Mange advokater frykter konsekvensene av en mulig sammenslåing av Oslo tingrett og Oslo byfogdembete.

Kjemper for lokale domstoler, og mot sammenslåing i Oslo

Flere advokater og advokatfirmaer har sendt egne høringssvar til forslagene om ny domstolreform. Bull & Co, Ræder og Kvale er blant firmaene som har engasjert seg.

Publisert Sist oppdatert

2. juni 2020 utløp fristen for å inngi høringssvar til Domstolkommisjonens forslag til ny domstolstruktur, samt regjeringens alternative forslag om endringer av rettskretsene.

Debatten om ny domstolstruktur har favnet bredt, og listen over Justis- og beredskapsdepartementets mottatte høringssvar er mildt sagt lang.

På den finner man også en rekke advokater og advokatfirmaer, hvor mange tar til orde for å si nei til sentralisering.

«Ubegrunna sentralisering»

Blant annet har ti advokater på Søre Sunnmøre gått sammen om å vise motstand mot reformforslagene.

«Vi krev at Søre Sunnmøre tingrett vert oppretthalden som eigen tingrett, og støttar også opprettshalding av Romsdal tingrett og Nordmøre tingrett som eigne domstolar», skriver de i sitt høringssvar og kaller forslagene «ei ubegrunna sentralisering av offentlege tenester og arbeidsplassar».

Også advokatmiljøet på Kongsberg, Hokksund og Vikersund går imot en domstolreform. I et høringssvar, sendt på vegne av elleve advokater, argumenterer det for at dagens struktur bør bevares.

«Vi er skeptiske til både forslaget fra departementet og Domstolkommisjonen og er således svært glade for det stortingsflertallet som nå går imot disse forslagene», skriver advokatene.

«Om forslagene hadde blitt gjennomført, ville det etter vår mening fått store konsekvenser for publikum hvor nærheten til brukerne forsvinner. Om domstolene reduseres, forsvinner også mye av advokatdekningen rundt omkring i landet. Publikum vil da rammes enda hardere.»

Ja til ny struktur, men nei til Lillehammer

Advokatfirmaet Thallaug på Lillehammer er derimot positive.

«Vi deler kommisjonens og departementets syn på at det er riktig med strukturendringer, og slutter oss i all hovedsak til hovedsynet og retningslinjene i kommisjonens rapport. Vi deler dessuten departementets syn om at de grep som bør gjøres i domstolstrukturen i all hovedsak kan oppnås gjennom å etablere større rettskretser, uten at det er nødvendig å nedlegge noe rettssted. Dette bør gjelde også for jordskifteretten», heter det i høringsuttalelsen signert av daglig leder Aslak Runde.

Derimot er de kritiske til at Hamar er foreslått som hovedsete for domstolene på Innlandet.

«Lillehammer ligger geografisk definitivt klart mest sentralt i Innlandet rettskrets, mens Hamar og Gjøvik ligger helt i periferien, med store avstander til så å si hele rettskretsen unntatt områdene helt i sør. Det er en utbredt misforståelse at Hamar er det befolkningsmessige sentrum på Innlandet», skriver de blant annet.

Frykter for spisskompetansen i Oslo

Også en rekke Oslo-baserte advokatfirmaer har engasjert seg i høringsrunden - spesielt som følge av den foreslåtte sammenslåingen av Oslo byfogdembete og Oslo tingrett.

«Oppgavene som byfogden utfører vil ved en sammenslåing bli spredd på et stort antall dommere i tingretten, noe som utvilsomt vil føre til at den enkelte dommers erfaring og kompetanse blir langt dårligere. Den spesialkompetanse som gjennom mange år er bygget opp hos dommerne og saksbehandlerne hos byfogden vil kunne gå tapt eller bli vesentlig svekket til skade for både publikum og de profesjonelle aktørene som benytter domstolen», skriver blant annet ti advokater i Bull & Co.

De frykter at «en sammenslåing av de to domstolene innebærer en betydelig risiko for at både kvalitet og saksbehandlingstid vil bli skadelidende».

Også advokatfirmaet SGB Storløkken er negativ til å legge ned Oslo byfogdembete som spesialdomstol.

«Det er i Domstolskommisjonens arbeid i liten grad lagt vekt på Oslo Byfogdembete sin sentrale betydning som spesialdomstol, både som kompetansesenter for øvrige domstoler, og som en effektiv domstol med høy faglig anseelse fra advokatprofesjonen», mener advokatfirmaet.

«Etter vår oppfatning vil de forslag som medfører endringer i strukturen til Oslo Byfogdembete trolig gjøre saksbehandlingen langt mindre effektiv snarer enn det motsatte, og med fare for at den kvalitet som ligger i de avgjørelser som treffes i denne forbindelse kan stå i fare for å svekkes», heter det i høringsuttalelsen signert av partner Torolv Sundfør.

«Gjør seg ikke gjeldende i Oslo»

Advokatfirmaene Kvale og Ræder har gått sammen om en felles høringsuttalelse, og mener det er vanskelig å se hvilke hensyn som taler for en sammenslåing.

«Vi mener at en nedleggelse av Oslo byfogdembete som selvstendig domstol vil være til vesentlig ulempe for advokater og andre brukere av domstolen. En eventuell sammenslåing bør som et minimum utredes nærmere før iverksettelse», står det i uttalelsen.

Firmaene mener at flere av Domstolkommisjonens argumenter for sammenslåing ikke holder vann i Oslo.

«Domstolkommisjonen anser det nødvendig å utvide rettskretsene for å øke fleksibiliteten, forbedre ressursutnyttelsen og skape større fagmiljøer i domstolene. De samme hensynene til større fagmiljø og støtteapparat gjør seg ikke gjeldende i Oslo, OBYF har allerede et stort og spesialisert miljø, og har kapasitet og kompetanse til å håndtere også større, komplekse saker.»

«Fra et brukerståsted fungerer dagens todeling av domstolen i Oslo svært bra. Vi kan ikke se, heller ikke ut fra Domstolkommisjonens utredning, hvilke økonomiske eller andre hensyn som skulle begrunne en sammenslåing», konkluderer de to firmaene.

Alle høringssvarene finner du her!

Powered by Labrador CMS