Juridisk direktør i Union Gruppen, Siv Blanca Børge-Ask, mener forslaget er unødvendig. Foto: Monica Kvaale

Reagerer sterkt på forslag om å frata internadvokater taushetsplikt

– Det er svært uheldig at lovutvalget som har utredet skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt foreslår å uthule internadvokatenes stilling, sier Siv Blanca Børge-Ask, leder av Advokatforeningens utvalg for internadvokater.

Publisert

Som Advokatbladet skrev om i går, foreslår et regjeringsoppnevnt utvalg i NOU 2019: 3 å frede advokaters taushetsplikt i skattesaker, men går samtidig inn for å endre rettstilstanden for internadvokater, slik at disse ikke skal være underlagt advokaters sterke taushetsplikt.

Forslaget overrasker Siv Blanca Børge-Ask, som til daglig er juridisk direktør i Union Gruppen.

– I Norge har vi lenge hatt tradisjon for at advokater ansettes i virksomheter de rådgir, og også for å sidestille internadvokater med eksterne advokater, for eksempel i forhold til Regler for god advokatskikk, sier Børge-Ask.

- Ikke uavhengige nok

Lovutvalget som har utredet skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt mener at internadvokater «ikke har den uavhengigheten til klienten som kjennetegner en ekstern advokat», og at Advokatlovutvalget, som i sin innstilling foreslår å videreføre dagens ordning med å sidestille internadvokater og eksternadvokater, ikke drøftet spørsmålet i tilstrekkelig grad.

Dette er Siv Blanca Børge-Ask helt uenig i.

– Advokatlovutvalget vurderte denne ordningen, og internadvokatenes uavhengighet, og kom til at det ikke var grunn til å gjøre endringer – til tross for at utvalget selvsagt var kjent med at andre land har vurdert dette annerledes. Utvalget var snarere opptatt av å befeste internadvokatenes stilling ved å forslå noen særreguleringer, sier Børge-Ask.

– At dette nye utvalget nå, i strid med den vurderingen Advokatlovutvalget gjorde, foreslår å endre internadvokatenes stilling – noe som vil innebære at de ikke lenger er sidestilt med eksterne advokater – er svært uheldig. Hvorvidt det er en intern eller ekstern advokat som har gjort en vurdering, må være uten betydning når det gjelder å respektere advokaters taushetsplikt, sier Børge-Ask.

- Vi er advokater, uansett

Også i vurderingen av hva som faller inn under begrepet «egentlig advokatvirksomhet» må interne advokater likestilles med eksterne advokater, mener hun.

– Vi er advokater, uansett om vi er eksterne eller interne. Vi som er internt ansatt er svært opptatte av å hegne om vår uavhengighet som advokater. Derfor reagerer jeg veldig sterkt på dette som nå foreslås, sier Børge-Ask.

Også skatteadvokat Bettina Banoun har reagert på forslaget om at internadvokater ikke skal ha den samme taushetsplikten som eksterne advokater.

– Utvalget foreslår å gjøre innhugg i reglene om internadvokaters taushetsplikt. Det tror jeg er uheldig. En slik endring synes heller ikke å være nødvendig, når selskapet selv uansett vil ha opplysningsplikt om sine transaksjoner, sa Banoun til Advokatbladet i går.

Børge-Ask er helt enig med Banoun.

– Å uthule de privileger og plikter advokater er underlagt, er ikke nødvendig for å oppnå det skattemyndighetene ønsker, sier Børge-Ask.

Vil at Norge skal følge EU-retten

Advokatene Cecilie Amdahl i Schjødt og Kaare Andreas Shetelig i Wikborg Rein satt i utvalget som leverte sin innstilling til Finansdepartementet i slutten av juni.

I utredningen heter det at det etter utvalgets vurdering er «problematisk at internadvokater som følge av sitt ansettelsesforhold hos klienten ikke vil ha mulighet til å oppfylle kravet til fullstendig uavhengighet.»

Og videre:

«En ansatt advokat vil bare ha én klient – sin egen arbeidsgiver. Advokaten vil derfor være underlagt klientens styringsrett og lønns- og rammebetingelser. I tillegg vil advokaten og arbeidsgiveren kunne ha sammenfallende interesser i at bedriften går lønnsomt og har fremgang. Internadvokaten vil derfor stå i et avhengighetsforhold til klienten, og vil være særlig utsatt for press som kan være uforenelig med kravet til advokatens faglige uavhengighet.»

Ifølge Shetelig anerkjenner ikke EU-retten taushetsplikt påberopt av internadvokater.

Utvalget for internadvokater vil avgi en høringsuttalelse i saken, når NOU-en sendes på høring, forteller Børge-Ask.

Powered by Labrador CMS