Andreas Sjalg Unneland er justispolitisk talsperson i SV og medlem av Justiskomitéen.

Budsjettforlik med SV: Ingen økning i rettshjelpssatsen 

- Det kan ikke være Stortingets ansvar å rydde opp. Det er regjeringens ansvar å følge opp avtalen den har inngått med Salærrådet, sier Andreas S. Unneland i SV. - Ekstremt skuffende og beklagelig, sier Forsvarergruppens leder.  SV har fått gjennomslag for å etablere en ny advokatordning i fengslene.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen og SV har i dag inngått budsjettforlik. Totalt har SV fått til en økning av justisbudsjettet på 95 millioner kroner, forteller Andreas S. Unneland, justispolitisk talsperson i SV.

Men det blir ingen økning i rettshjelpssatsen i denne omgang.

- Det er ingen hemmelighet at SV vil at satsen skal øke. Men det er viktig for oss å si veldig tydelig at her er det regjeringen som er ansvarlig. Vi kan ikke ha en dynamikk der Stortinget må rydde opp, når regjeringen ikke følger de avtalene den har gjort, sier Unneland.

- Vi forventer at regjeringen forholder seg lojalt til avtalen, og heier på dem som jobber for at vi skal få en bærekraftig rettshjelpssats, sier Unneland.

Neste mulighet for en økning av satsen, vil komme i mai 2024 i revidert nasjonalbudsjett. 

- Vi har tydelige forventninger om at regjeringen vil komme advokatene og Salærrådet i møte ved første mulighet, som er i revidert til neste år, sier Unneland.

Da SV la frem sitt alternative forslag til statsbudsjett tidligere i høst, foreslo partiet å øke satsen med ytterligere 20 kroner. Men dette blir det altså ikke noe av.

Forsvarergruppen: Rammer det rettssøkende publikum

Forsvarergruppens leder, Mette Yvonne Larsen, sier at hun er ekstremt skuffet over at SV ikke klarte å få økt rettshjelpssatsen med en eneste krone.

- Jeg er enig med SV i at det ikke er Stortingets ansvar å rydde opp i regjeringens avtalebrudd. Dette understreker hvor lite regjeringen respekterer avtalen den selv inngikk med å etablere Salærrådet, og viser at den fortsatt ikke bryr seg om vanlige folks rettssikkerhet, sier Larsen.

- Følelsen av å være lurt er ekstra sterk i dag, sier hun.

Hun påpeker at det er det rettssøkende publikum som taper på at satsen ikke økes til et bærekraftig nivå.

- Advokater som tar fri rettshjelpssaker må snu seg i en annen retning for å få dekket sine utgifter, og det blir færre advokater til å ta disse sakene, sier Larsen.

Forsvarergruppen vil i løpet av kort tid arrangere et ekstraordinært styremøte for å drøfte hva den skal gjøre videre, forteller hun.

Forsvarergruppen vedtok å vurdere nye aksjoner

Forsvarergruppen vedtok i et styremøte den 21. november at den vil vurdere aksjoner, dersom rettshjelpssatsen ikke økes betydelig i budsjettbehandlingen i Stortinget.

De siste ukene har gruppen kjørt en underskriftskampanje rettet mot justisminister Emile E. Mehl (Sp), der det blant annet heter at den offentlige rettshjelpssatsen har nå «blitt så lav at den utfordrer rettssikkerheten til de mest sårbare i samfunnet – ikke minst i møte med det offentlige».

-Advokater som jobber på rettshjelpssats er fly forbannet over at Salærrådets anbefaling ble ignorert av Justis- og beredskapsdepartementet. For mange føltes det som den endelige spikeren i kista, uttalte Henriette Willix, som sitter i Forsvarergruppens styre, til Advokatbladet etter styremøtet.

Advokatforeningen: - Fraveket avtalen

- Dette er selvsagt svært skuffende. Her har regjeringen fraveket den avtalen som ble inngått med Advokatforeningen og, uten forsøk på forklaring, sett helt bort fra Salærrådets anbefaling om bærekraftig rettshjelpssats, sier Jon Wessel-Aas, leder i Advokatforeningen.

Jon Wessel-Aas er svært skuffet. Her fra Forsvarergruppens høstseminar i oktober.

