Advokat Per Danielsen møter tirsdag i Borgarting lagmannsrett i en ankesak mot Disiplinærnemnden.

32 klager på salær avvist i Disiplinærnemnden

Disiplinærnemnden mener at advokat Per Danielsen møter klienter som klager på salæret med søksmål. Tirsdag startet ankesaken han har anlagt mot Disiplinærnemnden i Borgarting lagmannsrett.

Publisert Sist oppdatert

En gjennomgang Advokatbladet har gjort av advokat Per Danielsens journal i disiplinærsystemet, viser at totalt 32 salærklager mot Danielsen er avvist fra desember 2016 og frem til nå (se tabell lenger ned på siden).

«Sakens kjerne er at klienter som har benyttet sin adgang til å inngi salær- og disiplinærklage mot Danielsen, gjennomgående blir møtt med søksmål. I stedet for å få disiplinærmyndighetens raske og kostnadsfrie vurdering, møter klientene krav om full domstolsbehandling med tilknyttede kostnader, belastninger og trussel om sakskostnadsansvar som ikke står i samsvar med tvistesummen», skriver advokat Trond Hatland i Thommessen i sitt sluttinnlegg til Borgarting lagmannsrett.

Hatland representerer Disiplinærnemnden i saken.

Nemnden vant saken da den gikk i Oslo tingrett i desember i fjor. Det var Per Danielsen som gikk til sak mot nemnden med krav om ugyldiggjøring av tre avgjørelser fra Disiplinærnemnden.

Saken gjaldt salær- og disiplinærklager fra tre av advokat Danielsens tidligere klienter.

- Grunnlovsstridig

Danielsen mente at avgjørelsene bygget på galt faktum, gal saksbehandling og uriktig rettsanvendelse, og var i strid med både Grunnloven og EMK.

Regler for god advokatskikk

Pkt. 1.3: En advokat skal i sitt virke opptre saklig og korrekt. Advokaten må unngå en opptreden som er egnet til å skade standens og yrkets anseelse.

Pkt. 3.1.3: En advokat skal søke å oppnå minnelige ordninger i den utstrekning klientens interesser tilsier det.

Pkt. 3.1.6: En advokat som har påtatt seg et oppdrag, plikter å fullføre det hvis klienten ønsker dette, med mindre det viser seg:-at advokaten har fått feilaktig eller ufullstendige opplysninger-at klienten ikke vil følge advokatens råd i saken-at klienten ikke på anmodning betaler forskudd eller stiller sikkerhet for salær og omkostninger-at klienten ikke på anmodning betaler á konto regning for utført arbeid og/eller påløpte omkostninger-at klienten foranlediger eller medvirker til offentliggjørelse i strid med advokatens anmodning om å avstå fra slik offentliggjørelse, eller-at det inntreffer slike omstendigheter at det ikke rimeligvis kan forlanges at advokaten fortsetter oppdraget.

Før advokaten frasier seg et oppdrag, plikter han å utføre det som ikke kan utstå uten at klienten utsettes for rettstap.

Se alle punktene i RGA her.

«Advokater er i sin fulle rett til å velge domstolsbehandling av salærtvistesaker framfor behandling av slike saker i disiplinærsystemet. Disiplinærmyndighetene har etablert et ulovlig sanksjonssystem basert på myndighetsbruk og gal rettsanvendelse, for å unngå domstolsbehandling», anførte Danielsen ovenfor Oslo tingrett.

Han vant ikke frem: Det var ikke valget av prosess som førte til fellelsene mot Danielsen, og dette innebar derfor ikke noen krenkelse av advokatens rett til domstolsbehandling, mente Oslo tingrett.

Per Danielsen ble dømt til å betale 654.531 kroner i sakskostnader til Disiplinærnemnden.

Mente nemndens sekretariat ga feilaktige råd

Advokat Danielsen hevdet i retten at Disiplinærnemndens sekretariat hadde gitt råd til hans klienter om å betale de omstridte salærene, for på denne måten å tvinge frem at sakene ble behandlet av disiplinærsystemet i stedet for i domstolene.

Påstandene fremstår som spekulative, heter det i dommen fra Oslo tingrett.

I sitt sluttinnlegg til Borgarting lagmannsrett, fastholder Danielsen at sekretariatet har gitt villedende informasjon til klagerne.

«Hadde nemndens sekretariat ikke villedet klagerne, ville det sannsynligvis ikke blitt klagesaker», skriver Danielsen.

Han mener at de tre avgjørelsene fra Disiplinærnemnden er i strid med Grunnloven § 95 om advokaters rett til adgang til domstolene og til å utøve ytringsfrihet.

- Oppførsel i strid med RGA

Advokat Hatland, på sin side, mener at nemndens beslutninger er gyldige, og viser til at den ikke har konkludert med at Danielsens opptreden er ulovlig, men i strid med de yrkesetiske krav i Regler for god advokatskikk.

