REGLER FOR GOD ADVOKATSKIKK

Dette ble advokatene felt for i 2022

De fleste fellelsene gjaldt brudd på reglene for advokaters aksept og avslutning av oppdrag.

Publisert Sist oppdatert

I det aller siste året med disiplinærutvalg, altså 2022, fikk utvalgene totalt inn 516 klagesaker mot advokater, viser tall fra Advokatforeningen. Det er 18,2 prosent færre saker sammenliknet med året før.

Av disse ble 173 saker avvist, og 373 saker realitetsbehandlet. 78 prosent av disse igjen førte til frifinnelse.

57 av de 82 felte advokatene ble meddelt kritikk, 14 fikk irettesettelse og kun én advokat fikk advarsel.

Majoriteten av fellelsene gjaldt brudd på Regler for god advokatskikk punkt 3.1 om advokaters aksept og avslutning av oppdrag.

Videre er det brudd på punkt 1.3 om advokatens opptreden og punkt 3.2 om interessekonflikt som topper statistikken. De øvrige fellelsene gjelder primært brudd på punkt 1.2 om advokatens oppgave, punkt 3.3 om salærberegning, og punkt 3.5 om klientmidler.

22 saker endte med nedsatt salær, og ingen advokater ble rapportert til Tilsynsrådet.

Usikker på hva de ulike RGA-punktene gjelder? Da kan du lese her!

Endret utvalgets avgjørelse i 31 saker

Disiplinærnemnden fikk inn 184 klager i 2022, altså 37,2 prosent færre saker sammenliknet med 2021. Av disse ble 128 realitetsbehandlet, og 75 ble avvist.

I 69 av sakene var nemnden førsteinstans, mens den var ankeinstans i 133. I over 72 prosent av sakene som var gjenstand for anke, ble avgjørelsen fra disiplinærutvalgene opprettholdt. I de resterende ankesakene ble utvalgets beslutning helt eller delvis endret.

Av sakene behandlet av nemnden, førte 94 til frifinnelse og 34 til fellelse. I likhet med i utvalgene, har nemnden felt flest advokater for brudd på RGA punkt 3.1 om advokaters aksept og avslutning av oppdrag. Videre er det også her brudd på punkt 1.3 om advokatens opptreden som utgjør andre hovedpulje av fellelser i statistikken.

Av nemnden er det like mange advokater som har blitt felt for å ha opptrådt i strid med reglene for interessekonflikt, som for brudd på RGA punkt 1.2 om advokatens oppgave.

12 saker endte med nedsatt salær, og to advokater ble rapportert til Advokatbevillingsnemnden.

Nytt disiplinærsystem

Da 2022 gikk over i 2023 fikk også disiplinærsystemet nye farger.

Disiplinærutvalgene er avviklet, og inntil advokatloven trer i kraft, blir alle disiplinærklager mot advokater behandlet av Disiplinærnemnden alene.

Advokatloven ble vedtatt av Stortinget 28. april 2022. Når den trer i kraft, skal disiplinærklager behandles av den nye Advokatnemnda.

Inntil Advokatnemnda blir satt i sving, skal Disiplinærnemnden bestå av fem medlemmer. Hver av disse har både en personlig vara og et ordinært varamedlem. Totalt utgjør altså nemnden nå 15 medlemmer.

Powered by Labrador CMS