Innsatte som er utelukket fra fellesskapet, skal ha nok tilsyn fra kriminalomsorgen og helsepersonell. – Dette vil avhjelpe negative virkninger av isolasjon, sier justisminister Emilie Mehl.

Justisdepartementet vil forebygge isolasjon - har sendt en rekke forslag på høring

– Det er svært gledelig at problematikken rundt isolasjon omsider blir tatt ordentlig på alvor, sier leder for Advokatforeningens isolasjonsgruppe, Bendik Falch-Koslung. Likevel mener han det foreligger noen mangler ved forslagene.

Publisert Sist oppdatert

Gjentatte ganger har norske myndigheter blitt kritisere av både Sivilombudet og flere internasjonale aktører for bruken av isolasjon i fengsel.

I 2019 leverte førstnevnte en særskilt melding til Stortinget om isolasjon og manglende menneskelig kontakt under soning. I rapporten ble det dokumentert store svakheter ved myndighetenes styring av fengslenes bruk av isolasjon.

Nå vil regjeringen følge opp, og sendte torsdag en rekke forslag som skal forebygge isolasjon og sikre innsatte fellesskap, på høring. I høringsnotatet forslås det også tiltak som skal begrense adgangen til bruk av tvangsmidler.

– Viser en holdningsendring

Leder av Advokatforeningens isolasjonsgruppe, Bendik Falch-Koslung, sier det er svært gledelige nyheter at Justis- og beredskapsdepartementet tar initiativ til endring.

– Mitt hovedinntrykk er at det ser veldig bra ut. Nå håper jeg at det blir fulgt opp, og at det går relativt raskt, sier han.

Isolasjon i norske fengsler har vært et tema som Norge har fått kritikk for siden 90-tallet, forteller Falch-Koslung. Som leder av isolasjonsgruppen har han lenge jobbet med å presse frem endringer i praksisen ved norske fengsler.

– Det har blitt sagt at man har tatt det på alvor hele veien, men det har ikke kommet noen samlede tiltak før nå. Endringene har tidligere blitt tvunget frem ved søksmål etter rettssaker hvor problematikken rundt isolasjon har blitt belyst. Nå ser det ut som Departementet tar noen egne grep. Det viser en holdningsendring, sier han.

Leder for Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, Maria Hessen Jacobsen, skriver i et innlegg på Linkedin at det er et gledelig og etterlenktet initiativ.

«Advokatforeningen og andre aktører har i en årrekke bedt om at det skjer konkrete lovendringer for å hindre og begrense omfanget av isolasjon i norske fengsler. Vi vil lese forslagene nøye, og inngi høringsuttalelse. Et svært viktig bidrag var Sivilombudets særskilte melding til Stortinget i 2019, og de 19 fengselsbesøkene den bygget på», skriver hun.

Savner isolasjonsfradrag

Blant tiltakene som foreslås er å lovfeste at sikkerhetsseng og spyttbeskytter ikke skal kunne brukes på innsatte under 18 år. Falch-Koslung ser positivt på tiltaket, men mener at forbudet bør gjelde for alle innsatte.

– De under 18 år er i en ekstra sårbar posisjon. Likevel er det snakk om særdeles inngripende tiltak. De som utsettes for sikkerhetsseng er for syke til å være i fengsel, og bør heller få helsehjelp. Videre viser forskning at spyttemaske er farlig, også for de over 18 år, sier han.

Falch-Koslung savner også et forslag om hjemmel for Kriminalomsorgen til å kunne beslutte fremskutt løslatelse for personer som har vært utsatt for isolasjon under soning.

Det ble nylig avsagt dom om temaet i Oslo tingrett, der isolasjonsgruppen ikke fikk medhold i at innsatte som soner skal ha samme rett til isolasjonsfradrag som de som sitter i varetekt.

– Vi mener det er en klar mangel ved det norske systemet at det ikke er en hjemmel for tidligere løslatelse av de som blir utsatt for isolasjon under soning, og at dette utgjør diskriminering, sa Falch-Koslung til Advokatbladet i forkant av saken.

Fokus på rehablitering

Senterpartiet og arbeiderpartiet vil sikre at alle innsatte får tilstrekkelig menneskelig kontakt, skriver Justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp) i en pressemelding.

– For oss er det viktig å huske på hva som er fengselet sitt samfunnsmål, vi skal rehabilitere slik at de som kommer ut i fra fengselet ikke begår ny kriminalitet. Fellesskap i fengsel bidrar positivt til den innsattes rehabilitering og er en av tingene som kan minske antallet som begår nye kriminelle handlinger.

Justisdepartementet forslår blant annet å lovfeste fellesskap blant innsatte og forebygging av isolasjon, tydeliggjøre behovet for lovhjemmel ved utelukkelse, oppheve adgangen til å benytte utelukkelse som reaksjon på disiplinære forhold, samt lovfeste tilsyn fra helsepersonell av isolerte innsatte minst én gang i døgnet.

Dette er forslagene fra Justisdepartementet:

 • Det synliggjøres at straffegjennomføringsloven gjelder med de begrensninger som følger av de menneskerettskonvensjonene som gjelder som norsk lov.
 • Det foreslås å lovfeste at kriminalomsorgen skal legge til rette for fellesskap mellom innsatte, arbeide for å forebygge isolasjon, og så langt mulig avhjelpe negative virkninger av isolasjon.
 • Det lovfestes at alle innsatte daglig skal sikres tilgang til minimum to timers meningsfylt kontakt med andre personer.
 • Innsatte som har tilgang til mindre enn fire timers fellesskap med andre innsatte per dag, skal anses helt utelukket, noe som forutsetter et vedtak.
 • Det foreslås å lovfeste at kriminalomsorgen skal arbeide for at innsatte kan tilbringe åtte timer utenfor cellen hver dag.
 • Det tydeliggjøres at utelukkelse fra fellesskapet krever lovhjemmel, nødvendighet og forholdsmessighet, og det oppstilles strengere vilkår for å benytte utelukkelse.
 • Utelukkelse på grunn av bygnings- og bemanningsmessige forhold kan bare skje i ekstraordinære tilfeller, og er tidsbegrenset.
 • Adgangen til å benytte utelukkelse fra fritidsselskapet som reaksjon på disiplinære forhold, oppheves.
 • Det foreslås å lovfeste at innsatte som er utelukket eller avstår fra fellesskap, skal ha tilsyn fra kriminalomsorgen flere ganger daglig, på en måte som sikrer at den innsattes grunnleggende trygghetsbehov blir oppfylt.
 • Det synliggjøres i straffegjennomføringsloven at innsatte i fengsel har rett til helsehjelp fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten, i samsvar med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 2.
 • Det foreslås å lovfeste i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-9 at helsepersonell skal se til innsatte i sikkerhetscelle minst én gang per døgn, og til innsatte i sikkerhetsseng snarest mulig, og videre minst én gang per døgn.

Høringsfristen er satt til 1. juni 2023.


Hele høringsnotatet kan du lese her!


Powered by Labrador CMS