Konklusjonen er klar:
Halveringen av advokatenes reisesalær har fått «vesentlige utilsiktede negative effekter»

En fersk evaluering av Justisdepartementets halvering av reisesalæret konkluderer med at kuttet betyr lønnstap for advokatene, samt svekket tilgang til både sakkyndige og advokater i distriktene.

Publisert Sist oppdatert

Kort oppsummert:

  • Årlig innsparinger på ca. 90 millioner kroner, altså 20 millioner mer enn hva Justisdepartementet forutså.
  • Kuttet stimulerer hverken til mindre reisefravær og mer arbeid på reise.
  • Kuttet innebærer betydelig lønnstap for advokater med høyt reisefravær på steder med store reiseavstander.
  • Økte transaksjonskostnader.
  • Svekket tilgang til sakkyndige og advokater med spisskompetanse utgjør en stor risiko på steder med store reiseavstander og lav befolkningstetthet.
  • Ifølge Vista Analyse er det likevel lite som tyder på at rettssikkerheten er svekket som følge av halveringen.
  • Rapporten konkluderer med at endringen av reisesatsen har fått «vesentlige utilsiktede negative effekter».

I 2016 foreslo Justis- og beredskapsdepartementet å halvere advokaters reisetimer for å spare nærmere 70 millioner kroner - med forbehold om at halveringen skulle evalueres i løpet av tre år.

Høsten 2019 kunne Advokatbladet fortelle at Justisdepartementet var i gang med evalueringsarbeidet, og at det var Vista Analyse som skulle gjennomføre evalueringen på oppdrag fra departementet.

Etter gjentatte utsettelser ble resultatet offentliggjort fredag kveld, og mye tyder på at flere av departementets argumenter for å halvere reisesalæret faller på stengrunn - selv om kuttet i reisegodtgjørelsen har gitt en innsparing på rundt 90 millioner kroner i året.

«Et inntektskutt»

Vista Analyse konkluderer med at forutsetningene for at reduksjonen i reisesalæret skal være et godt virkemiddel for å stimulere til mer arbeid på reise, ikke er til stede.

«De fleste advokater og sakkyndige har høy marginalinntekt og derfor allerede økonomiske insentiver til å utnytte reisetiden så effektivt som mulig. På gruppenivå er det derfor lite treffende med ytterligere økonomiske insentiver for å stimulere til mer arbeid under reise», heter det i rapporten.

Selv om nye teknologiske verktøy har gjort det enklere å jobbe utenfor kontoret, er det mange reisesituasjoner som er uegnet som arbeidstid for advokater, slik som bilkjøring eller reiser med mange avbrudd, ifølge Vista.

«I tillegg innebærer hensynet til konfidensialitet en klar begrensing for hvilke arbeidsoppgaver advokater og sakkyndige kan gjøre på offentlige steder tett på folk, som på fly og tog.»

Ifølge Justisdepartementet kan advokater benytte reisetiden til administrasjonsarbeid og faglig oppdatering, men slik fungerer det ikke i praksis, viser rapporten.

«(...) det er begrenset hvor mange timer i uka som kan brukes til denne typen, ofte ikke-fakturerbare, aktiviteter. De fleste fakturerbare arbeidsoppgavene til advokater og sakkyndige kan ikke gjøres på reise. Dette innebærer at reduksjonen i reisefraværsgodtgjørelsen representerer et inntektskutt for aktørene med en del reisefravær i forbindelse med offentlig salæroppdrag fordi det ikke vil være mulig for dem å arbeide nok på reise til å kompensere for satsreduksjonen.»

Vanskeligere å få tak i sakkyndige med spisskompetanse

Reisekutt har gjort det mindre attraktivt å ta offentlige salæroppdrag som innebærer reising, fordi halveringen gjør at den totale godtgjørelsen for oppdraget blir langt mindre - spesielt i saker hvor reising utgjør en betydelig del av oppdraget, skriver analyseselskapet.

«Allerede før reduksjonen i reisefraværsgodtgjørelsen, var timeprisen for salæroppdrag lavere enn for en del andre oppdrag advokater og sakkyndige kunne ta. Salærsatsen ligger under gjennomsnittlig timesats for advokater, og sakkyndige forteller at de får bedre betalt for oppdrag for barnevernet enn sakkyndige oppdrag på salærsats.»

«Det er store geografiske variasjoner i advokaters salærsatser, og det store inntektsforskjeller og timepriskostnader på tvers av ulike advokatkategorier. Dette har betydning for hvor prisfølsomme ulike advokater vil være på en endring i reisefraværsgodtgjørelsen, og dermed også hvilke advokater som er aktuelle for (...) oppgaver som krever en stor andel reisefravær.»

Selv om tilgangen til kompetente tolker fremstår som upåvirket av Justisdepartementets reisekutt, har det fått konsekvenser for tilgangen på sakkyndige.

