Advokat Per Danielsen (69) har hatt bevilling siden 1986, og har møterett for Høyesterett.

Advokatbevillingsnemnden har tilbakekalt bevillingen til Per Danielsen

- Jeg har bestandig opplevd å være både hatet og likt på en gang, sier Danielsen, som er i ferd med å utarbeide stevning til Oslo tingrett. I vedtaket heter det at Danielsen i mange forhold har satt sine egne interesser foran klientenes, og at han skader advokatstandens anseelse.

Publisert Sist oppdatert

Advokatbevillingsnemnden har besluttet å tilbakekalle advokat Per Danielsens advokatbevilling, og har også nedlagt forbud mot at han yter rettshjelp.

Vedtaket ble meddelt Danielsen i et brev datert 15. desember.

I det 28 sider lange vedtaket, konkluderer nemnden med at Per Danielsen er uskikket til å drive advokatvirksomhet, og at han har mistet den tillit som er nødvendig i yrket.

- Jeg vil benytte meg av min rett til å fortsette min advokatpraksis mens tingretten behandler saken. Stevning er allerede under utarbeidelse til Oslo tingrett. Vedtaket er oversvømmet av faktiske og rettslige feil, sier Per Danielsen.

Etter at det i går ble kjent at han mister bevillingen, har han fått mange støtteerklæringer, forteller han.

- Akkurat nå føler jeg meg varm om hjertet. Jeg har aldri noen gang fått så mange støtteerklæringer og lykkeønskninger som nå. Fra gamle og nye klienter, fra hele landet og fra fjern og nær. Fra alle typer mennesker. Også fra flere tidligere «motstandere» jeg har møtt i retten og folk jeg aldri ville drømme om å få støtte fra, sier Per Danielsen til Advokatbladet.

Kaller seg en «angrepsadvokat»

Han er skarp i kritikken mot tilsynsmyndighetene.

- Jeg føler meg heldig. Men så har jeg da også opplevd bestandig både å være hatet og likt på en gang. Slikt skjønner ikke kontrollorganet, som vil forme advokatene til å bli like fargeløse som dem selv. Det skal visst ikke lenger være plass til andre enn grå og kjedelige, som tilpasser seg statens virkelighetsfjerne holdninger langt fra klienter som trenger en angrepsadvokat som står på mot all form for over makt og overgrep, og til og med er så freidig at han krever rettferdig betalt for innsatsen, sier Danielsen.

Han har tiltro til at han vil vinne saken han nå planlegger å anlegge mot Advokatbevillingsnemndens vedtak.

- Noen vil nok huske at jeg har vunnet mot det statlige kontrollorganet før. I forrige sak slo vi tilbake 22 av 23 kritikkpunkter. Nå er saksbehandlingen så dårlig at det kan være mulig å slå rekorden, sier Danielsen.

Han legger til at hans motto er «I'll be back».

Gjentatte ganger blitt kritisert

I vedtaket fra Advokatbevillingsnemnden vises det til at Danielsen mange ganger over tid har fått kritikk fra tidligere klienter.

«Gjennom disiplinærklagene, rettssakene advokatfirmaet har vært involvert i og informasjon Tilsynsrådet har mottatt direkte fra tidligere klienter konstaterer Advokatbevillingsnemnden at Per Danielsen gjentatte ganger, over tid, har blitt kritisert for sin opptreden overfor klientene og for måten han har organisert advokatvirksomheten sin på», heter det i vedtaket.

Som regnskaps-, revisjons- og rapporteringspliktig advokat i foretaket, bærer Per Danielsen «en vesentlig del av ansvaret for den overordnede driften i virksomheten, herunder hvilke rutiner som gjelder for klientinntakt og oppdragsbekreftelse, rutiner vedrørende håndtering av fri rettshjelpssaker, fakturering og annen generell oppdragshåndtering», skriver nemnden.

«Nemnden finner dette kritikkverdig og lite tillitvekkende.»

Lister opp flere saksforhold

Advokatbevillingsnemnden omtaler ulike saksforhold som den mener samlet sett utgjør omfattende brudd på advokatens profesjonelle plikter, og at de er så alvorlige at vilkårene for tilbakekall er tilstede.

«Gjennom de mange bruddene på advokatskikk hvor Danielsen har satt sine interesser foran klientenes har han vist seg uskikket til å være advokat.»

Klagehistorikken mot Danielsen er lang, ifølge vedtaket. Fra perioden 1998 til 2003 forelå det flere vedtak i klagesaker mot Danielsen. Flertallet av sakene gjaldt arbeid utført av advokatfullmektiger i firmaet.

I 2004 ble Danielsen ilagt en irettesettelse fra Tilsynsrådet for manglende autorisasjonsforhold og uregelmessigheter knyttet til klientmiddelbehandling. Reaksjonen ble oppretthold i en dom i Høyesterett i 2009.

