Danmarks Advokatsamfunds styreleder Peter Fogh og Help-sjef Johan Dolven har ulike oppfatninger om en analyse av konkurransen i dansk advokatbransje.

Danmark: Vil ha eksterne eiere og klientnapping for å få økt konkurranse

Ny rapport foreslår en rekke nye tiltak - også å lempe på interessekonflikt-reglene. Help-topp Johan Dolven synes konklusjonene er gledelige, mens danske advokatorganisasjoner slakter forslaget.

Publisert

Det danske Konkurrencerådet har gjort en analyse av advokatbransjen som ble lagt frem på et digitalt arrangement i midten av januar. Analysen er basert på grundige undersøkelser av bransjen, ifølge rådet.

Her er de 16 anbefalingene i kort-versjon:

 1. Lempe på reglene for advokatfirmaers eierskap og ledelse.
 2. Utvide advokatselskapers mulige formål, og tillate multidisiplinære partnerskap.
 3. Åpne for at ansatte advokater kan selge ekstern juridisk rådgiving til bruk av andre virksomheter enn advokatfirmaer.
 4. Nedsette en arbeidsgruppe som skal vurdere om andre enn cand.jur.-kandidater skal slippes inn på advokatutdannelsen.
 5. Lempe på reglene for interessekonflikter vedrørende identifikasjon med kollegers interesser, og for bruk av informert samtykke ved firmabytte og fusjoner.
 6. Avskaffe forbudet mot klientnapping, men ikke i straffesaker eller saker som gjelder særlig utsatte eller sårbare personer.
 7. Avskaffe forbudet mot honorardeling med ikke-advokater.
 8. Avskaffe forbudet mot resultatbaserte prisavtaler, men ikke i straffesaker.
 9. Alle kunder mottar tilbud i fast standardmal før en avtale inngås.
 10. Advokatfirmaer skal opplyse om ytelser til standardpriser og andre timepriser på egen hjemmeside.
 11. Økt konkurranse om statens kjøp av juridisk bistand.
 12. Økt konkurranse om kommuner og fylkeskommuners innkjøp av juridisk bistand.
 13. Etablering av en bransjenøytral autorisasjonsordning for bostyrere.
 14. Faste bostyrerpaneler skal utpekes jevnlig på bakgrunn av konkurranse mellom søkere, og tildeling skje etter transparente kriterier.
 15. En arbeidsgruppe skal opprettes om styrket konkurranse samt mer forutsigbarhet, gjennomsiktighet og effektivitet i behandlingen av større konkursbo.
 16. Konkurransen om bostyreroppdrag skal styrkes.

Les forslagene i sin helhet her.

Kilde: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen

– Rettspleieloven og de advokatetiske regler inneholder paragrafer og bestemmelser som begrenser konkurransen. Konkurrencerådet anbefaler flere endringer som kan gjøre reglene mer konkurransevennlige, samtidig med at rettssikkerheten og advokaters uavhengighet ivaretas, sa lederen Christian Schultz ved fremleggelsen.

Konkurrencerådet la frem 16 anbefalinger for å «minske barrierene for nye aktører, og for at eksisterende virksomheter kan vokse» (se faktaboks).

- Uriktig beskrivelse av konkurransen

Både Danmarks Advokatsamfund og organisasjonen Danske Advokater er svært kritiske til anbefalingene, og mener analysen er svært mangelfull.

– Forslagene utvanner kravene til advokaters uavhengighet og risikerer derved å skade forbrukerbeskyttelsen og borgernes rettssikkerhet, sier Advokatrådets leder, Peter Fogh, til eget nettsted.

Advokatrådet, som er det danske advokatsamfunnets styre, er helt uenige i det konkurransebildet som Konkurrencerådet har tegnet.

«Rapporten beskriver bare advokatenes marked, uten å ta med den omfattende mengde juridisk rådgivning som leveres av andre enn advokater, for eksempel av revisorer, banker og konsulenthus», påpeker Advokatrådet.

Styret mener rapporten rett og slett er misvisende, og viser til at det både er feil i tallmaterialet, at det ikke er utvist tilstrekkelig kildekritikk, og at sammenligningen med andre land og andre aktører mangler relevans.

Høyere priser

Det er i hvert fall tre helt overordnede og grunnleggende forhold ved rammene for analysen som er feil, og som fører til at analysen gir et misvisende bilde, skriver Danmarks Advokatsamfund i sin endelige høringsuttalelse til rapporten.

 • At det er gjort en helt feilaktig avgrensning av markedet for juridiske ytelser.
 • At det skilles mellom rådgivning innenfor og utenfor rettssystemet.
 • At de advokatetiske reglene presenteres som bransjeregler, og ikke som fastsatte i forskrifter.

«Rapporten gir således uttrykk for en fullstendig mangel på forståelse av regelhierarkiet», skriver Advokatrådet.

- Fjerner advokaters uavhengighet

De to danske advokatorganisasjonene er særlig kritiske til forslaget om å tillate eksterne eiere.