«Fra intervjuer med tingrettsdommere og fra spørreundersøkelse til sakkyndige kommer det frem at noen domstoler bruker lengre tid enn før på å få tak i sakkyndige, og at de noen ganger ender opp med en sakkyndig som har dårligere kompetanse på området enn man ville fått før.»

Den utfordrende tilgangen til sakkyndige kan i verste konsekvens svekke rettssikkerheten, ifølge rapporten.

«Dette bidrar til lengre saksgang og tid før en sak kan behandles. Det kan være belastende for private parter og i sin ytterste konsekvens påvirke rettsikkerheten. Så langt vurderer ingen av våre informanter at saker er forskjøvet så mye at det har gått ut over rettssikkerheten, men flere viser til risikoen for at dette kan skje dersom tilgangen til sakkyndige forverres ytterligere.»

Mindre tilgang til sakkyndige gjør det også vanskeligere for domstolene å leve opp til Stortingets mål for saksbehandlingstid.

«Mange sakkyndige er også bekymret for at kvaliteten svekkes av at de sakkyndige har fått sterkere økonomiske insentiver til å gjennomføre utredningen på kort tid og redusere ned på antall fysiske møter, eventuelt erstatte fysiske møter med telefon og Skype.»

Erfarne advokater tar færre oppdrag med reisefravær

Ifølge Vista Analyse mener også advokater at satsendringen gjør at fysiske møter droppes selv om det går utover kvaliteten på bistanden gitt i enkelte saker. Salærkuttet har samtidig ført til at stadig færre advokater prioriterer saker med høyt reisefravær og saker som går under fri rettshjelp.

«Det er en tendens til at særlig de med lengre erfaring og de med liten andel offentlig salæroppdrag har vridd porteføljen sin bort fra fri rettshjelpssaker etter endringen. Dette stemmer med responsen man teoretisk ville forventet å finne; erfarne advokatene kan lettere vri porteføljen sin og fremdeles ha nok oppdrag, og er derfor mer prissensitive.»

Dette kan igjen svekke tilgangen til erfarne advokater med nødvendig kompetanse i distriktene, selv om den totale tilgangen til advokater er god nok.

«Konkurransen i advokatmarkedet er stor, og det er en konsentrasjon av advokater og advokatfullmektiger i Oslo. Dette tilsier at det trolig fortsatt vil være nok advokater tilgjengelig i markedet. Spørsmålet er om det nødvendigvis vil gi mindre reisevirksomhet om en større andel av salæroppdragene betjenes av advokatbedrifter i Oslo, og hvilke advokater som settes på oppdragene med lengst reiser.»

Store lønnstap i distriktene

Konsekvensene av advokatenes reisekutt slår ulikt ut på forskjellige steder i landet, og avhenger av reiseavstander samt behovet for tilreisende kompetanse.

For noen tingretter utgjør dekningen av reisesalær over halvparten av sakene godtgjort etter salærforskriften, mens andre tingretter sjeldent utbetaler reisegodtgjørelse.

«Tingrettene Indre Finnmark, Vest-Telemark og Sogn og Fjordane er noen av de som peker seg ut med gjennomsnittlig reisefraværsandel på ca. 10 prosent, mens Sør-Trøndelag og Nord-Østerdal tingrett er blant tingrettene med under 2 prosent gjennomsnittlig reisefraværsandel.»

For advokater og sakkyndige med høyt reisefravær har kuttet av reisegodtgjørelsen fått store økonomiske konsekvenser.

«For en advokat som kun tar saker på offentlig salæroppdrag og mottar reisefravær tilsvarende snittet for alle saker i Indre Finnmark tingrett, kan satsendringen innebære en lønnsreduksjon på 20 prosent (...)»

Salærkuttet har også ført til at det er mindre attraktivt å etablere advokatkontorer på steder med store reiseavstander.

«Over tid kan det få betydning for advokattilbudet i distriktene. Områder med lav advokattetthet vil også være mer sårbare for endringer i advokatenes tilbøyelighet til å ta oppdrag med reisefravær som følge av at det er færre å overføre oppdragene til innenfor rettskretsen eller naborettskretsen.»

- For tidlige å si hvordan funnene skal følges opp

Evalueringen av Justis- og beredskapsdepartementets halvering av reisegodtgjørelsen, ble offentliggjort på departementets nettsider fredag kveld.

Foreløpig har ikke departementet tatt stilling til rapportens innhold, heter det i en pressemelding.

– Departementet har nylig mottatt rapporten fra Vista analyse, jeg vil nå sette meg ordentlig inn i funnene. Det er for tidlig å si noe om hvordan rapporten skal følges opp, sier statssekretær Lars Jacob Hiim.

Hele rapporten fra Vista Analyse kan du lese her!

Powered by Labrador CMS