Tilsyn i 2020

I 2020 avholdt Tilsynsrådet et tilsyn knyttet til et tips om Danielsens håndtering av betrodde midler. Også påståtte kritikkverdige handlinger knyttet til firmaets salærkrav og håndtering av oppdrag var gjenstand for tilsyn.

I juni i år innstilte Tilsynsrådet på å fremme forslag om tilbakekall av Per Danielsens advokatbevilling. Etter dette har Danielsen reist inhabilitetsinnsigelse mot en av Tilsynsrådets saksbehandlere. Han har også inngitt en merknad på 127 sider til innstillingen.

Da saken ble styrebehandlet i Advokatbevillingsnemnden den 6. desember, var Per Danielsen til stede, og la frem sine merknader. Han mente før møtet at det var alvorlige mangler ved saksbehandlingen, og manglende kontradiksjon.

Nemnden slår fast at Danielsens rett til kontradiksjon er ivaretatt, ved at han i flere omganger har fått fristutsettelse, og har sendt inn 137 sider med merknader pluss vedlegg, og fått mulighet til å kommentere sine merknader muntlig i møtet.

- Opererte med provisoriske fakturaer

I tilsynet ble det ifølge vedtaket avdekket at Advokatfirmaet Danielsen har operert med et sett provisoriske fakturer i saker der en tidligere advokat har utført arbeid.

Denne advokaten mistet bevillingen i 2012, men har likevel et enkeltpersonforetak med ordet «advokatfirma» i navnet, og har utstedt fakturaer for arbeid utført for Advokatfirmaet Danielsen i perioden 2017 til 2020.

Ifølge EYs tilsynsrapport kan fakturaene ikke gjenfinnes i regnskapet.

«Advokatbevillingsnemnden forstår ordningen slik at X får utbetalt 40 prosent av den timesprisen som faktureres ut til kunden i Per Danielsens navn. Xs godtgjørelse i de sakene han bistår blir regnet ut med utgangspunkt i et sett provisoriske fakturaer, der Xs timer og arbeid er angitt særskilt. Klientene ser aldri den provisoriske fakturaen, ettersom denne byttes ut med en ny faktura der Per Danielsens navn byttes ut med Xs navn på de timene X har arbeidet. Xs timer blir deretter lagt sammen og fakturert som enhetspriser fra X sitt enkeltpersonforetak (Advokatfirmaet X) til Advokatfirmaet Danielsen & Co AS.»

Og videre:

«Nemden mener det fremstår som rimelig klart at Xs organisering av egen advokat/rettshjelpvirksomhet er ulovlig, og at Per Danielsen også må ha vært klar over dette.»

- Skjulte at andre utførte bistanden

Den tidligere advokaten hadde inntekter fra 1,3 til 1,9 millioner kroner pr. år fra 2017 til 2020, men hadde ikke registrert noe rettshjelperforetak, eller stilt lovpålagt sikkerhet for sin virksomhet, heter det i vedtaket.

Han hadde følgelig heller ikke anledning til å selge rettshjelpstjenester til Advokatfirmaet Danielsen.

«Det er heller ingen opplysninger i saken som tilsier at de klientene som har blitt bistått av Per Danielsen – som utfører advokatvirksomhet i eget navn, jf. domstolloven § 222 mv. – har vært klar over at mange av de fakturerte timene er blitt utført av X (til en annen pris).»

«Måten faktureringen har skjedd på i denne saken skjulte at det var andre enn Per Danielsen som utførte bistanden. Det er ut fra det opplyste grunn til å tro at klientene verken var kjent med at Xs advokatbevilling var suspendert, at organiseringen av virksomheten var ulovlig eller at X utførte timesarbeidet til en brøkdel av prisen som Per Danielsen viderefakturerte i eget navn.»

I to saker er dette forholdet trukket frem, blant annet i saken om Rondeslottet, ifølge vedtaket.

Per Danielsen har overfor nemnden gitt utrykk for at kjøp av Xs rettshjelpstjenester både er lovlig og uproblematisk.

- Unormalt høyt antall tvistesaker

Advokat Danielsen og Advokatbevillingsnemnden er ikke enige om hvor mange disiplinær- og salærklager Danielsen har fått de siste fem årene.

Ifølge Danielsen er antallet 26, mens Advokatbevillingsnemnden mener det er snakk om 31 saker.

Antallet er ikke avgjørende, mener nemnden, som konstaterer at antallet tvistesaker er unormalt høyt: «Advokatfirmaet Danielsen & Co AS står i en særstilling når det gjelder antallet søksmål og disiplinærklagesaker.»

Ved å møte klienter som klager på salæret med å forespeile søksmål, har Danielsen innrettet advokatvirksomheten på en bevisst og kalkulerende måte, noe som utvilsomt er skadelig for advokatstandens anseelse, mener nemnden.

Powered by Labrador CMS