Rask utbygging av små atomkraftverk under kontroll av IAEA er det beste virkemiddelet for å møte klimakrisen og det store økende energibehovet, mener Christian Fredrik Michelet.

ADVOKAT-SPESIALISTEN

– Norske advokater må være kjappere på ballen

Debatt er viktig, demokratisk press er legitimt, kunstvandalisme er forkastelig. Det sier advokat Christian Fredrik Michelet om presset mot olje- og gassnæringen.

Publisert Sist oppdatert

Norsk petroleumsvirksomhet kommer til å pågå i mange årtier fremover. Dette kommer til å være den viktigste næringen i landet i overskuelig framtid, til tross for den nedfasingen som vil skje, sier Schjødt-partner Christian Fredrik Michelet.

Advokat-spesialisten

  • Ny serie fra Advokatbladet.
  • Vi intervjuer praktikere innen ulike spesialfelt for å høre om utviklingen på fagområdet, trender og utfordringer.
  • Ønsker du å være med i denne spalten, eller har tips om en advokat vi bør intervjue?
  • redaksjonen@advokatbladet.no

– Norge og norske advokater må samtidig makte å ha to tanker i hodet på én gang, nemlig en riktig faset videre petroleumsvirksomhet, samt en rask og sterk utbygging av fornybar kraftproduksjon og infrastruktur.

I over tre tiår har Michelet opparbeidet seg erfaring fra næringen, og har jobbet i mer enn 35 land. Til daglig bistår han ledende olje- og gasselskaper i Norge og internasjonalt, og rådgir regjeringer i olje- og gassproduserende land over hele verden.

I 24 år har Finansavisen kåret Norges beste advokater innenfor sine fagfelt. Også i 2022 tronet Michelet øverst i kategorien «Olje og gass». Den plassen har han hatt helt siden den første undersøkelsen ble publisert.

– Jeg var nok heldig ved å komme inn i petroleumsvirksomheten i en periode med sterk utvikling både innenfor lovgivning, kontrakter og virksomhetsmodeller. Ting har med årene gått litt av seg selv, og jeg har fått mulighet til å jobbe mye både på selskapssiden og myndighetssiden i mange land, forteller han.

Viktig med debatt

Michelet jobber i en bransje som av mange fremstilles som fiende nummer én. Michelet mener man må tenke realistisk.

Christian Fredrik Michelet

Tittel: Partner og advokat

Firma: Schjødt

Alder: 68

Bosted: Oslo

Opprinnelig fra: Bærum / Holmestrand

Antall timer på jobb daglig? 10-11

- Det er helt klart at all fossil virksomhet må nedtrappes på grunn av den globale oppvarmingen. Like klart er det at nedtrappingen må skje på en riktig måte. Problemstillingene må imøtekommes på en fornuftig måte, sier han.

Ukraina-krigen og den påfølgende energikrisen viser at sikker energiforsyning, blant annet norsk gass, er helt grunnleggende, påpeker han.

– Det er de mest forurensende fossile brenslene, særlig kull, som må fases ut først.

Han viser til at det grønne skiftet og EUs omfattende nye reguleringstiltak for fornybar energi har medført en stadig sterkere sammenheng mellom jussen for petroleum, elektrisitetssektoren, havvind, hydrogen og annen fornybar energi.

– Selv har jeg i senere tid arbeidet i økende grad med energiomstillingen, og fremover vil utviklingen gå mot en mer samlet energijuss.

– Samtidig er Norge svært godt posisjonert innenfor en rekke områder i dette grønne skiftet, som for eksempel havvind og hydrogen-framstilling. Det er nå en unik mulighet å være med i starten av nye virksomhetsområder. Og her må vi tørre å satse.

Fulgte drømmen

Sommeren 2015 tok Michelet selv sats. Etter å ha tilbrakt mer enn tretti år i Arntzen de Besche bestemte han seg for å gå sammen med fem kolleger og etablere boutique-firmaet Michelet & Co. Nisjevirksomheten spesialiserte seg innenfor olje- gass og offshorebransjen, og etablerte kontorer i Oslo og London.

