GOD ADVOKATSKIKK

Advokaten informerte ikke om begjæring fra motpart

En advokat er ilagt irettesettelse fra disiplinærutvalget etter at hun unnlot å følge opp en klient i en samværssak. Retten fikk heller ingen respons fra advokaten, og kaller hennes opptreden både mangelfull og kritikkverdig.

Publisert Sist oppdatert

En far tok kontakt med advokaten for å få bistand i en sak om fast bosted og samvær for felles barn. Men ifølge klager, fulgte ikke advokaten opp saken på en forsvarlig måte. Han byttet advokat før hovedforhandling.

Faren skriver i klagen til disiplinærutvalget for Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark kretser (sak 15597) at han ikke ble informert om utviklingen i saken. Blant annet informerte ikke advokaten ham om at motparten innga begjæring i en sak om forlengelse av en samværsordning.

Klager mistet da sin rett til kontradiksjon, og samværsordningen, som klager bestred, ble forlenget i to måneder.

Vestfold tingrett: Kritikkverdig

I klagesaken vises det til en dom og kjennelse fra tingretten fra mai i fjor der det kommer frem at retten sendte gjentatte purringer til advokaten, uten at dette førte til respons.

RGA punkt 3.1.2 og 4.3

Punkt 3.1.2: En advokat skal gi råd til klienten og ivareta hans interesser raskt, samvittighetsfullt og påpasselig. Advokaten er personlig ansvarlig for å utføre de oppgaver han påtar seg. Han skal holde klienten underrettet om sakens gang.


Punkt 4.3: En advokat plikter å sette seg ordentlig inn i saken og drive denne med den omsorg og det tempo som god prosesskikk tilsier. Forespørsler og henstillinger fra retten skal besvares uten unødig opphold.

Les Regler for god advokatskikk med kommentarer.

«Retten mottok heller ingen bemerkninger til den nevnte begjæringen om midlertidig avgjørelse.. (...) I tillegg fremgår det at (klager) ikke fikk informasjon om dokumenter i saken og at (klagers) tidligere prosessfulmektig ikke fulgte opp sine oppgaver på en samvittighetsfull måte. »

Og videre:

«Retten finner ingen grunn til å betvile (klagers) redegjørelse om dette, og legger til grunn at (klager) antok at den tidligere prosessfullmektigen utførte sine oppgaver, hvilket ikke var tilfellet. Retten nøyer seg med å konstatere at opptredenen til (klagers) tidligere prosessfullmektig klart har vært mangelfull og kritikkverdig. Retten har forståelse for at dette har vært en stor tilleggsbelastning for (klager).»

Advokaten beklager

Advokaten har i klagesaken erkjent at hun ikke fulgte opp klager på en tilstrekkelig god måte, og beklager dette.

Disiplinærutvalget mener at beskrivelsen fra tingrettens dom gir en dekkende beskrivelse av sakens faktiske side, og mener at advokaten har brutt to punkter i Regler for god advokatskikk; 3.1.2 og 4.3. Advokaten er ilagt en irettesettelse.
Powered by Labrador CMS