ADVOKATETIKK

En prinsipal er felt for RGA-brudd etter to advokatfullmektigers forsøk på klientnapping

For begge overtredelsene er prinsipalen meddelt kritikk.

Publisert Sist oppdatert

Tre advokatfullmektiger underlagt prinsipalansvaret til en og samme advokat i et større advokatfirma i Oslo, er klaget inn for brudd på regler for god advokatskikk etter forsøk på klientnapping.

To av tre er blitt felt av Disiplinærnemnden, og prinsipalen er meddelt kritikk for overtredelse av RGA punkt 1.3 om saklig og korrekt opptreden i begge.

I den siste saken er prinsipalen frifunnet. Klageren, som er tiltalt i en større straffesak, er den samme i alle de tre sakene.

Tok kontakt på Facebook

I den første saken (saksnummer: 15401) har advokatfullmektigen tatt direktekontakt med klager flere ganger, både skriftlig og på telefon, i tillegg til å sende en venneforespørsel på Facebook, for å tilby sine tjenester.

Klager, som fra før var representert av en annen advokat, hadde hverken tatt kontakt med det aktuelle advokatfirmaet eller fullmektigen med ønske om bistand.

Advokaten anfører at hun aldri møtte klager personlig, og at hun også avsluttet kontakten så snart hun ble kjent med at han hadde en annen forsvarer. Hun hevder henvendelsene til klager skyldtes en misforståelse etter at hun ble kontaktet av en tredjeperson.

Disiplinærnemnden mener advokatfullmektigens initiativ var målrettet «i den forstand at hun tok kontakt med en person i en aktiv sak i forsøk på å få personen som sin klient.»

«Disiplinærnemnden viser videre til at advokatfullmektigen har forsøkt å nå klager flere ganger og på flere måter, samt tilbudt et møte med klager både skriftlig og muntlig. Omfanget av advokatfullmektigens initiativ er etter nemndens vurdering et aktivt forsøk på å påvirke klagers valg av forsvarer. Advokatfullmektigens opptreden er klart i strid med Retningslinjer for forsvarere punkt 3.2 og de hensyn som ligger til grunn for Regler for god advokatskikk 3.1.1», heter det i avgjørelsen fra nemnden.

Skrev melding til fellesbekjent: «han er en sak som jeg er interessert i»

I den andre saken (saksnummer: 15428), har advokatfullmektigen tatt kontakt med en fellesbekjent med ønske om at vedkommende skulle sette henne i kontakt med klager. Advokatfullmektigen sendte også klager en venneforespørsel på Facebook.

Ifølge avgjørelsen fra Disiplinærnemnden reagerer klager «særlig sterkt» på at fullmektigen tok kontakt med deres felles venn, da han ikke ønsket å gjøre straffesaken kjent for omgangskretsen.

Advokatfullmektigen skal blant annet ha sendt skjermdump av klagers Facebook-profil til den fellesbekjente, og skrevet meldinger som «jeg ser du er venner med han», «jeg vil ha kontakt med han» og «han er en sak som jeg er interessert i».

Advokaten anfører at henvendelsen til vennen må regnes som «forberedelse til å oppnå kontakt med klager», og hun påpeker at hun aldri hadde direktekontakt med klager selv. Ei heller skal hun ha vært kjent med at klager allerede hadde en annen forsvarer.

«Etter Disiplinærnemndens syn har advokatfullmektigen ved aktivt å oppsøke en person hun visste hadde kontaktinformasjon til klager i forsøk på å få han som klient, klart opptrådt i strid med retningslinjer for forsvarere punkt 3.2, samt de hensyn som Regler for god advokatskikk punkt 3.1.1 skal ivareta», heter det i avgjørelsen.

Nemnden mener overtredelsen av de nevnte bestemmelsene er såpass klar at fullmektigen har opptrådt i strid med RGA punkt 1.3.

Hevder å ha lånt bort telefonen

I den tredje saken, hvor advokaten ved advokatfullmektig ble frifunnet (saksnummer: 15429), hevder vedkommende fullmektig å ha lånt bort telefonen sin til en kollega, og at det var denne som tok kontakt med klager.

Fullmektigen anfører at han ikke kjenner til hvem kollegaen ringte eller hva samtalen gikk ut på, samt at han ikke hadde noen kjennskap til klager før advokaten hans sendte epost om at kontakten med klager måtte opphøre.

I denne saken er partene uenig om hva som har skjedd, og siden nemnden mener det ikke er tilstrekkelig sannsynliggjort at det var fullmektigen selv som ringte til klager, blir advokaten frifunnet for brudd på god advokatskikk.

Disiplinærsystemet endres med advokatlov

Slik det er i dag, er det den ansvarlige prinsipalen som felles av disiplinærmyndighetene dersom en advokatfullmektig opptrer i strid med regler for god advokatskikk. Med advokatlovens ikrafttredelse, vil dette endre seg.

I advokatloven ble det foreslått, og senere vedtatt, at «de samme preventive hensynene som ligger bak adgangen til å ilegge advokater disiplinærreaksjoner, også gjør seg gjeldende ovenfor advokatfullmektiger», samt at «(...) dette kan gjøres uavhengig av om prinsipalen felles for forholdet.»

I Prop. 214 L (2020–2021) er det samtidig presisert at prinsipalen normalt skal holdes medansvarlig, og at det er kun er prinsipalen som skal holdes ansvarlig i saker hvor feilen skyldes manglende veiledning. Det faktum at man er fullmektig, skal også få betydning for om man skal ilegges disiplinærreaksjon.

Advokatlovens § 12 tredje ledd gir advokatfullmektiger et selvstendig ansvar for å overholde regelverket.

Det er ennå uvisst når advokatloven trer i kraft.

Powered by Labrador CMS