SMB Norge mener varslingsreglene berører alle arbeidsplasser i Norge, men får ikke gi partshjelp

Ifølge partene måtte saken ha blitt omberammet dersom partshjelp skulle blitt gitt. - Betenkelig at NHO og LO vil holde alle andre unna den første varslingssaken i Høyesterett, mener SMB Norge. 

Publisert

I desember er det duket for en prinsipiell tvist i Høyesterett om hva som er nedre grense for hva som utgjør et varsel etter arbeidsmiljølovens bestemmelser.

I forrige uke valgte SMB Norge å gå inn i saken som partshjelp for ankemotparten Nortura, representert av NHO. 

Før helgen ble det kjent at begge parter protesterte mot partshjelpen fra SMB Norge. Fredag kom en kjennelse fra Høyesteretts ankeutvalg som nekter organisasjonen å opptre som partshjelp.  

- Det er synd for sakens opplysning at SMB Norge ikke fikk opptre som partshjelper etter samstemte protester fra LO og NHOs advokater, sier Nicolay Skarning, partner i Simonsen Vogt Wiig, og advokat for SMB Norge, til Advokatbladet.

- Men vi har samtidig fått skriftlig innlevert vårt syn på saken og redegjort for hvorfor en sint e-post fra en tillitsvalgt ikke skal betraktes som et varsel når det ikke var ment som varsel og heller ikke benevnt som et varsel,

Advarer mot «utstrakt dobbeltbehandling»

Høyesterett har satt av én dag til å behandle saken i desember. Dersom SMB Norge også skulle ha fått tid i retten, vil saken måtte omberammes, mener partene. 

«Ankende parts syn er at partshjelperen ikke vil kunne opptre innenfor den fastsatte tidsrammen. Den vil lede til behov for utvidelse av rettsdagen til en og en halv rettsdag. Partshjelpserklæringen fra SMB Norge bringer imidlertid ikke inn noe nytt i saken og det er derfor liten grunn til å omberamme saken. Erklæringen om partshjelp viser tvert imot at det vil være fare for utstrakt dobbeltbehandling», heter det i prosesskrivet fra LO-advokat Jan Arild Vikan.

«Partshjelpserklæringen er inngitt på et sent stadium av saken. Tiden som er avsatt til saken er allerede fordelt mellom prosessfullmektigene. SMB Norge trer inn som støtte for ankemotparten og det legges til grunn at tiden til partsinnlegget må gå av ankemotpartens tid.»

Mener SMB Norge har begrenset interesse i ankesaken

Ifølge prosesskrivet til NHO, meldte SMB Norge seg som partshjelper uten å informere noen av partene i forkant. 

«Dersom SMB Norge tillates å opptre som partshjelper for en bedrift som ikke er medlem av SMB Norge, vil det etter ankemotpartens syn skape et organisasjonsmessig misforhold ved at NHO/NHO Mat og Drikke ikke er representert i saken. Det er disse organisasjonene som er nærmest til å erklære partshjelp overfor eget medlem», skriver NHO-advokat Aleksander Rød.

«SMB Norge har (...) ingen hovedavtale med noen hovedorganisasjon på arbeidstakersiden. Etter det ankemotparten er kjent med er SMB Norges medlemmer i svært liten grad bundet av tariffavtaler. Etter det ankemotparten kan forstå har følgelig SMB Norge en noe mer begrenset interesse i de spørsmål ankesaken reiser enn det partshjelperklæringen gir uttrykk for.»

Hadde SMB Norge blitt tillatt som partshjelp, var det også andre NHO- og LO-organisasjoner som ville ønsket å engasjere seg i saken, noe som igjen ville skapt behov for mer tid og omberamming, heter det i begge partenes prosesskriv. 

Mener LO og NHO prøver «å holde alle andre unna» 

Overfor Advokatbladet presiserer Aleksander Rød og Jan Arild Vikan at hverken LO eller NHO har noen rolle i varslingssaken som skal gå for Høyesterett, og at deres prosessoppdrag er for henholdsvis Nortura AS og den tillitsvalgte. 

Jørund Rytman, administrerende direktør i SMB Norge, tror at det er organisasjonenes ønske at SMB Norge ikke skal engasjere seg. 

- Det veldig betenkelig at LO og NHO prøver å holde alle andre unna den første varslingssaken i Høyesterett, når varslingsreglene berører alle arbeidsplasser i Norge, sier Rytman.

- SMB Norge er bekymret for utvidelsen av varslingsreglene som LO vil innføre, og som kan skade den frie dialogen mellom tillitsvalgte og ledelsen. Organisasjonene må ha vært involvert her, sier han. 

- Ble ikke konferert på forhånd

Klienten er ikke interessert i at noe av hans tilmålte tid for Høyesterett skal brukes av en partshjelper for motparten, svarer LO-advokat Jan Arild Vikan på kritikken. 

- Saken er svært viktig for arbeidslivet, men en er trygg på at alle perspektiv blir belyst uten partshjelp fra SMB. Advokatene for partene i saken er begge ansatt i hovedorganisasjonene, og vel kjent med de forskjellige perspektivene. Partserklæringen fra SMB brakte ikke inn noe nytt i saken, sier han. 

Jan Arild Vikan.

Vikan mener også at SMB Norge var sene med å innlevere partshjelpserklæring, og ifølge ham ble ingen av prosessfullmektigene konferert med på forhånd. 

- Vi er overrasket over at SMB, når de sier at de vil erklære partshjelp i saken, ikke tar seg bryet med å spørre eller orientere partene om dette i forkant. Det hadde vært naturlig og ryddig. Det kunne bidratt til å avklare på et tidlig tidspunkt om de organisasjoner som har medlemmer i saken også ville erklært partshjelp, sier Vikan.

- Det er å håpe at SMB kan hente noen læringspunkter fra denne saken, og videre vil opptre på en annen og mer ryddig måte ved neste anledning.

Han mener at SMB kan ytre seg for Høyesterett på andre, og mer prosessøkonomiske, måter enn ved å erklære partshjelp. 

- SMB står fritt til å sende skriftlig innlegg i saken. Og selv om det gir ikke den samme oppmerksomheten, så vil synspunktene komme like godt frem. Dette er en mulighet SMB fortsatt har.

Aleksander Rød.

NHO: - Forelå ikke grunnlag 

Saken for Høyesterett aktualiserer prinsipielle spørsmål rundt forholdet mellom arbeidsmiljølovens varslingsregler på den ene siden og Hovedavtalens bestemmelser om samarbeid og dialog på den andre siden, poengterer NHO-advokat Aleksander Rød. 

- Tillitsvalgte som utøver sitt verv innenfor rammene av Hovedavtalen kan og skal delta i diskusjoner på vegne av sine medlemmer i bedriften. Det ligger også i dette at tillitsvalgte vil fremme klagemål og komme med kritikk i ulike sammenhenger. Dette aktualiserer spørsmålet om tillitsvalgte som fremmer kritikk i kraft av vervet skal anses som varslere etter arbeidsmiljølovens varslingsbestemmelser, sier han. 

 - SMB Norge meldte seg på banen i forrige uke gjennom en partshjelpererklæring for Høyesterett. Synet til både ankende part og ankemotparten var at det ikke forelå grunnlag for å tillate SMB Norge å inntre i saken. Jeg noterer meg at Høyesterett har kommet til at vilkårene for partshjelp ikke var oppfylt for SMB Norge, i tråd med anførslene fra både ankende part og ankemotpart. 

Rød ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentarer til kritikken fra SMB Norge. 

Powered by Labrador CMS