Dette er feil, påpeker Danielsen i sitt sluttinnlegg.

«Det er bygget på at forskrift er brutt. Da er det påstått ulovlig opptreden, og advokaten risikerer å miste sin advokatbevilling.»

Danielsen viser også til at «ankende part har foretrukket og bevisst valgt domstolalternativet og vunnet frem i alle sine salærtvistesaker hvor avtalerett og obligasjonsrett er blitt prøvet».

Advokat Hatland peker på at advokat Danielsens «måte å møte klienten, den svake part på, etter at disse har inngitt klage, utgjør et sterkt pressmiddel for å få inndrevet et ellers omtvistet salærkrav».

«Disiplinærnemnden må ha anledning til å mene, på etisk grunnlag, at en opptreden som nevnt fra en advokat i møte med klienter som har benyttet det etablerte klagesystemet for advokattjenester, ikke er saklig og korrekt eller er egnet til å skade standens og yrkets anseelse», skriver Hatland.

Høyesterett: Ikke et krav at saken er ferdigbehandlet i disiplinærsystemet

I sitt sluttinnlegg viser advokat Danielsen til en avgjørelse fra Høyesteretts ankeutvalg, HR-2019-1948-U, som slår fast at det ikke er et krav at om at en klage må være ferdigbehandlet i disiplinærsystemet før den kan bringes inn for domstolene.

Et slikt vilkår vil kunne innebære en uforholdsmessig søksmålsbegrensning og et brudd på EMK artikkel 6, mente Høyesterett, blant annet fordi klagebehandlingen i disiplinærsystemet kan ta svært lang tid.

Ankeutvalget understreker i kjennelsen at «det må være en lovgiveroppgave å regulere om klagemulighetene i disiplinærsystemet skal være uttømt eller ferdig behandlet før klienten eller advokaten kan ta ut søksmål for domstolene», og viser til at det i forslaget til advokatlov foreslås nettopp at klageadgangen må være uttømt før saken bringes inn for retten.

«Dette innebærer at en advokat som er klaget inn for Disiplinærnemnden, vil kunne forhindre videre behandling av disiplinærsaken ved å fremme en forliksklage eller ta ut stevning», heter det i kjennelsen.

9 fellelser i Disiplinærnemnden

Advokatbladet har gjennomgått advokat Per Danielsens journal i disiplinærsystemet. Den viser at han fra desember 2016 og frem til 4. november 2021 er ilagt reaksjonen «kritikk» seks ganger, reaksjonen «irettesettelse» syv ganger og «advarsel» fire ganger.

Disiplinærnemnden er ankeinstans for utvalget. Gjennomgangen viser at fire av kritikk-reaksjonene og fire av irettesettelsene er avsagt av Disiplinærnemnden, og én av advarslene.

Danielsen: Samme sak er talt flere ganger

Advokatbladet har spurt advokat Per Danielsen om han har en kommentar til det store antallet saker. Totalt er 59 saker registrert i disiplinærsystemet i hans navn i femårsperioden fra desember 2016 til nå.

- Du teller helt feil. Det riktige tallet er under halvparten, fordi du teller samme sak flere ganger og underslår at ingen klager har ført frem, sier Per Danielsen.

- Det er bare seks fellelser totalt. Her teller du også dobbelt. Kjernen i disse seks sakene behandles nå for lagmannsretten.

- Vårt firma sender ut mer enn hundre fakturaer pr. måned, over seks tusen fakturaer som teoretisk kunne utgjort klagesaker i siste femårsperiode. Av disse mange tusen fakturaer er alle betalt, en håndfull først etter forgjeves klage, sier Danielsen.

- Du burde i stedet fokusere på det motsatte - at klager ikke fører frem. Ikke en eneste. Og eneste grunn til de få mislykkede klagene er villedende medieoppslag. Du spør om «stort antall». Antallet av betydning er null saker. Vennligst tenk deg om og still heller et nøytralt spørsmål basert på korrekt analyse, sier Per Danielsen til Advokatbladet i en epost.

- Alle avviste salærsaker har vi vunnet frem i overfor domstolene, eller i frivillige løsninger, sier han.

- Kan ikke behandle saker som går for domstolene

Disiplinærsystemet kan ikke behandle salærtvister parallelt med at saken behandles i Forliksrådet eller i domstolene, og avviser saker der det er tatt ut forliksklage eller anlagt søksmål.

Leder av disiplinærutvalget, advokat Kåre I. Moljord, har tidligere uttalt til Advokatbladet at mange advokater bevisst har utnyttet muligheten til å ta ut forliksklage i den hensikt å hindre at et omstridt salærkrav blir behandlet av disiplinærmyndighetene.

Borgarting lagmannsrett har satt av tre dager til å behandle Danielsens ankesak mot Disiplinærnemnden.