– Jeg hadde alltid hatt en drøm om å starte egen advokatvirksomhet. Jeg hadde en flott tid over mange år i Arntzen de Besche med mange gode medarbeidere, men etter hvert fant jeg ut at drømmen måtte realiseres før det ble for sent, forteller han.

Tre år etter oppstarten fusjonerte firmaet med Schjødt. På spørsmål om han angrer på at han ikke lot drømmen leve lengre, viser Michelet til at det ble behov for en bredere plattform.

Michelets favoritter:

Favorittadvokat: Amund Noss, partner i CMS Kluge, tidligere leder av skattelovavdelingen i Finansdepartementet

Sport: Langrenn og løping

Restaurant: Brasserie Blanche

TV-serie: Le Bureau – håper på nye deler

Podcast: Hører heller på RFI (fransk radiokanal)

Feriedestinasjon: Vence, Frankrike

– En av de viktigste årsakene til fusjonen var at vi begynte å engasjere oss i fornybar energi. Men her kom vi til kort. Vi erfarte at vi var for små i konkurransen med de store.

– Schjødt har etablert en solid plattform for fornybarvirksomheten, i tillegg til et allerede sterkt olje- og gassteam med stor bredde. Dessuten ga vårt eget London-kontor en sterk gjensidig utvikling til Schjødt. I dag er det inspirerende å delta i firmaets spennende internasjonale vekst.

– Hvor lenge blir du i Schjødt?

– Jeg har det moro, og har foreløpig ikke bestemt hvor lenge jeg blir.

Endret hverdag

Arbeidsmengden har den seneste tiden blitt betydelig. Gassprisene har vært på en vill reise, drevet opp av Russlands krig i Ukraina. Oljeprisen er nesten doblet sammenlignet med for et par år siden. Dette har sin innvirkning på olje- og gass-advokatenes daglige virksomhet, påpeker Michelet.

– De sterkt økte gassprisene slår særlig ut i reforhandlinger av langsiktige gassalgsavtaler, prisrevisjoner og voldgiftssaker. Mitt tvistearbeid er i det vesentlige voldgift, noe som er den mest brukte tvisteløsningsformen i olje- og offshoretvister. Jeg arbeider også en god del som voldgiftsdommer, selv omjeg i dag prosederer mindre, forteller han.

– De svingende oljeprisene merkes også i hverdagen, men mer som en del av den langsiktige normalen. Men kostnadsøkningene i omtrent alle innsatsfaktorer i industriell virksomhet gir mange advokatoppdrag. Og jeg må nok si; dessverre.

Økte priser på petroleum medfører samtidig en vanvittig kontantstrøm for den norske stat, poengterer han.

Mener Norge bør bruke superprofitten til å hjelpe

– I 2022 vil landet tjene betraktelig mer enn hva regjeringen regnet med. Norge bør derfor opprette et nytt Energifond II i tillegg til Oljefondet for bruk av en større andel av sin superprofitt til internasjonale økonomiske kompenserende tiltak i de mest utsatte land, herunder Ukraina, oppfordrer han.

– Over på det rent faglige, hva er de største utfordringene?

– Det er særlig viktig å forstå sammenhengen mellom den offentligrettslige og den privatrettslige reguleringen av virksomheten, samt å ha innsikt i de styrende hensyn både i forvaltningen og hos selskapene. Det er en stor fordel å ha jobbet på begge sider av bordet.

- I tillegg er EU den drivende kraften i det grønne skiftet. Det er derfor helt essensielt både for Norge og norske advokater å være mye kjappere på ballen i oppfølgningen av denne utviklingen. I så måte bør advokatene i det minste følge med på Olje- og energidepartementets hjemmeside og melde seg inn i Norsk forening for energirett.

- Staten må ta medansvar

– Er lovverket på ditt felt tilpasset samfunnets behov?

– Når det gjelder petroleumsvirksomheten, vil jeg si klart ja. Generelt sett er det reist veldig få krav om endringer av lov- og forskriftsverket for denne sektoren. Det er en klar indikasjon på at det fungerer. Til tross for at olje og gass konkurrerer med andre energiformer, har lovgivning og kontrakter i denne næringen, både i Norge og internasjonalt, vært utviklet på en ganske selvstendig og uavhengig basis.

