– I foreldretvister er advokater forpliktet til å opptre i samsvar med det som til enhver tid er til barnets beste. I kravet til saklig og korrekt opptreden ligger med andre ord et krav om å opptre i samsvar med barnets beste, skriver Disiplinærnemnden i sin avgjørelse.
– I foreldretvister er advokater forpliktet til å opptre i samsvar med det som til enhver tid er til barnets beste. I kravet til saklig og korrekt opptreden ligger med andre ord et krav om å opptre i samsvar med barnets beste, skriver Disiplinærnemnden i sin avgjørelse.

GOD ADVOKATSKIKK

Advokat felt for å ha avholdt «hemmelig» møte med klagers barn

Er meddelt kritikk av Disiplinærnemnden for å ha opptrådt i strid med reglene for god advokatskikk.

Publisert Sist oppdatert

Innklaget advokat bistod barnets mor i en sak om daglig omsorg og samvær for felles barn. Konfliktnivået mellom foreldrene var å anse som høyt, etter flere runder med domstolsprøving både i Norge og i utlandet.

Tingretten traff i desember 2020 midlertidig avgjørelse i saken, der far ble gitt den daglige omsorgen for barnet, mens mor skulle ha samværsrett.

Hovedforhandlingen ble utsatt flere ganger etter anmodning fra fars advokat, og det høye konfliktnivået mellom partene fortsatte. Under saksforberedelsen avholdt advokaten møte med barnet som den gang var ni år.

«Klager var ikke kjent med at det ble avholdt slikt møte. Barnet skal blant annet ha fortalt at barnet hadde sett e-postkorrespondanse mellom klager og klagers advokat i sakens anledning. Advokaten gjorde lydopptak av møtet. Dette skal barnet og barnets mor ha vært gjort kjent med», følger det av disiplinærutvalgets beslutning med saksnummer 14926.

– Opptrådt for ivareta barnets beste

Advokaten anførte å ikke ha opptrådt i strid med RGA. Videre omtalte advokaten konfliktnivået mellom foreldrene som høyere enn noen annen sak gjennom sin tretti år lange yrkeskarriere.

«Møtet med barnet var foranlediget av at mor kontaktet advokaten og opplyste at barnet hadde noe barnet ønsket å si til advokaten i sakens anledning. Advokaten var skeptisk til et slikt møte og rådførte seg med kollegaer og aktører i domstolen. Møte ble avholdt på nøytral grunn utenfor advokatens kontor av hensyn til barnet. Advokaten forsikret seg om at barnet ønsket å snakke med henne, noe barnet bekreftet direkte ovenfor advokaten uten morens påhør. Barnet og moren samtykket til at det ble gjort lydopptak av møtet», anførte advokaten til disiplinærutvalget.

Advokaten mener å ha opptrådt for å ivareta barnets beste gjennom hele saken.

– Traumatisk for barnet

RGA punkt 1.3

Advokatens opptreden

En advokat skal i sitt virke opptre saklig og korrekt. Advokaten må unngå en opptreden som er egnet til å skade standens og yrkets anseelse

Klager, derimot, mener at advokaten opptrådte i strid med reglene for god advokatskikk.

«Advokaten avholdt møte med klagers ni år gamle sønn i en pågående tvistesak uten at klager var gjort kjent med dette. Dette opplevdes traumatisk for barnet. Det ble i tillegg gjort lydopptak av møtet», følger det av klagers anførsler til disiplinærutvalget.

«Advokaten har formidlet uriktige opplysninger på vegne av sin klient, og advokaten visste at opplysningene var uriktige. Advokaten har fremstått som sannhetsvitne for sin klient og har latt seg identifisere med sin klient. Advokaten forledet klager til å inngå forlik under henvisning til at moren ville gi klager fullmakt til utstedelse av pass dersom saken ble forlikt. Etter forliket ble slik fullmakt ikke gitt», følger det videre.

– Bidrar til økt konfliktnivå

Disiplinærnemnden konkluderte med tilsvarende resultat som disiplinærutvalget, at advokaten har handlet i strid med reglene for god advokatskikk. Videre ble det fastslått som tilstrekkelig å reagere med kritikk.

«I nærværende sak har barnet anmodet advokaten om et møte. Slik nemnden ser det kan det i visse tilfeller være hensiktsmessig å gjennomføre et slikt møte. Dette forutsetter imidlertid at advokaten involverer motpartens prosessfullmektig i forkant av at møtet avholdes», følger det av Disiplinærnemndens avgjørelse.

Disiplinærnemnden legger til at advokaten i slike tilfeller vil kunne få presentert, og vurdert, eventuelle motforestillinger til et møte med barnet. Videre kunne motparten da ha fått komme med sine anbefalinger om hvordan ulike tema skulle tas opp med barnet.

«Når en slik fremgangsmåte unnlates kan det bidra til at konfliktnivået i foreldretvisten økes, noe som klart ikke er til barnets beste. Følgelig opptrer heller ikke advokaten «saklig og korrekt» når møtet med barnet gjennomføres uten at motparten involveres. Dette utgjør brudd på Regler for god advokatskikk punkt 1.3», følger det av avgjørelsen.

Videre fant Disiplinærnemnden at advokaten har opptrådt i strid med RGA punkt 1.3 gjennom påstander i et prosesskriv der det ble fremholdt at «far (klager) etterlyste heller ikke svar fra mor, når hun ikke ga tilbakemelding». Nemnden konkluderte med at advokatens opplysning ikke er riktig.

Powered by Labrador CMS