DETTE ER FORSLAGET TIL DET NYE DOMSTOLS-NORGE

Kutter fra 60 til 22 tingretter

I to år har Domstolkommisjonen sett på hvordan domstolene kan omstruktureres. Her er konklusjonen.

Publisert Sist oppdatert

I dag klokken tolv ble Domstolkommisjonens delutredning, som foreslår hvor mange domstoler vi skal ha i Norge og deres geografiske plassering, lagt frem.

Her er de store linjene:

 • Dagens 60 tingretter foreslås redusert til 22 med 30 rettssteder. Noen av tingrettene skal disponere lokaler på ytterligere seks rettsteder.
 • I dag er det 34 jordskifteretter, som kommisjonen vil redusere til 13 jordskifterettskretser fordelt på 20 rettssteder. Alle samlokalisert med en tingrett eller tingrettsavdeling.
 • Kommisjonen vil opprettholde dagens inndeling av lagmannsrettene, men ønsker å gjøre to endringer i rettskretsinndelingen rundt Borgarting.

  Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) beskrev forslaget som radikalt da det ble lagt frem i ettermiddag.

  - Det er snakk om å endre rettskretser og legge ned en del tingretter, og vi er nødt til å tygge litt på forslagene.

  - Jeg kommer til å lese begrunnelsene i utredningen nøye, og det blir veldig spennende å se hvordan Domstolkommisjonen veier de ulike hensynene opp mot hverandre. Regjeringen må se om det er andre hensyn som vil føre til at vi kanskje vi komme opp med andre løsninger enn kommisjonen foreslår, sa Kallmyr.

LES HELE NOU-EN HER!

Sårbare fagmiljøer

- Det er en utfordring at så mange av domstolene i Norge har små og sårbare fagmiljøer. I dag har halvparten av domstolene tre eller færre dommere, og i mange små domstoler er det ingen mulighet til å utvikle et godt fagmiljø, eller til å få faglig spisskompetanse innen sentrale rettsområder, sa Svendsen.

- Innspill vi har fått fra domstolene selv, viser at de fleste ønsker større og sterkere fagmiljøer med mer kompetanseutvikling, sa han.

Derfor foreslår de ny domstolstruktur

Over halvparten av landets 60 tingretter har tre eller færre embetsdommere, og 15 tingretter har bare én. Jordskifterettene flest er ofte enda mindre, og rundt halvparten har bare ett eller to dømmende årsverk.

Den gjennomsnittlige bruken av Norges 400 rettssaler ligger på omtrent 30 prosent av åpningstidene, med unntak av i de største byene.

Domstolkommisjonen mener de små tingrettene utfordrer tilfeldighetsprinsippet ved valg av dommer, at det er kvalitetsforskjeller, samt at prinsippet om at like tilfeller skal behandles likt, er under press.

I små domstoler kan det også være en fare for at det oppstår bindinger mellom aktørene i retten, noe som kan svekke tilliten til at saker behandles nøytralt og objektivt, fremholdt han.

- Det kan også bli problemer knyttet til habilitet. Videre bør det ikke være slik at tiden det tar å få behandlet en sak blir uforholdsmessig lang fordi en sorenskriver er syk, dette skjer i dag i domstoler med få dommere.

Halvparten av rettsalene står tomme

Saksbehandlingstiden og kvaliteten i arbeidet varierer i dag i for stor grad, påpekte han.

- Det generelle bildet er at mange av de små domstolene har lavest produktivitet. Dette skyldes at mange domstoler har for få saker. Den demografiske utviklingen vil forsterke denne tendensen, og i tillegg har regjeringen besluttet å samle barnesaker og tvister mellom foreldre i noen større tingretter, noe som vil redusere saksmengden i de små domstolene ytterligere.

- Vi har over fire hundre rettsaler i Norge, og mange av dem står tomme i halvparten av åpningstidene. Det er nødvendig å redusere antall domstoler for å møte disse utfordringene, og for å få sterkere fagmiljøer med mulighet til moderat spesialisering, samt mindre variasjoner i saksmengden og saksbehandlingstiden i tingrettene, mindre risiko for inhabilitet, og bedre samlet ressursutnyttelse, sa Svendsen.

Felles rettskrets for Trøndelag

Domstolkommisjonen vil at hele Trøndelag slås sammen til én felles rettskrets, med sorenskriver og ledelse i Trondheim. Det betyr i så fallat Fosen tingrett, Namdal tingrett, Sør-Trøndelag tingrett og Inntrøndelag tingrett blir lagt ned.

Sistnevnte vil likevel bestå av kontorer og rettslokaler på Steinkjer, som en del av Trøndelag tingrett.

Ny tingrett i Møre- og Romsdal

Kommisjonen foreslår å etablere Møre- og Romsdal tingrett i Ålesund ved å slå sammen tingrettene Nordmøre, Romsdal, Sunnmøre og Søre Sunnmøre.

Mens en avdeling i Kristiansund opprettholdes, vil kommisjonen at rettstedene Molde og Volda legges ned.

Å slå sammen domstoler er nødvendig for å sikre bedre kvalitet i domstolene, sa Domstolkommisjonens leder, Yngve Svendsen, sorenskriver i Oslo.

