– Selv har jeg opplevd internadvokatrollen som veldig fri og uavhengig, sier Kate Rodin, internadvokat i Ruter.

Mener taushetsplikten for intern-advokater forebygger gale, juridiske beslutninger

Advokater i internjuridiske avdelinger gir råd som hindrer skader i å skje, og forebygger prosesskostnader, mener Kate Rodin. Hun reagerer sterkt på forslaget om å frata internadvokater taushetsplikt.

Publisert Sist oppdatert

Det regjeringsoppnevnte skatterådgiverutvalget har i NOU 2019: 15 foreslått at internadvokater ikke skal være underlagt sterk taushetsplikt fordi internadvokater, ifølge utvalget, «ikke har den uavhengigheten som kjennetegner en ekstern advokat».

Mange internadvokater reagerer sterkt på forslaget, en av dem er Kate Rodin (69). Hun har vært internadvokat siden 1985, blant annet i Elkem, Statkraft, General Electric og nå i Ruter.

Hun presiserer at hun uttaler seg kun på egne vegne, og mener at den norske tradisjonen med internadvokater har tjent næringslivet godt, og at det ikke er noen grunn til å endre den.

– Advokatforeningen må kjempe mot skatterådgiverutvalgets forslag om å frata internadvokater taushetsplikten, sier Rodin, og mener forslaget er drastisk, og at det vil få store konsekvenser dersom det blir gjennomført.

Korrigerer kursen

– Viktigheten av å opprettholde taushetsplikten og instruksjonsforbud for internadvokater er stor, og vil få betydning på mange plan. Internadvokater hjelper firmaer å forebygge feilaktige juridiske beslutninger, å korrigere kursen i riktig retning, og bidrar til forsvarlige minnelige løsninger fordi de kjenner sakene godt. Dette avlaster domstolene og voldgiftsystemet, og avlaster eksterne advokatfirmaers arbeidsbyrde, sier Rodin.

Å frata internadvokater taushetsplikt vil svekke internadvokatens mulighet til å opptre uavhengig overfor sin klient, mener hun.

– Denne uavhengigheten demonstreres daglig. Advokater kan for eksempel gi råd som er i strid med ledelsens eget ønske, men som ledelsen oftest da velger å følge. Taushetsplikten gir internadvokaten anledning til å gi direkte og klare advokatråd internt, uten frykt for lekkasjer. Internadvokater kan på den måten forebygge lovstridige forretningsmessige beslutninger som ellers kunne ha skjedd, dersom internadvokaten ikke hadde veiledet i tide. Et viktig prinsipp er at internadvokaten ikke skal kunne instrueres av ledelsen, men gi sitt beste faglige, juridiske råd basert på høy integritet, sier Rodin.

Kan settes under press

Hun forteller at hun i sine snart tretti år som internadvokat har utøvet en helt uavhengig advokatrolle for sine arbeidsgivere, godt beskyttet av både taushetsplikten og oppsigelsesvernet i norsk rett.

– De firmaene som i dag velger å ha interne juridiske avdelinger er bevisste på advokatens taushetsplikt, og velger derfor å lytte til internadvokatens råd for å gjøre alt riktig. Fratas taushetsplikten kan advokaten bli satt under utilbørlig press for å «velsigne» gale rettslige beslutninger hos ledelsen, mener Rodin.

Dersom taushetsplikten fjernes, vil det bli uinteressant for advokater å jobbe som internadvokat, tror hun.

– Da vil firmaer med behov for juridisk bistand bare kunne kjøpe denne fra eksternadvokater. Det vil også svekke de juridiske og økonomiske fordelene for firmaer som i dag har internadvokater som lettere kan kommunisere med eksterne advokater i saker internadvokaten allerede kjenner godt, sier hun.

- Stor smittefare

Hun frykter at forslaget, dersom det blir vedtatt, vil kunne smitte over til andre områder.

– Smittefaren er ekstremt stor, slik jeg ser det. Har man først innført dette på ett område, så er det en reell fare for at taushetsplikten opphører også på andre områder, sier hun.

Eksternadvokater er ikke nødvendigvis mer uavhengige enn internadvokater, mener Rodin.

– Mange eksterne advokater har én stor klient de jobber for, og har samtidig et inntjeningskrav som kan være både krevende og belastende. Hvis et firma er helt avhengig av inntekten fra én stor klient, så kan det hende at eksternadvokaten av og til må godta ting han eller hun ikke ønsker, for å sikre at firmaet fortsatt har klienten som kunde. Risikoen for å miste uavhengigheten i en slik situasjon, kan ikke utelukkes, mener Rodin.

Rodin er medlem både av Advokatforeningen og Juristforbundet, og var styremedlem fra 2014 til 2017 i Juristforbundet Privat, som blant annet organiserer advokater. Hun satt i styreutvalget som skrev utkastet til Juristforbundets høringsuttalelse til forslaget til ny advokatlov.

Advokatlovutvalget vurderte internadvokatordningen i sitt lovarbeid, og konkluderte med å anbefale at ordningen fortsetter, samt å gjeninnføre et instruksjonsforbud for internadvokater.

Powered by Labrador CMS