Else-Marie Merckoll er leder av Advokatforeningen Oslo krets.

Frykter for spesialkompetansen om Oslo tingrett og Oslo byfogdembete slås sammen

Advokatforeningen Oslo krets advarer mot å legge ned Oslo byfogdembete som egen domstol.

Publisert Sist oppdatert

På en pressekonferanse mandag 2. mars la justisminister Monica Mæland frem regjeringens alternative forslag til domstolstruktur, som innebærer å beholde samtlige 69 rettssteder i Norge, men å kutte antall rettskretser fra 60 til 22.

Regjeringens forslag ble så sendt på høring, der fristen er blitt forlenget til 2. juni grunnet koronapandemien.

- Krever økt administrasjon

Advokatforeningen Oslo krets, der om lag halvparten av foreningens 9000 advokater hører hjemme, skriver i sin egen høringsuttalelse at det ikke sies noe direkte om Oslo som rettskrets i høringsnotatet, «hvilket forstås dithen at departementet støtter kommisjonens forslag om å slå sammen Oslo byfogdembete og Oslo tingrett».

Kretsen går imot dette forslaget.

«En sammenslåing av Oslo byfogdembete og Oslo tingrett er ikke sammenliknbart med sammenslåing av domstoler ellers i landet. Oslo byfogdembete og Oslo tingrett er to forskjellige domstoler med forskjellige saks- og fagfelt, som blant annet setter ulike krav til saksbehandling mv. I tillegg er Oslo byfogdembete landets tredje største førsteinstansdomstol. Størrelsen er i seg selv et argument for å ikke sammenslå domstolene, fordi dette vil skape en domstol hvor størrelsen i seg selv krever økt administrasjon», skriver landets største krets i sin høringsuttalelse som er undertegnet kretsleder Else-Marie Merckoll.

- Trenger spesialkompetansen

Kretsen påpeker at Oslo, som landets finansielle sentrum, krever spesialkompetanse blant dommerne og saksbehandlerne.

«Dette gjør seg gjeldende både ved Oslo byfogdembetes behandling av særskilte problemstillinger knyttet til konkurs og arv- og skifte, samt ved begjæringer om midlertidige avgjørelser m.m. Det er meget viktig at dommerne har erfaring fra behandling av tilsvarende saker tidligere, da viktige beslutninger skal treffes i løpet av meget kort tid», skriver kretsen.

De understreker at Oslo byfogdembete har dommere med den nødvendige erfaringen og har også utviklet rutiner, som gjør at kritiske avgjørelser treffes innen meget korte frister.

«Mulighetene for spesialisering i en sammenslått domstol, innenfor de sakstyper Oslo byfogdembete betjener i dag, vil være begrenset. Det vil således ikke være det samme grunnlaget, som i dag, til å opprettholde og utvikle den samme grad av spisskompetanse som dommere og saksbehandlere hos Oslo byfogdembete besitter nå. Fullfaglighet må veies mot andre hensyn når domstolenes organisering og arbeidsoppgaver skal fastlegges», mener kretsen.

- Svært tilfredsstillende

«Per i dag besitter ikke Advokatforeningen Oslo krets informasjon om at mangel på fullfaglighet ved domstolene i Oslo utgjør et problem. Derimot er det Oslo krets sin oppfatning at den spesialkompetanse som Oslo byfogdembete besitter hva angår alle former for bobehandling er meget verdifull. Oslo byfogdembete fungerer i dag svært tilfredsstillende, både mht. saksbehandlingstid og faglig kvalitet. Den gode og tette kontakten mellom retten og oppnevnte bostyrere/bobestyrere/medhjelpere bidrar til en hensiktsmessig og kostnadseffektiv avvikling av saker hvor slik oppnevnelse er nødvendig.

Advokatforeningen Oslo krets fremholder at slik god og tett kontakt nødvendiggjør at sakene ikke spres på for mange dommere/saksbehandlere og dermed forsvinner i et stort system. De samme hensyn gjør seg gjeldende for behandlingen av midlertidige avgjørelser, som hører inn under Oslo byfogdembete. Midlertidige forføyninger skal avgjøres meget raskt. Behandling av slike saker krever dommere med spesialerfaring og et system i tråd med den størrelse og med den kompetansen Oslo byfogdembete har i dag. I et større system er det fare for at saksbehandlingstiden øker og spesialkompetansen forsvinner. Erfaringene med behandling av midlertidige avgjørelser for andre domstoler er blandet, både hva angår faglig kompetanse og saksbehandlingstid».

- Mindre gode avgjørelser?

Kretsen mener at det ved en sammenslåing er sannsynlig at den velutviklede og ledende kompetanse som i dag befinner seg ved Oslo byfogdembete innen konkurs-, skifte-, tvangs- og forføyningssaker vil utvannes.

«Det er grunn til å frykte at den erfaringen som har blitt opparbeidet hos dommere og saksbehandlere ikke så lett ivaretas, og heller ikke utvikles videre. Forsvinner spesialkompetansen, er det nærliggende å anta at sakene vil bli undergitt en lengre behandlingstid, og at avgjørelsene materielt sett kan bli mindre gode. Dette vil være til stor belastning for dagens brukere av domstolen, både for næringslivet og for de private», skriver Oslo krets i høringsuttalelsen.

Powered by Labrador CMS