Advokater må faktisk jobbe gratis for å gi forsvarlig bistand, påpeker han.

- Nå ser vi at også flertallet på Stortinget, med åpne øyne, aksepterer at mennesker i krise må forsvare sine interesser med rettshjelp som ikke er bærekraftig. Det vil si at de ikke får forsvarlig bistand, med mindre de advokatene som påtar seg å bistå dem, jobber gratis. Dette skjer i saker der det svært ofte er staten eller kommunene selv som er motpart, og der staten betaler sine egne advokater minst 50 prosent mer, sier Wessel-Aas.

249 kroner mindre enn anbefalt

Da Ap- og Sp-regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett i oktober, foreslo den å øke rettshjelpssatsen fra 1180 til 1215 kroner. Dette er 249 kroner mindre enn Salærrådets anbefaling på 1464 kroner.

At regjeringen ikke drøftet Salærrådets anbefaling eller foreslo en opptrappingsplan for satsen, slik rådet foreslo, er blitt møtt med kritikk fra Advokatforeningen, fra SV, og fra Salærrådet selv.

Ny advokatordning i fengslene

SV har lenge arbeidet for å få på plass en advokatordning for innsatte i norske fengsler. Nå blir ordningen en realitet, forteller Andreas Unneland.

- Fra 1.januar 2025 skal advokatordningen være på plass. Nå skal vi jobbe med å konkretisere hvordan ordningen skal fungere, slik at den kan starte opp fra 2025. En slik ordning er blitt etterlyst både av Rettshjelpsutvalget og av Førstelinjeutvalget. At vi nå har fått sikret et flertall for dette, vil tette et av de store hullene i rettssikkerheten i Norge, noe vi er stolte over å få på plass, sier Unneland.

SV har forhandlet med regjeringen siden 13. november.

Styrker domstolene 

SV har også fått gjennomslag for å øke domstolenes budsjett med førti friske millioner.

- Hver eneste krone til domstolene er en krone til rettssikkerheten. Økningen på 40 millioner kroner er en betydelig sum, og vi gjør dette fordi vi ser at domstolene har stått i en krevende situasjon lenge. Vi er bekymret for hvordan dette slår ut på saksbehandlingstid, og for de ansatte. Vi håper dette vil bidra til å lette presset på den tredje statsmakt, og sender et viktig signal til domstolene om at vi ser den vanskelige situasjonen den har stått i lenge, sier Unneland.

Fem millioner øremerket til Bredtveit kvinnefengsel

Budsjettavtalen inneholder også en styrking av kriminalomsorgen med 40 millioner kroner. Fem av disse øremerkes Bredtveit kvinnefengsel. Fengselet sliter med store vedlikeholdsbehov, og det ble nylig varslet at alle de innsatte skal flyttes midlertidig.

- Det er litt uavklart hvordan situasjonen blir der fremover, men pengene vil gå til å bedre forholde for kvinnene som soner der, sier Unneland.

SV varsler også at det blir gitt fem millioner kroner til å styrke politiets kompetansemiljø på hatkriminalitet.

- Én million kroner skal sikre finansieringen av Rosa kompetanse justis, et prosjekt drevet av organisasjonen FRI som arbeider for å styrke hvordan politiet møter mennesker som er utsatt for hatkriminalitet, sier Unneland.

I sitt alternative budsjettforslag, foreslo Høyre å kutte i reisesalæret, fra dagens sytti prosent av rettshjelpssatsen, til femti prosent. 

Salærrådet: Departementet sier ikke noe om hva den anser som en bærekraftig salærsats

«Salærrådet merker seg at departementet i budsjettproposisjonen ikke sier noe om hva det anser som en bærekraftig salærsats, som ligger til grunn som en målsetting for avtalen mellom Advokatforeningen og Justis- og beredskapsdepartementet. Departementet trekker frem rådets påpekning av at en engangsøkning vil ha store budsjettmessige konsekvenser, men går ikke inn på de øvrige momenter og avveininger som Salærrådet gjorde i anbefalingen for 2023, og som lå til grunn for denne.»

«Videre konstaterer vi som nevnt at departementet ikke har avklart om det er lagt opp til en opptrappingsplan, inkludert et mål og en tidsplan for opptrappingen», skriver Salærrådet i sin anbefaling for 2024.

Powered by Labrador CMS