Advokat Bendik Falch-Koslung er leder for Advokatforeningens isolasjonsgruppe, som jobber for å få bukt med ubegrunnet isolasjon.

Staten erkjenner brudd på EMK artikkel 3 overfor tidligere innsatt

- Det er ganske historisk, og jeg tror aldri at staten har erkjent brudd på torturbestemmelsen, hvert fall ikke i en rettsmekling, sier Bendik Falch-Koslung.

Publisert Sist oppdatert

«Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet erkjenner at EMK artikkel 3 er krenket overfor Gro Anita Flaen Sakstad under hennes fem opphold på Bredtveit fengsel i perioden 2013 - 2015. Dette er begrunnet i en samlet vurdering av konkrete omstendigheter under Sakstads fengselsopphold, sett i lys av hennes helsetilstand og statens kunnskap om denne.»

Slik åpner rettsforliket etter at staten fredag ettermiddag erkjente brudd på EMKs torturbestemmelse etter at en tidligere kvinnelig innsatt ble utsatt for omfattende isolasjon i Bredtveit kvinnefengsel.

- Det er kjempegøy dette her. Det er ganske historisk og jeg tror aldri at staten har erkjent brudd på artikkel tre, hvert fall ikke i en rettsmekling, sier prosessfullmektig og leder av Advokatforeningens isolasjonsgruppe Bendik Falch-Koslung til Advokatbladet fredag kveld.

- Klienten gråt av glede, og var lettet over å bli både trodd og hørt.

- Veldig forpliktende for staten

«Sakstad leverte to klager til fengselet som ikke ble fulgt opp. Hun har ved flere anledninger ligget lenge i sikkerhetsseng uten at det fremgår at nødvendigheten av dette ble fortløpende konkret vurdert», heter det videre i forliket.

EMK art. 3 Forbud mot tortur

«Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.»

«De lengste oppholdene har vært 38,5 timer og 42 timer sammenhengende. Sakstad ble rutinemessig fratatt klær ved bruk av sikkerhetscelle og sikkerhetsseng. Bruk av bekken skjedde på en måte som var mer ydmykende enn nødvendig. Sakstad lå en lengre periode uten klær på sikkerhetssengen, selv om hun ga uttrykk for at hun frøs. Disse forholdene utgjør samlet «nedverdigende behandling» i konvensjonens forstand.»

Nå er avgjørelsen rettskraftig hvilket betyr at staten har plikt til å arbeide for at dette ikke skjer igjen.

- Sakstad har sagt seg villig til å bidra i den forbindelse med foredrag, men det må lages regler, retningslinjer og liknende for å hindre at dette skjer igjen. Det arbeidet er i gang, men dette legger nok økt styrke på det. Jeg håper myndighetene følger opp og bruker Sakstad som en ressurs, sier Falch-Koslung.

- Slik som forliket er formulert tror jeg det kan få stor betydning for andre saker, samt for situasjonen i kriminalomsorgen generelt. Det er lagt opp på en måte som er veldig forpliktende for staten, fortsetter Falch-Koslung

Også regjeringsadvokat Kaija Bjelland er klar på at innsatte i norske fengsler ikke skal utsettes for nedverdigende behandling.

- Det er uvanlig at staten erkjenner brudd på EMK artikkel 3, men dette er en spesiell sak og her var det riktig, sier Bjelland til Advokatbladet.

Videreføring av glattcelleprosjektet

I 2017 ble Advokatforeningens isolasjonsgruppe opprettet med det formål å prøve lovligheten av isolasjon for retten.

Gruppen er en videreføring av Advokatforeningens glattcelleprosjekt, som førte til den såkalte «glattcelledommen» i Oslo tingrett i juni 2014. Den slo fast at isolasjon av arrestanter ikke er lovlig uten en konkret vurdering av om det faktisk er behov for isolasjon.

Dette har partene blitt enige om:

1. Staten erkjenner at kravene i EMK artikkel 3 ikke har vært overholdt overfor Sakstad.

2. Staten betaler snarest mulig og senest innen 8. juni 2020 til Sakstad 150.000 kroner i kompensasjon for ikke-økonomisk skade.

3. Sakstad er villig til å bistå i forbindelse med statens arbeid for å forebygge og forhindre at noe liknende skjer igjen.

4. Staten betaler saksøkers sakskostnader på 170.000 kroner eks. merverdiavgift.

5. Partene begjærer saken hevet som forlikt og frafaller forkynning av hevingskjennelsen. De frafaller også retten til å anke.

6. Det er ingen begrensninger i adgangen til å offentliggjøre forliket.

HELE RETTSFORLIKET KAN DU LESE HER!

Powered by Labrador CMS