Merete Smith mener et nytt tilsyns- og disiplinærsystem vil styrke advokaters uavhengighet.

– Advokatlov vil gi høyere kvalitet i disiplinærarbeidet

I dag er det mange organer som håndhever RGA, og det er ulike behandlingsregler for ulike advokater. Det gjør systemet vanskelig å forstå, noe som kan skape mistro, skriver Merete Smith.

Publisert Sist oppdatert

Advokatloven er på trappene. Noen av trinnene er prinsipielle, andre er praktiske og økonomiske.

Advokatforeningen har lenge ment at advokaters uavhengighet fra staten bør sikres i større grad enn i dag, og at dagens tilsyns- og disiplinærordning bør forenkles og effektiviseres.

En uavhengig advokatstand og uavhengige tilsyns- og disiplinærorganer utgjør grunnleggende rettsstatlige prinsipper for organiseringen av advokater. Advokatens uavhengighet er en universell standard som flere internasjonale organisasjoner klart og tydelig fremhever.

I dag har både disiplinærutvalget, Disiplinærnemnden, Tilsynsrådet og Advokatbevillingsnemnden kompetanse til å håndheve regler for god advokatskikk. Og klagesystemet er ulikt for deg som er medlem i Advokatforeningen, og advokater som ikke er det.

Dette er uheldig av praktiske årsaker, og drar også med seg unødige kostnader. I tillegg kommer et pedagogisk problem: Når vi forklarer disiplinærsystemet til journalister, eller til personer som vil klage på sin advokat, er det mange som rett og slett ikke skjønner hvordan det fungerer. Da blir tilbakemeldingen gjerne en viss mistro til systemet. Og dette er kanskje ikke så rart, for hvorfor skal man ha tillit til noe man ikke forstår?

Bred støtte for nytt system

En forbedring av disiplinærsystemet var et viktig motiv for at våre tillitsvalgte ønsket en ny og helhetlig advokatlov, og at dette ble tema for vår årstale i 2011.

Ønsket ble tatt godt imot så vel av politikerne, som i Justisdepartementet. Og i årene etterpå har vi hatt et godt og konstruktivt samarbeid med de politiske partiene, med regjeringene, med departementet og med de mange justisministrene.

Også advokatlovutvalget delte vårt syn på dagens tilsyns- og disiplinærordning. Den er «unødvendig komplisert», ikke «tilstrekkelig uavhengig fra staten» og «bør ikke videreføres» skrev de i NOU 2015:3 side 330.

Alt ligger nå til rette for en advokatlov der Advokatbevillingsnemnden og Disiplinærnemnden blir slått sammen – slik at vi får færre organer. Dette vil gi høyere kvalitet i disiplinærarbeidet – og en mer oversiktlig, egnet og kostnadseffektiv ordning enn den vi har i dag. Alt tyder samtidig på at lovforslaget vil styrke uavhengigheten fra staten.

Utfordring: Å finne måter etikk-engasjementet kan leve videre på

Dermed begynner tiden å nærme seg for å gi en stor takk til de mange medlemmer har bidratt med det omfattende dugnadsarbeidet som dagens disiplinærsystem har krevd. Fellesnevneren for dette arbeidet har vært et stort engasjement for advokatetikk – og for advokatenes omdømme.

Når en prosess rasjonaliseres, vil ofte noe av det som tas bort, bli savnet. Slik er det kanskje også her. Dugnadsarbeidet i dagens disiplinærsystem har demokratisert engasjementet og kompetansen rundt det advokatetiske regelverket. Alle de advokatene som har påtatt seg dette ansvaret, har fått med seg en innsikt i regelverket som har gjort dem til advokatetiske ressurspersoner i sine mange ulike kollegiale fellesskap.

Utfordringen blir nå å finne måter å la dette engasjementet leve videre på, slik at kompetansen opprettholdes. For advokatetikk er en del av rettsstaten, og deler en viktig forutsetning: For å virke må det sitte et eierskap i hodet og hjertet til hvert enkelt individ – ikke bare i de dømmende organer.

Tusen takk!

Hvem som skal ha sekretariatsfunksjonen for det nye sammenslåtte disiplinærorganet, vil også bli avgjort i advokatloven. I et brev til oss skriver departementet at Advokatforeningen er «særlig kompetent» til å ha et slikt sekretariat.

Skulle vi ende med å få dette ansvaret, handler nok dette også ikke minst om det arbeidet som er lagt ned gjennom mange år i vårt disiplinærsystem.

Så til alle det gjelder: Tusen takk for det engasjementet dere har utvist i advokatetikken, og tusen takk for kvaliteten i det arbeidet dere har lagt ned.

Powered by Labrador CMS