Stortingsrepresentant for Høyre, Ingunn Foss.
Stortingsrepresentant for Høyre, Ingunn Foss.

Høyre foreslår at Straffelovrådet skal utrede straffenivåene for seksuallovbrudd

- Tiden er inne for en skikkelig opprydning i straffelovens bestemmelser om seksuallovbrudd, også straffenivåene, sier justiskomitémedlem Ingunn Foss (H). Partiet vil gi dommere økt handlingsrom i straffeutmålingen.

Publisert Sist oppdatert

Lagdommer Rune Bård Hansen etterlyste i en artikkel i Advokatbladet en bred debatt om straffenivåene i seksuallovbruddssaker og det han mener er en uholdbar rettstilstand.

Også tidligere høyesterettsdommer Magnus Matningsdal har tatt til orde for en endring på dette området, og mener dårlig lovarbeid har dannet bakteppet for en ubalanse i straffenivåene ved seksuallovbrudd. Han foreslår at det oppnevnes en komité som kan gjennomgå straffenivåene i seksuallovbruddsaker.

Høyre og SV med konkrete forslag

Flere politiske partier har meldt seg på i debatten.

- Det er viktig for strafferettens legitimitet at det er sammenheng mellom straffenivåene i de ulike seksualstraffebudene. Det er behov for en utredning som ser på sammenhengen mellom de ulike straffebudene, slik lagdommer Rune Bård Hansen og Magnus Matningsdal etterlyser, sier justiskomitémedlem Ingunn Foss fra Høyre.

Nylig kunne SVs justispolitiske talsmann Andreas Sjalg Unneland fortelle at partiet i mars la frem et representantforslag i Stortinget om opprettelse av en voldtektskommisjon. SV foreslår at kommisjonen blant annet skal undersøke hvorfor forekomsten av voldtekt er høy i Norge, og evaluere de forebyggende tiltakene som finnes i dag.

Høyre støtter forslaget.

- Dette er noe Høyre har vært opptatt av lenge og som vi arbeidet mye med i regjering. I 2019 la vi frem en handlingsplan mot voldtekt som nå er inne i sitt siste år. Det vil være naturlig at en slik kommisjon evaluerer effekten av både handlingsplanen og andre forebyggende tiltak, sier Foss.

Hun forteller at Høyre i regjering også satte ned et ekspertutvalg som skulle gjennomgå saker om drap der gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner, og å gi anbefalinger som kan bidra til å forebygge slike drap i fremtiden (NOU 2020: 17).

- Forslagene fra partnerdrapsutvalget ble fulgt opp av Solberg-regjeringen i handlingsplanen «Frihet fra vold» i august 2021, og vi har nylig fremmet forslag på Stortinget om samme tema denne våren, sier Foss.

Ber om tilleggsutredning

Høyre mener det er naturlig at det er Straffelovrådet som ser på straffenivåene i de ulike straffebudene.

Straffelovrådet ble oppnevnt av Solberg-regjeringen i 2019, og innen desember 2022 skal utvalget ha foretatt «en samlet gjennomgang av straffelovens bestemmelser om seksuelle krenkelser, herunder straffebudet om voldtekt, med sikte på å utforme en regulering som samlet sett ivaretar den enkeltes rett til seksuell selvbestemmelse og andre grunnleggende krav til en rettsstatlig utforming av straffelovgivningen».

- Vi vil be regjeringen gi Straffelovrådet i oppdrag å foreta en tilleggsutredning av straffenivåene for straffelovens bestemmelser om seksuallovbrudd, sier Foss.

Denne bør ifølge Høyre ferdigstilles før sommeren 2023.

- Målet er at flere domfelles og får en straff som harmonerer med rettsfølelsen i befolkningen. Det er spesielt viktig for ofrene, men også for samfunnet som helhet. Dette er svært integritetskrenkende kriminalitet som det må slås hardt ned på, understreker Foss.

Vil gi dommere økt handlingsrom

Høyre vil gi dommere økt tillit og handlingsrom i straffeutmålingen ved å redusere minstestraffer og øke maksstraffene, poengterer Foss.

- Mangel på forholdsmessighet i straffenivåene mellom de ulike seksuallovbruddene, og mellom handling og straffenivå kan føre til færre domfellelser og anmeldelser, sier hun.

Powered by Labrador CMS