Aksjonen Stopp Oljeletinga helte oransje maling på skulpturer i Vigelandsparken.

– For virksomheter som havvind, karbonfangst og lagring og havbunnsmineraler, er det derimot behov for en snarlig videreutvikling og tilpasning av lovgivningen. Her må lovgiver komme på banen.

– Er det en lovbestemmelse som burde endres fortest mulig på ditt fagfelt?

– Nei, det er det ikke. Jeg vil heller peke på behovet for rask og effektiv regulering av noen viktige sider ved hydrogenvirksomhet. En ny global industri med grønt og blått hydrogen er i oppstartsfasen, med en forventet enorm vekst. Her har Norge store muligheter, særlig på grunn av billig kraft i nord.

– Men innenfor blant annet grønt hydrogen må staten ta et betydelig medansvar for å sparke dette i gang. Derfor trenger vi en generell ordning for statsstøtte snarest mulig. Selv arbeider jeg mye innenfor den globale Green Hydrogen Organisation, hvor vi utarbeider anbefalt lovgivning og internasjonale standardklausuler for salg av hydrogen.

Meklet i Sudan

– Kan du fortelle om en sak du har jobbet med som du synes var spesielt interessant?

– Det må nok ha vært meklingen mellom Sudan og den nye staten Sør-Sudan da disse var i strid. Etter krigen i Sudan ble det i 2005 enighet om en fredsavtale. Men partene var ikke kommet til enighet om blant annet olje. Meklingen dreide seg derfor primært om det økonomiske oppgjøret for delingen av statene, samt vilkårene for Sør-Sudans transport av olje gjennom Sudan.

Christian Fredrik Michelets boutique-firma fusjonerte med Schjødt blant annet for å styrke seg innen fornybar energi-sektoren.

– Vi var et par norske oljeeksperter som ble bedt om å bistå, og sammen med meklingsteamet fra African Union, ledet av den tidligere sør-afrikanske presidenten Thabo Mbeki, forsøkte vi å finne frem til en løsning.

Meklingsprosessen var vanskelig, og strakte seg over tre år, forteller Michelet.

– Underveis kunne det oppleves både frustrerende og utfordrende, men vi fikk heldigvis til en løsning til slutt. Og selv om Sør-Sudan åpenbart var helt umodne til å bli en nasjon på dette tidspunktet, er avtalen som vi meklet frem mellom disse statene fortsatt grunnlaget for den eneste hovedinntekten som Sør-Sudan har den dag i dag.

- Enorm vekst i etterspørselen

– Synes du at advokater på ditt felt tjener godt nok?

– Vi tjener langt mer enn godt nok. Den enorme veksten i etterspørselen etter advokattjenester de siste tiårene, som et resultat av en økt rettsliggjøring av blant annet energivirksomheten, har ikke blitt møtt med en tilsvarende økning i tilbudet. Da går prisene opp.

– Hva gjør du for å klare å yte maksimalt i hverdagen?

– For min egen del er familie, trening, musikk og søvn viktig. Selv om maksimal ytelse ikke lenger er et siktemål, blir det egentlig for lange dager. Men jeg trives jo med det.

Anbefaler unge å satse innenfor feltet

– Hvordan bør en student gå frem for å spesialisere seg på ditt fagfelt?

– Jeg vil anbefale å skrive en oppgave, gjerne en masteroppgave, innenfor energifeltet og ta kontakt med forskjellige aktører for samtaler og grunnlagsmateriale. Samtidig må vi advokater engasjere oss og hjelpe studentene med råd og kontakter.

– Er olje- og gassnæringen noe unge advokater bør tørre å satse på?

– Ja. Men nå er muligheten der til å være energiadvokat og arbeide med flere energidisipliner. Det anbefales.

– Hvem er ditt faglige forbilde?

– Professor Erling Selvig. I hans juridiske forfatterskap er hans samlede forståelse av store og små linjer inspirerende. Særlig har hans omfattende bidrag til utviklingen av finanslovgivningen og av petroleumsretten vært viktig. Innenfor finans - og forskningsnæringene har han også spilt en betydelig rolle.

Powered by Labrador CMS