Retten kom til at det var utvist uaktsomhet ved rådgivningen når spørsmålet om rettsvern ikke ble tatt opp.

Må betale 8,6 millioner etter manglende rettsvern

Et advokatfirma bistod et entreprenørkonsern med å overføre maskiner mellom to søsterselskaper. Selger gikk deretter konkurs. Boet tok beslag i maskinene, da det etter boets oppfatning ikke forelå rettsvern. Advokatfirmaet ble erstatningsansvarlig for rådgivningen.

Publisert Sist oppdatert

Dette kommer frem i en dom fra Oslo tingrett avsagt 28. mai 2020 (19-143012TVI-OTIR/03).

Bakgrunnen for saken var at et entreprenørkonsern skulle foreta en omorganisering av virksomheten, og søkte råd hos et advokatfirma. Som ledd i omorganiseringen ble maskiner og utstyr solgt fra ett selskap i konsernet («selger») til et søsterselskap («kjøper»).

Det ble laget kjøpekontrakt, og kjøpesummen ble fastsatt til tjue millioner kroner. Få dager etter kjøpet ble det inngått leiekontrakt, hvor selger skulle leie de samme maskinene og utstyret fra kjøper. Driftsmidlene ble følgelig ikke overlevert fysisk fra selger til kjøper.

Cirka to måneder etter salget gikk selger konkurs. Boet tok beslag i de solgte maskinene og utstyret. Boet anførte at det ikke forelå rettsvern for transaksjonen, siden driftsmidlene ikke ble overlevert til kjøper.

Manglet rettsvern i transaksjonen

Advokatfirmaet anførte på vegne av kjøper at vilkårene for beslag ikke var oppfylt. Det ble herunder vist til at salget var gjennomført, og at driftsmidlene ikke lengre tilhørte selger. Boet opprettholdt beslaget. Etter forhandlinger ble det inngått forlik mellom boet og kjøper, hvor deler av beslaget ble opphevet.

Kjøper gikk deretter til sak mot advokatfirmaet og dets forsikringsselskap. Kjøper anførte at advokatfirmaet ikke hadde gitt nødvendige råd om rettsvern i transaksjonen og om risiko for beslag fra boet.

Advokatfirmaet avviste at erstatningsvilkårene var oppfylt.

Manglet oppdragsbekreftelse

Tingretten legger til grunn at det foreligger et strengt ulovfestet profesjonsansvar for advokater. Retten peker videre på at det ikke ble utarbeidet en oppdragsbekreftelse i forbindelse med oppdraget.

Det var imidlertid ikke bestridt i saken at det å gi råd om rettsvern – dersom det var nødvendig – også var en del av advokatoppdraget. Det var videre ubestridt at advokatfirmaet aldri tok opp spørsmålet om rettsvern med klientene sine i forbindelse med transaksjonen.

Tingretten foretok deretter en vurdering av rettsvernsspørsmålet og hva som kreves for å oppnå rettsvern ved salg av løsøre. Retten konstaterer at det ikke foreligger verken lovbestemmelse eller nyere høyesterettsavgjørelser som tar stilling til vilkårene for rettsvern ved salg av løsøre.

Uaktsom rådgivning

I juridisk teori fremkommer derimot i utgangspunktet et krav om overlevering. Retten konkluderte på denne bakgrunn slik:

«I lys av den relativt klare oppfatningen i juridisk teori, og i fravær av andre mer tungtveiende rettskilder, er det høyst usikkert hvorvidt det ble oppnådd rettsvern ved salget av maskinparken. På grunn av denne usikkerheten, mener retten at det var uaktsomt av [advokatfirmaet] at ikke spørsmålet om rettsvern ble fremhevet og belyst for klientene. Retten har dermed kommet til at det foreligger ansvarsgrunnlag».

Retten kom således til at det var utvist uaktsomhet ved rådgivningen når spørsmålet om rettsvern ikke ble tatt opp.

Retten kom også til at det forelå årsakssammenheng og økonomisk tap. Retten mente det var sannsynlig at transaksjonen ikke hadde blitt gjennomført dersom advokatfirmaet hadde gitt forsvarlige råd. Utgangspunktet for tapet var kjøpesummen med tjue millioner kroner, med fradrag av verdien av de maskiner som konkursboet aksepterte å tilbakelevere.

Erstatningen ble deretter fastsatt til 8.636.000 kroner. Kjøper ble videre tilkjent sakskostnader med 596.841 kroner.

Dommen er anket til lagmannsretten.

Powered by Labrador CMS