Saker registrert på advokat Per Danielsen fra desember 2016 til november 2021

Organ og beslutningsdato Fullmektig Kritikk Irettesettelse Advarsel Frifunnet Avvist klage over salær Avvist klage over RGA
Disiplinærnemnden, 15.4.21x
Disiplinærutvalg, 2.3.20xxxx
Disiplinærutvalg, 2.3.20xx
Disiplinærnemnden, 4.3.20x
Disiplinærnemnden, 19.3.20x
Disiplinærnemnden, 12.8.20x
Disiplinærnemnden, 16.6.20xx
Disiplinærnemnden, 29.6.20x
Disiplinærnemnden, 12.11.20x
Disiplinærnemnden, 3.2.21x
Disiplinærnemnden, 29.6.20x
Disiplinærutvalget, 8.12.20xxx
Disiplinærnemnden, 13.10.21xxx
Disiplinærnemnden, 13.10.21xPkt. 3.1.3 og 3.1.6x
Disiplinærnemnden, 16.9.20x
Disiplinærnemnden, 4.11.20xxx
Disiplinærnemnden, 24.6.21Pkt. 1.3x
Disiplinærnemnden, 10.12.20xx
Disiplinærnemnden, 9.5.21xxx
Disiplinærnemnden, 1.9.21xx
Disiplinærnemnden, 30.4.21xx
Disiplinærnemnden, 3.5.21xx
Disiplinærnemnden, 27.04.21Pkt. 3.1.6x
Disiplinærnemnden, 9.4.21x
Disiplinærnemnden, 7.10.21xx
Disiplinærutvalget, 4.10.21Pkt. 1.3
Disiplinærnemnden, 18.10.21xxx
Disiplinærutvalg, 30.6.21xx
Disiplinærutvalg, 30.8.21xxx
Disiplinærnemnden, 13.10.21x
Disiplinærnemnden, 7.10.21x
Disiplinærnemnden, 4.11.21x
Disiplinærnemnden, 10.6.20x
Disiplinærutvalget, 16.11.20Pkt. 3.1.5, 3.1.6, 3.3.1
Disiplinørnemnden, 7.1.21x
Disiplinærnemnden, 3.9.20xx
Disiplinærnemnden, 8.5.20x
Disiplinærnemnden, 30.4.20Pkt. 3.1.2
Disiplinærutvalg, 27.2.20Pkt. 1.3 og 4.1
Disiplinærutvalg, 24.2.203.1.2 og 3.1.3x
Disiplinærutvalg, 14.2.20Pkt. 3.1.5x
Disiplinærnemnden, 12.2.20Pkt. 1.3 og 3.1.2
Disiplinærutvalg, 10.12.19xx
Disiplinærnemnden, 8.11.19xx
Disiplinærutvalg, 5.9.19Pkt. 1.2, 1.3, 2.1, 3.1.4, 3.4
Disiplinærnemnden, 25.3.19Pkt. 1.3, 3.1.3, 3.1.6
Disiplinærnemnden, 21.12.18Pkt. 1.3
Disiplinærnemnden, 17.12.18Pkt. 3.3.1x
Disiplinærutvalg, 30.11.18Pkt. 1.3, 3.1.2, 3.1.5, 3.3.1, 3.5
Disiplinærnemnden, 12.10.18xx
Disiplinærutvalg, 13.9.18xx
Disiplinærutvalg, 2.8.18xx
Disiplinærutvalg, 2.8.18xx
Disiplinærnemnden, 18.4.18Pkt. 3.3.1
Disiplinærnemnden, 21.11.17xx
Disiplinærnemnden, 13.9.17x
Disiplinærnemnden, 5.5.17xx
Disiplinærnemnden, 1.3.17xx
Disiplinærnemnden, 20.12.16xx

I saker merket «fullmektig» er Danielsen klaget inn som prinsipal. Punktene viser til de ulike punktene i Regler for god advokatskikk som Danielsen er felt for. Danielsen kan ha blitt frifunnet i nemnden for saker han er blitt felt for i utvalget, dette fremgår ikke av journalen. Kilder: Disiplinærutvalget og Disiplinærnemndens journaler.

Redaksjonen har gjort endringer i denne saken den 13.12.21:

Advokatbladet skrev først at det totale antallet salærklager som er blitt avvist i disiplinærsystemet, var 43. Dette er også tallet som fremkommer av tabellen over, og er antallet avvisninger som er gjort av henholdsvis disiplinærutvalget og av Disiplinærnemnden til sammen.

Advokat Per Danielsen peker på tallet er feil, fordi en beslutning om å avvise en klage i disiplinærutvalget, kan ankes til Disiplinærnemnden. Dersom nemnden opprettholder avvisningen, telles saken to ganger i disiplinærsystemet, mens det i realiteten er samme sak som er avvist. Dette har skjedd i elleve av salærklage-sakene mot Danielsen. Det korrekte antall avvisningssaker i perioden er altså 32.

Powered by Labrador CMS