Illustrasjonsfoto:

Foreslår å fjerne meddommere i tingretten

Domstoladministrasjonen vedtok mandag å fremme et lovforslag som tillater å sette rett uten meddommere i tingretten. Advokatforeningen er sterkt kritisk.

Publisert Sist oppdatert

Styret i Domstoladministrasjon vedtok mandag et utkast til et midlertidig lovforslag som gir mulighet til å få satt rett uten meddommere i tingretten, og med bare tre meddommere i lagmannsretten, mot dagens fem.

Det er DA som har tatt initiativ til lovforslaget, som nå oversendes Justis- og beredskapsdepartementet.

I «forslag til midlertidig lov om endringer i rettens sammensetning m.v. som følge av Covid-19», som er lovforslagets navn, heter det i § 2 at hovedforhandlinger i tingretten kan settes uten meddommere, dersom partene samtykker til det, og retten ikke finner behandlingsmåten betenkelig.

Beslutningen om å sette rett uten meddommere skal ikke kunne ankes.

- Noe må gjøres

- Det vesentlige her er at virkningene av ikke å gjøre noe, er svært dramatiske. Ikke bare for domstolene, fordi det hoper seg opp med saker, men også for rettssikkerheten til befolkningen, sier Bård Tønder, styreleder i DA.

I tillegg til sakene som er blitt utsatt, kommer det hver dag inn nye saker, forteller Tønder.

Bård Tønder er styreleder i Domstoladministrasjonen. Foto: Monica Kvaale

- Det er svært uheldig, spesielt i saker som gjelder barn og familier, at sakene bare blir drivende i uvisse, slik som nå. Personer som er involvert i straffesaker, som tiltalte, fornærmede, vitner, pårørende og familie berøres, det er veldig viktige hensyn å avveie i en sak som dette, sier Tønder.

Tre meddommere i lagmannsretten

I ankesaker i lagmannsretten med mer enn seks års strafferamme, foreslås det å redusere antall meddommere fra fem til tre.

I ankeforhandlinger som gjelder saker der straffen kan bli utover seks år, kan også disse avholdes uten meddommere, dersom partene samtykker og retten finner det forsvarlig.

Med fem dommere skal det kreves fire stemmer for å avgjøre at den siktede er skyldig.

Støtte under tvil

Advokatforeningen er svært skeptisk til DAs forslag.

- Vi har tvilt oss frem til at vi kan akseptere en reduksjon av antall meddommere i lagmannsretten. Årsaken til det, er at vi har fått opplyst at skyldanker med syv dommere - to fagdommere og fem meddommere - ikke lar seg gjennomføre i retten under det gjeldende smittevernregimet, sier Marius Dietrichson på vegne av Advokatforeningen og Forsvarergruppen.

Marius Dietrichson er leder av Forsvarergruppen og sitter i Advokatforeningens hovedstyre.

- Vi har tvilt oss frem til å støtte forslaget av hensyn til siktede, slik at han eller hun skal få avgjort sin sak. Nå har vi stengte tinghus, og dette kan ikke fortsette. Men vi ønsker vi å være helt tydelige på at vi ikke vil gå med på at selve meddommer-ordningen blir borte, slik det jo er blitt foreslått for tingrettens del, sier Dietrichson.

Uenige i løsningen

Advokatforeningen er sterkt imot å fjerne begge meddommerne i tingretten, understreker han.

- Også i tingretten er det gjort gjeldende at det er plassproblemer, og at man bare har begrenset antall store saler der det kan settes rett med meddommere. Vi har forståelse for de praktiske problemene, men er uenige i at dette kun kan løses ved å fjerne et helt grunnleggende trekk ved vår straffeprosessordning - som vi deler med andre europeiske land - nemlig å fjerne meddommer-ordningen helt, sier Dietrichson.

Foreslår skiftsystem i retten

Advokatforeningen har overfor Domstoladministrasjonen foreslått flere mulige løsninger på de praktiske problemene som følger av smitteverntiltakene.

- For eksempel kan rettssaker starte på ulike tider, og de store rettssalene kan legges i et skiftsystem med morgenøkter og kveldsøkter. Eller man kan montere opp glassvegger eller andre deksler på dommerbordet, slik for eksempel butikkbetjeningen har i kassene i matvarebutikkene. Eller man kan leie inn saler fra omkringliggende hoteller. Vårt poeng er at dette er praktiske problemer som lar seg løse.

- Vi kan ikke på noe vis stille oss bak en avvikling av meddommer-ordningen. Men slik saken står nå, kan vi akseptere en midlertidig, forsiktig reduksjon av antallet meddommere i lagmannsretten, sier han.

Bård Tønder har forståelse for Advokatforeningens innvendinger, forteller han.

- Men de fleste lokaler i tingrettene er relativt små, slik at det ville være mange rettslokaler som ikke ville kunne benyttes. Å holde rett uten meddommere må balanseres mot grunnleggende prinsipper for domstolens virksomhet, og vi mener at forslaget har en fornuftig balanse, sier Tønder.

Tilståelsesdommer uten strafferamme

Det foreslås også at saker kan kjøres som tilståelsesdommer, som betyr at det hverken tas ut tiltale eller avholdes hovedforhandling, uavhengig av den øvre strafferammen.

Til vanlig kan tilståelsesdommer ikke kjøres i saker med mer enn ti års strafferamme.

Powered by Labrador CMS