Illustrasjonsbilde domstol, tatt på Oslo Tinghus med dommer Elisabeth som modell. Illustrasjonsbilde domstol, tatt på Oslo Tinghus med dommer Elisabeth som modell. Lovbok. Spør Aina før bruk

Beholder meddommerne i lagmannsretten

Justis- og beredskapsdepartementet ønsker ikke å fremme lovendring etter forslag fra Domstoladministrasjonen, og reduserer dermed ikke antall meddommere i andreinstans.

Publisert Sist oppdatert

I fredagens statsråd ble det klart at Justis- og beredskapsdepartementet ikke går videre med Domstoladministrasjonens forslag om å kutte meddommere i lagmannsretten.

I Prop. 122 L (2019-2020) Endringer i mildertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. heter det:

«Etter en samlet vurdering har departementet kommet til at det ikke er ønskelig å fremme forslag om slike lovendringer.»

Ville kutte meddommere for å hindre smitte

I starten av april foreslo Domstoladministrasjonen (DA) blant annet å redusere bruken av meddommere i tingretten og lagmannsretten begrunnet i smittevernstiltak om å holde minst to meter avstand mellom aktørene.

Forslaget ble møtt av kritikk, deriblant fra Forsvarergruppen.

- Et elitistisk lovforslag som ikke tar innover seg den betydningen vanlige folk har i strafferettspleien. Det bør bli lagt dødt først som sist, sa leder Marius Dietrichson til Advokatbladet.

Da ny smittevernanbefaling kom, og avstandskravet ble redusert fra to til én meter, trakk også DA forslaget om å sløyfe meddommere i førsteinstans. Forslaget om å redusere bruken av meddommere i lagmannsretten ble derimot opprettholdt.

«Styrker kvaliteten og rettssikkerheten»

Da avstandskravet ble redusert, ble det også enklere for lagmannsrettene å avvikle meddomsrettssaker, skriver departementet.

«Det må likevel antas at en midlertidig reduksjon av antall meddommere fra fem til tre, samt en adgang til å behandle straffutmålingsanker i seksårssakene uten meddommere, ville ha hatt en positiv effekt på saksavviklingen.»

Departementet peker også på at DAs forslag fikk bred oppslutning under høringen.

«Samtidig er lekdommeres deltakelse i straffesaker et grunnprinsipp i vår straffeprosessordning. Lekdommerdeltakelse antas å bidra til at rettshåndhevelsen ikke fjerner seg for langt fra den alminnelige rettsfølelsen, noe som anses sentralt for allmennhetens tillit til domstolene. At lekdommere deltar i tillegg til fagdommere, må videre anses å styrke kvaliteten og rettssikkerheten i domstolenes saksbehandling og avgjørelser.»

Powered by Labrador CMS