Ruth-Louise Osborg er leder av Disiplinærnemnden.
Ruth-Louise Osborg er leder av Disiplinærnemnden.

Slutt på toinstansbehandling av disiplinærsaker fra nyttår

Fra 1. januar 2023 behandles alle disiplinærklager i Disiplinærnemnden, som har fått oppnevnt en rekke nye varamedlemmer.

Publisert Sist oppdatert

Advokatforeningens sju regionale disiplinærutvalg skal ferdigbehandle alle saker som kom inn før nyttår, mens alle nye saker som kommer inn fra 1. januar 2023, skal behandles direkte i Disiplinærnemnden.

Slik blir den nye Advokatnemnda

  • Advokatnemnda skal ha 15 medlemmer og 11 varamedlemmer.
  • Fem medlemmer og tre varamedlemmer skal være advokater oppnevnt av Den Norske Advokatforening, og fem medlemmer og tre varamedlemmer skal være dommere oppnevnt av Den Norske Dommerforening.
  • Departementet skal oppnevne to medlemmer og to personlige varamedlemmer som representanter for allmennheten, ett medlem og ett personlig varamedlem som representanter for forbrukerinteresser, og to medlemmer og to personlige varamedlemmer som representerer andre brukerinteresser.
  • Nemnda skal selv velge en leder og nestleder blant medlemmene som er oppnevnt av Den Norske Dommerforening.

Kilde: Advokatloven, kapittel 11.

Dette er en midlertidig ordning i påvente av at den nye advokatloven skal tre i kraft.

Når loven er på plass, skal alle disiplinærklager behandles av den nye Advokatnemnda. Advokatforeningen skal være nemndas sekretariat, og forberede saker for beslutning i nemnda. Advokatloven ble vedtatt av Stortinget den 28.april 2022.

Det nye disiplinærsystemet representerer en forenkling, og vil gi høyere kvalitet i disiplinærarbeidet, mener Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith.

Når loven vil tre i kraft, er fortsatt i det blå. Justis- og beredskapsdepartementet jobber nå med alt som skal fastsettes i forskrift.

Vedtatt av Representantskapet

For å unngå en situasjon der man har tre disiplinærorganer som arbeider parallelt - disiplinærutvalg, Disiplinærnemnden og Advokatnemnda - besluttet Advokatforeningens representantskap på sitt årlige møte i mai i 2022 at displinærutvalgene ikke skulle ta inn nye saker fra nyttår 2023.

Avgjørelser som fattes av Disiplinærnemnden og den nye Advokatnemnda er endelige og kan ikke ankes, men kan prøves for domstolene.

Advokatforeningen ba Justis- og beredskapsdepartementet allerede i mai i fjor om å oppnevne nye medlemmer eller varamedlemmer til Disiplinærnemnden.

Advokatforeningen var bekymret for hvordan Disiplinærnemnden skulle klare å håndtere den tredoblingen av antall saker som den forventet i 2023 som en følge av at utvalgene nedlegges.

Sju nye varamedlemmer

To uker før jul oppnevnte Justis- og beredskapsdepartementet nye varamedlemmer til nemnden.

388 saker realitetsbehandlet i 2021

I 2021 realitetsbehandlet disiplinærutvalgene 388 saker, mens 148 saker ble avvist. 20,6 prosent av klagesakene endte med at klager fikk medhold.

Til sammenligning realitetsbehandlet Disiplinærnemnden 184 saker i 2021, mens 102 saker ble avvist.

Tallene for 2022 er ikke klare ennå.

Tidligere advokat, nå tingrettsdommer Cecilie Lysjø Jacobsen i Indre og Østre Finnmark tingrett er oppnevnt som vara-nestleder. Hun er også en av søkerne til den ledige stillingen som leder av Gjenopptakelseskommisjonen.

Leder av nemnden er dommer Ruth-Louise Osborg i Sunnmøre tingrett, mens tingrettsdommer Øyvind Panzer Iversen i Romsdal tingrett er nestleder.

Cecilie Lyssjø Jacobsen.
Cecilie Lyssjø Jacobsen.

Som advokat-varamedlemmer er tre nye advokater oppnevnt: Advokat Ingunn Tøllefsen i Advokat Ingunn Greve Tøllefsen, advokat Silje Remøy i Pelagia AS og advokat Toralf Haver i Haver Advokatfirma AS.

§ 55. Advokatnemndas sammensetning i den enkelte sak

(1) Ved behandlingen av den enkelte sak ledes Advokatnemnda av ett dommermedlem. I tillegg skal ett advokatmedlem og ett medlem som representerer allmennheten eller brukerinteresser, delta i behandlingen.

(2) Advokatnemndas leder kan beslutte at nemnda skal settes med alle medlemmene.

(3) Departementet kan gi forskrift om sammensetningen i den enkelte sak.

Fra før er Karl Inge Rotmo ved LO juridisk regionskontor i Midt-Norge og Leif Oscar Olsen i Advokatfirma Tofte i Kristiansand advokatmedlemmer i nemnden, mens advokat Ole Joakim Devold i Advokat Ole J. Devold i Tvedestrand er varamedlem.

Forbrukerrepresentanter

De nye medlemmene som er oppnevnt som forbrukerrepresentanter er jurist Rita Paramalingam i Kirkens Bymisjon, og juridisk seniorrådgiver Anders Sæve Obrestad i Datatilsynet. Departementet skal oppnevne ytterligere en forbrukerrepresentant.

Som ny vara som næringslivsrepresentant er oppnevnt juridisk leder Eirin Larsen i Unloc AS.

Øvrige næringslivsrepresentanter i nemnden er direktør Mille Haslund Mellbye i Hovedorganisasjonen Virke og daglig leder Torunn Ness i Mogul Invest AS,

Disiplinærnemnden skal, inntil Advokatnemnda blir oppnevnt, bestå av totalt femten medlemmer.

Les mer om det nye disiplinærsystemet på Advokatforeningens nettsider her.

Powered by Labrador CMS