Innsatte bør få en egen advokat-ordning, foreslår SV.
Innsatte bør få en egen advokat-ordning, foreslår SV.

SV vil øke rettshjelpssatsen med 56 kroner og foreslår ny advokatordning for innsatte

- Det er rart at fra det øyeblikket du låses inn i et fengsel, så mister du alle rettigheter til juridisk bistand, sier Andreas Sjalg Unneland, SVs justispolitiske talsperson.

Publisert Sist oppdatert

I formiddag la SV frem sitt alternative forslag til statsbudsjett for 2023. Der foreslår de en betydelig styrkning av fri rettshjelpsordningen - inkludert økte salærer til advokater og tolker - og en helt ny advokatordning for folk som soner på dom.

- Innenfor justisbudsjettet ønsker vi å prioritere annerledes enn regjeringen. Vi ser at behovet for rettshjelp bare er blitt større i den dyrtiden vi er inne i nå. Folk sliter med å betale regninger, og frykter å bli kastet ut av hjemmene sine. Hvis de ikke får rettslig bistand, vil de stå helt alene. Tiden er inne for å styrke rettshjelpsordningen og rettshjelpstiltakene, sier justispolitisk talsperson i SV, Andreas Sjalg Unneland.

Flere ber om rettshjelp nå

SVs justispolitiske talsperson, Andreas Sjalg Unneland.
SVs justispolitiske talsperson, Andreas Sjalg Unneland.

Under Stortingets høring om statsbudsjettet, kom det frem at retthjelpstiltakene opplever en økt pågang av mennesker som søker juridisk hjelp i lys av de krevende tidene vi er inne i nå, forteller han.

SV foreslår å oppjustere inntektsgrensen for fri rettshjelp, og vil sette av 176 millioner kroner til dette formålet. Da vil om lag tjue prosent av befolkningen kunne være berettiget til fri rettshjelp, ifølge SVs beregninger.

- Vi ønsker også å utvide dekningsområdene, sier Unneland.

Ny advokat-ordning

SV ønsker å starte arbeidet med å lage en egen advokat-ordning for innsatte i norske fengsler.

- De siste årene har vi sett at det er et tydelig behov for en ordning som ivaretar rettighetene til de som er frihetsberøvet. Sivilombudet har blant annet pekt på ulovlig bruk av isolasjon og nakenvisitasjoner, sier Unneland.

Fra det sekundet du er tiltalt, har du rett på fri advokat, påpeker han, men denne rettigheten forsvinner så fort dommen er rettskraftig og soningen starter, noe Unneland synes er rart.

- NOU'en om ny rettshjelpslov som kom for et par år siden, pekte på at det var ønskelig med en egen ordning for denne gruppen. SV ønsker derfor å sette av penger i neste års budsjett for å starte opp arbeidet med en ny advokatordning for innsatte, sier Unneland.

SV ønsker å sette av femten millioner kroner i første omgang til ordningen, og foreslår også å bevilge fem millioner kroner til en ny ordning for rettslig prøving av utlendingssaker.

Foreslår å øke rettshjelpsatsen med totalt 56 kroner pr. time

I Ap- og Sp-regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år, ble det foreslått en økning på 19 kroner i rettshjelpsatsen, fra dagens sats på 1121 kroner til 1140 kroner.

Dette har fått Advokatforeningen til å reagere. Regjeringens forslag er 37 kroner mindre enn Advokatforeningens anbefaling om en minsteregulering på 56 kroner, en sum som ifølge foreningen vil hindre ytterligere gap i den underregulerte satsen.

Og det er nettopp denne minstereguleringen på 56 kroner som SV nå foreslår, med å plusse på 37 kroner på den foreslåtte bevilgningen, fra 37 kroner til 1177 kroner.

- Dette gjør vi for å imøtekomme det som er en stor forventning fra forsvarere, bistandsadvokater og andre som arbeider med fri rettshjelpssaker. Og dette vil da kunne stanse trenden med at de faller bakpå hvert eneste år, sier Unneland.

- Samtidig vil vi ikke la tolkene betale prisen, sier Unneland.

SV foreslår å reversere det foreslåtte kuttet i salæret til tolker. I dag utgjør tolkenes salær 4/5 av rettshjelpssatsen, altså om lag 895 kroner timen. I regjeringens budsjettforslag reduseres dette til 760 kroner timen.

SV foreslår å legge 21 millioner kroner tilbake i potten til tolkene.

Vil øke reisesalæret

SV foreslår også å øke den samlede potten til reisesalær med tretti millioner kroner.

- Vårt uttalte mål er at reisesalæret igjen skal bli hundre prosent av rettshjelpssatsen. I forrige budsjettforlik med regjeringen i fjor, fikk vi løftet reisesalæret fra femti til sytti prosent. En ny pott på tretti millioner vil langt på vei utjevne forskjellene, sier Unneland.

Reisesalæret er nå på 784,70 kroner. Dersom SV får gjennomslag for sitt forslag, vil reisesalæret øke til 823,90 kroner.

Vil ikke kutte i potten til dommerfullmektigene

I forslaget til statsbudsjett foreslo regjeringen å kutte 18 millioner kroner i bevilgningen til dommerfullmektiger. Ifølge leder i Dommerfullmektigforeningen, Henrik Rode Evensen, vil dette bety at antallet dommerfullmektiger reduseres fra dagens om lag 130 stillinger til mellom 70 og 75 stillinger.

SV foreslår å legge de 18 millionene tilbake igjen i budsjettet, slik at kutt i antall dommerfullmektigstillinger unngås.

Starter mandag

Forhandlingene om neste års statsbudsjett mellom SV og Ap- og Sp-regjeringen starter mandag 7.november.

Unneland er optimistisk på vegne av SVs gjennomslagskraft i budsjettforhandlingene.

- Justisfeltet er viktig for SV, og vi tror vi kan få til et budsjett som styrker rettssikkerheten i Norge. Det viste vi at vi klarte i fjor ved de forrige budsjettforhandlingene, og vi håper på gode resultater også i år.

Mens statsbudsjettet for 2022 i utgangspunktet ga null kroner i økning av rettshjelpssatsen under Solberg-regjeringen, ble den oppjustert med 36 kroner da Arbeiderpartiet og Senterpartiet tok over og budsjettforliket med SV ble klart. Satsen endte dermed på 1121 kroner.

Powered by Labrador CMS