Bendik Falch-Koslung er leder av Advokatforeningens isolasjonsgruppe.

JU§NYTT

Oslo tingrett: Innsatte har ikke rett til fradrag for koronaisolasjon

Spørsmålet for tingretten var om det utgjør ulovlig forskjellsbehandling at innsatte til soning av straffedommer ikke får kompensasjon for å ha vært underlagt isolasjon, slik som varetektsfengslede.

Publisert Sist oppdatert

EMK art. 14, jf. art. 8

Art 14. Forbud mot diskriminering

Utøvelsen av de rettigheter og friheter som er fastlagt i denne konvensjon skal bli sikret uten diskriminering på noe grunnlag slik som kjønn, rase, farge, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, tilknytning til en nasjonal minoritet, eiendom, fødsel eller annen status.

Art 8. Retten til respekt for privatliv og familieliv

1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.

2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.


Etter behandling i Advokatforeningens isolasjonsgruppe, sendte Bendik Falch Koslung søksmålsvarsel til staten på vegne av en klient som satt én uke isolert i Halden fengsel i mars 2021.

Klienten ble isolert i etterkant av en permisjon, hvor han hadde vært i nærkontakt med en som hadde testet positivt for Covid-19.

Som følge av dette, søkte han om fradrag for isolasjon ved soning av dom. Søknaden ble avslått av fengselet, og deretter av overordnet klageorgan Kriminalomsorgen region øst, som følge av mangel på hjemmelsgrunnlag

Legitimt formål?

Prosessfullmektig Falch-Koslung på vegne av isolasjonsgruppen, anførte at hans klient var blitt diskriminert i strid med diskrimineringsvernet etter EMK artikkel 14, jf. artikkel 8.

«Forskjellsbehandlingen, som består i at innsatte ikke får isolasjonsfradrag, oppfyller ikke kravene til at forskjellsbehandlingen må forfølge et legitimt formål. Det bestrides for så vidt ikke at siktede i varetekt er en sårbar gruppe, men virkningen av isolasjon vil være den samme for siktede og domfelte. Derfor må de også behandles likt», anførte saksøkende part.

Saksøkte, Staten ved Justis- og beredskapsdepartementet, motsatte seg at det forelå en krenkelse av EMK artikkel 14, jf. artikkel 8.

«En forskjellsbehandling mellom de to gruppene er uansett tilstrekkelig begrunnet. Isolasjonsfradraget under varetekt er en positiv særbehandling for å tilgodese en spesielt sårbar gruppe. Staten har en stor valgfrihet med hensyn til hvordan de vil tilgodese varetektsfengslede. De avveiningene som ligger til grunn for lovgivningen bygger på legetime politiske betraktninger og er forholdsmessige», anførte saksøkte part.

– Egnet til å oppnå et legitimt formål

Oslo tingrett kom frem til at forskjellsbehandlingen mellom varetektsinnsatte og soningsinnsatte var egnet for å oppnå et legitimt formål.

«Retten er ikke i tvil om forskjellsbehandlingen er forholdsmessig. Isolasjonen som danner grunnlaget for problemstillingen er i seg selv konvensjonsmessig, slik at verken soningsinnsatte eller varetektsfengslede har krav på noe kompensasjon i medhold av EMK artikkel 8. Forskjellsbehandlingen består dermed av en positiv særbehandling av en sårbar gruppe», heter det i dommen.

«Varetektsfradraget vil heller ikke direkte avhjelpe de negative virkningene med isolasjonen, men i høyden virke som et «plaster på såret» ved at de siktede får vite at den endelige straffen blir kortere. Staten går dermed ikke ut over hva som er forholdsmessig ved å gi en slik form for særbehandling til varetektsinnsatte», følger det videre av dommen.

Oslo tingrett konkluderer derfor med at staten har overholdt sine forpliktelser knyttet til likebehandling, etter bestemmelsene i EMK.

«Konklusjonen er dermed at forskjellsbehandlingen mellom varetektsinnsatte og soningsinnsatte er egnet til å oppnå et legitimt formål».

Vurderer anke

– Det er ikke så mye å si akkurat nå. Vi skal ta en vurdering på om vi skal anke saken, så får vi se hva vi gjør, sier Falch-Koslung til Advokatbladet.

Advokatforeningens isolasjonsgruppe har eksistert siden 2017, og arbeider for å redusere bruken av isolasjon i norske fengsler. I mai 2020 bistod gruppen en kvinne som flere ganger urettmessig var blitt holdt isolert i Bredtveit fengsel. Staten erkjent brudd på EMK art. 3 i saken.

Gruppen består i tillegg til advokat Bendik Falch-Koslung av advokat Frode Sulland, advokat Nora Hallén, advokat Thomas Horn og Bjørn Winquist fra fengselsgruppen til Jussbuss.

Powered by Labrador CMS