Forsker Eirin Pedersen var prosjektleder for studien.
Forsker Eirin Pedersen var prosjektleder for studien.

Studie: Advokat-mammaer taper lønn og karrieremuligheter

«Jeg vil aldri bruke dine permisjoner mot deg for videre karriere. Det ville være ulovlig. Men det er klart at det å være ute av business i lange perioder, det har konsekvenser. Det er nærmest en tyngdelov. Du får ikke gjort noe med det.»

Publisert

Det sier en partner i et advokatfirma som er dybdeintervjuet i forbindelse med studien «Diskriminering av foreldre i arbeidslivet».

På oppdrag fra likestillings- og diskrimineringsombudet har en forskergruppe ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved Oslo Met undersøkt forskjellsbehandling av arbeidstakere i forbindelse med graviditet og uttak av foreldrepermisjon, og hvordan utviklingen har vært fra 2014 og frem til mars 2021.

Forskerne har intervjuet ansatte og arbeidsgivere i to bransjer; advokatbransjen og undervisere i skole og barnehage.

«La oss si vi har en kvinne som vi vet skal ut i permisjon [snart] og en sak kommer inn nå med en stevning og begynner å rulle, så ville nok ikke hun fått den. Det må vi ærlig si… vi styres jo egentlig av klientene, og vi styres av domstolene. Vi må egentlig hoppe når de sier hopp, sant, og hvis domstolen sier at nå har jeg ledig fem uker i februar, så må vi si ja, det er greit. […] Så da ville vi nok heller gitt dem oppgaver som kan sluttføres.»

Partner i advokatfirma

Forskerne har både gjort en større spørreundersøkelse, samt dybdeintervjuet fire kvinnelige partnere og ti ansatte advokater og tilsvarende fra utdanningssektoren.

Hele rapporten kan du lese her.

Dårligere lønn

«Men vi jobber altså i et forretningsmarked. Vi har ikke statsstøtte. […] Det er de ansatte fullt klar over: En advokat kan aldri, aldri lage seg en karriere som ikke er økonomisk lønnsom. Da er det slutt etter en stund. […] Spør ikke meg om en karriereplan. Fortell meg hva du sjøl har tenkt å gjøre for å bygge din karriere. Så da kan jeg love deg at vi kommer til å hjelpe deg. Jeg ville aldri tatt et oppdrag fra en gravid ansatt fordi vedkommende var gravid. Det er min erfaring personlig at graviditet setter seg ikke på hjernen. Du er like godt i stand til å jobbe. Men det kan være at du har behov for å ta det litt mer med ro. Og det er helt legitimt», siteres en partner i studien.

Den konkluderer med at utfordringene for kvinnelige advokater som får barn ikke handler om tilrettelegging i svangerskapet, men om nedbygging av porteføljen og skjerming for arbeidskrevende oppgaver, med påfølgende manglende lønnsutvikling, bortfall av karrieremuligheter og mindre annerkjennelse når de er tilbake etter permisjonen.

«Motpolen til all den tilretteleggingen som skjer, er jo at jeg som gravid går glipp av store, spennende saker, fordi jeg blir ikke spurt om å bli med på det, fordi det er en underliggende forventning om at jeg ikke har lyst. Ingen som spør meg. Men en forventning om at jeg ikke har lyst og forventning om at kanskje ikke jeg klarer det, fordi det krever mye. Det krever mye kveldsarbeid. Så det er jo litt avhengig av at jeg har lyst til det. Så den tilretteleggingen er både positiv og negativ, men på forskjellig måte.»

Advokat, kvinne

Men funnene viser også at «negative konsekvenser for arbeidstakere som får barn kun i liten grad dreier seg om tilsiktet diskriminering fra arbeidsgivere».

Ut og inn av karrieren i flere år

Bak studien står forskerne Eirin Pedersen (bildet), Tanja Haraldsdottir Nordberg, Cathrine Egeland, Anne Grete Tøge og Mari Holm Ingelsrud ved Oslo Met
Bak studien står forskerne Eirin Pedersen (bildet), Tanja Haraldsdottir Nordberg, Cathrine Egeland, Anne Grete Tøge og Mari Holm Ingelsrud ved Oslo Met

Forsker Eirin Pedersen var prosjektleder for studien. Hun er ikke overrasket over at mange kvinner slutter i de største advokatfirmaene når de får barn.

– Vi finner at forekomsten av diskriminering er stabil over tid, men at det er forskjeller. Blant annet er det en tendens til at kvinner med høy utdanning opplever mer diskriminering enn andre, sier hun.

Advokat-kvinnene er gjerne flinke, driftige medarbeidere i en yrkeskarriere der mange opplever at de må bygge ned porteføljen når de skal ut i perm, forklarer forskeren.

Mens mange av advokatfedrene fremdeles kan ha kontakt med porteføljen når de tar ut fedrekvoten, klarer ikke mødrene det samme, fordi de har lengre permisjon, påpeker hun.

– Når de så kommer tilbake, må de klare å balansere foreldrelivet med karriere, og skal gradvis bygge seg opp igjen. Etter to-tre år skal de gjerne ha barn igjen, og må trappe ned igjen. Dermed risikerer de en periode på fem år hvor de hele tiden er på vei ut og inn av karrieren sin. Da får de gjerne ikke de mest karrierefremmende sakene heller, sier Pedersen.