Ny tingrett i Midtre Hålogaland

Mot nord vil Domstolkommisjonen slå sammen Vesterålen tingrett med Trondenes tingrett og Ofoten tingrett, slik at de sammen blir Midtre Hålogaland tingrett i Harstad.

Hovedrettsted på Hamar

I Innlandet vil kommisjonen samle tingrettene i Nord-Gudbrandsdal, Sør-Gudbrandsdal, Nord-Østerdal, Sør-Østerdal, Gjøvik og Hedmarken til Innlandet tingrett på Hamar. Samtidig foreslår de å beholde en avdeling på Tynset.

To tingretter i Finnmark

I nord vil kommisjonen samle tingrettene i Øst-Finnmark, Hammerfest og Alta til Ytre Finnmark tingrett med hovedsete i Alta.

Kommisjonen foreslår samtidig å videreføre Indre Finnmark tingrett som egen domstol, samt at den utvikles til en ressursdomstol for samiske saker.

I tillegg foreslår det at Nord-Troms tingrett og Senja tingrett blir til Troms tingrett med hovedsete i Tromsø.

Samles i Bodø

Tingrettene Salten og Lofoten foreslås samlet til Salten tingrett i Bodø. Samtidig vil kommisjonen opprettholde en avdeling i Svolvær.

Nytt hovedsete i Mo i Rana

I Mo i Rana vil kommisjonen etablere Helgeland tingrett ved å slå sammen Rana tingrett, Alstahaug tingrett og Brønnøy tingrett.

Nye tingretter i Bergen og Stavanger

I Bergen vil kommisjonen etablere Hordaland tingrett ved å slå sammen Bergen tingrett og deler av Hardanger tingrett.

Med Stavanger som hovedrettsted vil kommisjonen samle Stavanger-, Jæren- og Dalane tingretter til Rogaland tingrett.

- Domstolkommisjonen har våget å tenke nytt og tatt noen dristige valg, sa justisminister Jøran Kallmyr (Frp) da første delutredning ble lansert i dag.

Ny tingrett i Haugesund

Haugaland tingrett, de resterende delene av Hardanger tingrett og Sunnhordaland tingrett ønsker Domstolkommisjonen å slå sammen til å bli Haugaland og Sunnhordaland tingrett i Haugesund.

Ny tingrett på Sørlandet

Tingrettene i Lister, Kristiansand og Aust-Agder er foreslått til å bli Agder tingrett med hovedsete i Kristiansand og en avdeling i Arendal.

Telemark tingrett og Buskerud tingrett

Kommisjonen vil slå sammen tingrettene i Vest-Telemark, Aust-Telemark og Nedre Telemark til Telemark tingrett i Skien. Samtidig vil de også etablere Buskerud tingrett i Drammen ved å slå sammen Drammen-, Kongsberg og Eiker-, Hallingdal- og Valdres.

Kommisjonen vil opprettholde en avdeling i Nesbyen som følge av store reiseavstander.

Storsamling i Østfold

I Østfold vil Domstolkommisjonen at tingrettene i Moss, Sarpsborg, Halden og Fredrikstad blir slått sammen til Østfold tingrett.

Sammenslåinger i Oslo og omegn

I Lillestrøm ønsker kommisjonen å etablere Romerike tingrett ved å slå sammen tingrettene i Nedre Romerike, Øvre Romerike og Glåmdal.

Kommisjonen vil samtidig etablere en felles tingrett i Ski ved å slå sammen Follo tingrett, Heggen tingrett og Frøland tingrett - i tillegg til å slå sammen Ringerike tingrett og Asker og Bærum tingrett til Ringerike, Asker og Bærum tingrett med hovedsete i Sandvika.

I hovedstaden foreslår kommisjonen at Oslo tingrett og Oslo byfogdembete blir til ett.

Domstolkommisjonen skal levere sin fullstendige utredning innen august 2020. Neste delrapport skal blant annet ta for seg uavhengighet, digitalisering og domstolens oppgaver.

Disse sitter i Domstolkommisjonen:

 • Sorenskriver Yngve Svendsen, Oslo (leder)
 • Høyesterettsdommer Inger-Cecilie Østensen Berglund, Oslo
 • Lagdommer Nils Asbjørn Engstad, Tromsø
 • Jordskifterettsleder Vidar Otterstad, Førde
 • Direktør i Domstoladministrasjonen Sven Marius Urke, Trondheim
 • Førstestatsadvokat Anne Margrete Katteland, Drammen
 • Advokat Inger Marie Sunde, Stavanger
 • Professor Ragna Aarli, Bergen
 • Førsteamanuensis Jostein Rosfjord Askim, Oslo
 • Forskningssjef Erling Røed Larsen, Oslo
 • Samfunnsøkonom Steinar Juel, Sandvika
 • Professor Arne Krokan, Nittedal
 • Administrerende direktør Inger-Marie Sperre, Ålesund
 • Tidligere stortingsrepresentant Carl-Ivar Hagen, Oslo
 • Varaordfører Bjørg Tysdal Moe, Stavanger
 • Sorenskriver Kirsti Høegh Bjørneset, Ålesund

Powered by Labrador CMS