er det Danielsens kollega, Linnéa Tereza Karlberg, som er prosessfullmektig på vegne av han. I sluttinnlegget bes det om at Advokatbevillingnemndens vedtak kjennes ugyldig og oppheves.

«I saker om tilbakekall av advokatbevilling etter domstolloven § 230 er det avgjørende for om grunnlaget for tilbakekall er til stede, forholdene på tilbakekallelsestidspunktet. I det foreliggende tilfellet har staten i all hovedsak bygget på Tilsynsrådets vedtak, og faktum er derfor galt», heter det innledningsvis i sluttinnlegget.

Vedrørende etterlevelse av hvitvaskingsloven, påpekes det at advokatfirmaets rutiner ble oppdatert etter tilsynet fra Tilsynsrådet, men at Advokatbevillingsnemnden ikke har lagt disse til grunn i vedtaket om tilbakekall av bevilling.

«Det foreligger følgelig feil i faktum når nemnden bygger på fortidige forhold», står det i sluttinnlegget.

Danielsen mener også at vedtaket bygger på gal rettsanvendelse når det kommer til advokatfirmaets etterlevelse av hvitvaskingsloven.

«Nemnden har ikke påvist hva som er galt i det advokat Danielsen har fremholdt»

I Advokatbevillingsnemndas vedtak legges blant annet det høye antallet disiplinærfellelser mot Per Danielsen til grunn. I sluttinnlegget mener saksøker at det er «oppsiktsvekkende» at nemnden ikke har gått inn i de enkelte fellelsene, særlig når Danielsen selv hevder å ha påvist at flere av dem er gale.

«Nemnden har ikke påvist hva som er galt i det advokat Danielsen har fremholdt», heter det i sluttinnlegget.

«Alle vurderinger her er derfor misforståtte og bygget på galt faktum. Det saksøker har påpekt, er at det bare er tre av de aktuelle fellelser som gjelder forhold der han personlig har vært innblandet. De andre fellelser gjelder advokatfullmektigers forhold.»

«Viktigere er å rette søkelys på hvor alvorlige fellelsene er. Her kan konstateres at alle bare gjelder kritikk eller irettesettelser. Ikke i noen sak er det gitt advarsel. Det er derimot gitt advarsel i siste sak som isolert sett ikke ble oppfattet som alvorlig. Det ble gitt advarsel fordi det angivelig i et relativt kort tidsrom var gitt kritikk flere ganger.»

Danielsen mener også at Tilsynsrådet selv strider mot egen praksis ved å frata han bevillingen.

Per Danielsen, Håkon Danielsen og Linnéa Tereza Karlberg.

Manglende kontradiksjon

Ifølge Danielsen mangler flere sentrale deler av Advokatbevillingsnemndas vedtak kontradiksjon, og at det følgelig må kjennes ugyldig.

Det pekes også på at nemnden er kritisk til at Danielsen & Co i praksis gjør det vanskelig for klienter å få salærtvister behandlet i disiplinærsystemet når advokatfirmaet velger å ta sakene til domstolene.

Danielsen mener det ikke kan brukes som grunnlag for frata han bevillingen.

«Det påstås å være myndighetsmisbruk når nemnden gjennom sine sanksjoner kritiserer og forsøker frata en advokat bevillingen på tvers av advokatens grunnlovsfestede og domstolskapte adgang til lovlige rettsmidler.»

Ba om at tidligere klienttvister ble nektet som bevis

Regjeringsadvokaten har hentet inn 42 rettsavgjørelser hvor Per Danielsen har vært i salærtvist med klienter, skriver Rett24.

I forkant av saken som nå går for retten, ba Danielsen om at sakene skulle bli nektet fremlagt, men fikk i forrige uke avslag fra lagmannsretten.

«Staten anfører at de aktuelle rettsavgjørelsene og nemndsvedtakene gjelder kritikkverdige forhold av samme art som det tilbakekallsvedtaket bygger på. Lagmannsretten er enig i dette. Forholdene er godt kjent for Danielsen, ettersom han var involvert i dem. Etter lagmannsrettens vurdering er minstekravene til hva bevisene skal godtgjøre oppfylt, jf. tvisteloven § 21-6 andre ledd», heter det i kjennelsen.

I forrige uke skrev Finansavisen om at flere av Danielsens tidligere klienter ønsket å følge bevillingssaken via streaming, men fikk avslag fra dommer Kim Heger. I helgen snudde dommeren, og da retten ble satt mandag morgen, fulgte om lag ti tidligere klienter saken på videolink.

Powered by Labrador CMS