Ledere i private advokatfirmaer forventer i større grad at mannlige enn kvinnelige advokater er tilgjengelige i permisjonen, eller legger permisjonen til tider som passer firmaet, ifølge undersøkelsen.

– Lettere for menn

«Medarbeiderne har det mye bedre med å sitte på hjemmekontor, rent sånn helsemessig – mens de føler at de kanskje litt for tidlig, da, mister kontakten med klientene og jobben og sånne ting. For det er jo veldig mye ut og inn av kontorer og inn i dører, og det er jo veldig mye sånne avklaringer som skjer. […] Så det der hjemmekontor-greiene er helt natta for et advokatfirma, fordi vi mister et eller annet.»

Partner i advokatfirma

– Mange av dem jeg vi har snakket med sier at når de kommer tilbake fra permisjon, er det vanskeligere å legge inn de ekstra timene og den ekstra innsatsen som de gjerne la inn før de fikk barn. De klarer å gjøre akkurat det de må, men har ikke noe ekstra gir å sette inn.

– Samtidig kan flere oppleve at de havner i en skvis, der de føler at de gjør en litt for dårlig jobb på hjemmebane også. Derfor ender de opp med kontinuerlig dårlig samvittighet. Dette er ikke noe fedrene føler så mye på, forklarer Pedersen.

Hun er ikke overrasket over at mange kvinner hopper av advokatkarrieren etter å ha fått barn.

– For mange foreldre gir ikke advokatyrket muligheter innenfor de rammene som norsk foreldreskap setter. For menn er det lettere. Det handler om lengden på permisjonene og hvem som har hovedansvaret for barna etterpå. Arbeidsfordelingen på hjemmebane og stor arbeidskapasitet er viktig for å få det til. Men for mange blir det ikke verdt det til slutt, sier Pedersen.

Mister bonus

Hun tror mye kunne vært bedre dersom flere delte fødselspermisjonen jevnere.

– Vi ser at det har en god effekt i de familiene der fedrene tar større del av permisjonene, og et større ansvar videre. Samtidig må flere partnere anerkjenne at kvinner har en periode der de ikke er på samme produktive nivå som ellers. De må fremdeles gis muligheter og karrierefremmende saker.

«Mennene som har vært i permisjon, der er en del som er litt eldre, som for eksempel er i partnerløp. Når du er i partnerløp, da er den relasjonen til klienten kjempeviktig. Så de vil jo ikke slippe den relasjonen, selv om de er i permisjon. Så det med gradert permisjon, for eksempel, er kjempeviktig. I hvert fall for senioradvokater og de som er i sånt partnerløp, da, sånn at de kan ivareta relasjonen til klient. Det betyr ikke at de skal gjøre alle jobbene – men at de har en relasjon til klienten, hele tiden. Så det å ta ikke gradert permisjon, det er det dummeste du gjør, i vår bransje.»

Partner i advokatfirma

Hun understreker at mange også trekker frem at fleksibiliteten i advokatyrket er en stor fordel, men ber bransjen i større grad ta høyde for og tilrettelegge for foreldreskap.

«Det er masse menn som sier at de kunne tenke seg mer permisjon enn de får, altså. […] Jeg jobber jo tett med de ansatte. Og de vet nok at jeg mener at permisjonen bør deles. Av flere grunner, men også av hensyn til arbeidsgiver og et likestilt arbeidsliv. Det er min oppfatning, kan du si rent politisk, at det bør man. Når man da ikke gjør det, så legger jeg til grunn at folk har sine grunner, og at de ser annerledes på dette enn jeg gjør, og det er jo fullt lovlig å gjøre.»

Partner i advokatfirma

– Når du blir gravid, mister du fort bonusen din det året du får barn. Da taper man jo på å få barn. Istedenfor å bare gi økonomiske incentiver for å komme tilbake raskt, bør man også gi incentiver til å fortsette i jobben etter permisjonen også. Hvis du har en jobb som er avhengig av bonus bør du slik det er i dag slutte i det øyeblikket du blir gravid.

Arbeidsgivers aktivitetsplikt

Hun viser til at advokatfirmaer som arbeidsgiver også har en aktivitetsplikt som innebærer at de skal tenke på likestillingshensyn.

– Arbeidsgiverne må ta ansvar for at advokater som får barn får relevante arbeidsoppgaver, og ikke skvises ut. Og det er faktisk advokatbransjen som taper hvis ikke de klarer å tilby medarbeiderne ålreite arbeidsvilkår. Kvinnene som slutter, får seg raskt en spennende karriere andre steder.

Intervjuene med arbeidsgivere og -takere viser at årsaken til negativ forskjellsbehandling av foreldre i stor grad oppfattes å ha strukturelle årsaker, og ikke handler om negative holdninger til foreldre, ifølge forskerne.

De peker på at tilrettelegging kan være vanskelig å få til, men at strukturelle årsaker ikke bør bli sett på som «naturlover som man ikke kan endre på».

Et spørsmål studien stiller, er hvor grensen går for arbeidsgivers tilretteleggingsplikt.

«Skal arbeidsgiver være pliktig til å motvirke effekten av kvinners lange permisjon på karriere og utvikling? Eller plikter de bare å skjerme gjennom mindre arbeidskrav i perioden kvinnen har små barn? Vi finner i liten grad at aktivitetspliktens mål om å sikre likestilling er en viktig faktor i arbeidsgiveres tilrettelegging for foreldre», konkluderer forskerne.

Powered by Labrador CMS