– Man kan godt holde fast ved rettssikkerheten og samtidig skape mer konkurranse. Men rapportens forslag om å fjerne advokaters uavhengighet, vil ikke gi bedre eller billigere advokattjenester til borgere og virksomheter. Det er særdeles tvilsomt, sier Peter Fogh i Advokatrådet.

Også Danske Advokaters leder, Jørgen Kjergaard Madsen, slakter forslaget.

– Det økonomene foreslår – å fjerne eierskapsreglene – er meget bekymringsfullt. Det har man forsøkt i England. Resultatet ble høyere priser for kundene og interessekonflikter. Dessuten vil det gi andre rådgivere, for eksempel revisorer, en konkurransemessig fordel, og det bør jo ikke være målet, uttaler han.

Help-topp: For mange begrensninger

Johan Dolven, administrerende direktør i Help Forsikring, synes konklusjonene til det danske konkurransetilsynet både er gledelige og tydelige.

- Jeg har lagt merke til spesielt to ting i den danske rapporten; det ene er at konkurransemyndighetene slår fast at det er for lite konkurranse i advokatmarkedet i Danmark, og det andre er at det er for mange begrensninger i hvem som kan tilby advokattjenester. Dette er helt parallelt til situasjonen i Norge, sier Johan Dolven.

- At Konkurrencerådet åpner for å slippe til eksterne eiere som kan være aktive i driften, samtidig som de poengterer at eierskapet må underlegges tilsyn slik at advokatenes uavhengighet opprettholdes, er noe vi i Help støtter veldig opp om, legger han til.

Konsesjonskravene ved eksternt eierskap må være tydelige, poengterer han.

- For eksempel må det stilles krav om taushetsplikt og organisering. Praktiserende advokater skal aldri ledes av andre enn advokater. Videre må det stilles krav til kundebehandlingen, til dem som er ledere og eiere, til soliditet, og til at eier og leder sikrer at advokaten jobber uavhengig. Og ledere og eiere som ikke er advokater, må ikke ha noe å si i enkeltsaker.

Han viser til at eksternt eierskap er noe som håndteres fint i mediebransjen, der redaksjonell uavhengighet er sikret gjennom Redaktørplakaten.

- Dette er en kjempegod parallell, sier Dolven.

Nye advokat-tjenester

Et annet forslag fra Danmark han synes er veldig spennende, er at ansatte advokater i rådgivningsvirksomheter utenfor advokatbransjen skal kunne selge ekstern juridisk rådgiving.

- De foreslår at ansatte advokater som jobber andre steder enn i advokatfirmaer skal kunne bruke advokattittel og tilby advokattjenester. De sikter spesielt til at revisjon- og konsulentbransjen kan selge advokattjenester som del av en annen virksomhet. Dette er bra fordi det vil gi økt konkurranse, sier Dolven.

Han ser for seg at helt nye aktører vil komme på banen for å tilby rimeligere advokattjenester.

- Konkurransemyndighetene i Danmark har den samme holdningen som oss; de mener at ny lovgivning skal være til beste for dem som trenger advokattjenester, ikke for å beskytte eksisterende advokater.

- Høye marginer i dag

Han mener at forskjellene på det danske og norske advokatmarkedet ikke er veldig store.

- Å bruke advokat er for dyrt for veldig mange privatpersoner og småbedrifter. Danske konkurransemyndigheter peker på at marginene i mange advokatfirmaer er svært høye, og at det gjøres for få investeringer for å bringe kostnadene ned og øke effektiviteten, sier Dolven.

Han har store forventninger til forslaget til advokatlov, som regjeringen skal legge frem for Stortinget i løpet av våren.

- Fra NOU'en ble levert i 2015 og frem til nå har det vært en utvikling som taler for at advokatmarkedet bør åpnes opp, og eksterne eiere tillates. Man bør også lytte til det som nå skjer i Danmark, sier Dolven.

Help kommer til å merke økt konkurranse dersom eksterne eiere tillates, tror han.

- Da vil flere aktører satse på dette markedet. Det forbereder vi oss på gjennom å trene advokater og investere i teknologi som gjør oss mer effektive. Vi heier på økt konkurranse.

Help har nå passert to hundre ansatte, og vokste med 17 prosent i fjor, ifølge Dolven.

Paneldebatt om eierskap

Onsdag 27.januar arrangerer Oslo krets av Advokatforeningen en debatt om eksternt eierskap i advokatbransjen.

Panelet består av Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas, Høyres justispolitiske talsperson Peter C. Frølich, tech-gründer Merete Nygaard, CEO Johan Dolven i Help, strafferettsadvokat Marte Svarstad Brodtkorb, Thommessen-MP Sverre Tyrhaug og britiske Alison Hook. Sistnevnte var sentral i arbeidet med å tillate eksterne eiere i den britiske advokatbransjen.

Powered by Labrador CMS