Å reise kollektivt kan være tidkrevende og upraktisk for mange advokater i distriktet. Illustrasjonsfoto: Espen Solli, Istockphoto
Å reise kollektivt kan være tidkrevende og upraktisk for mange advokater i distriktet. Illustrasjonsfoto: Espen Solli, Istockphoto

Reisekutt-evalueringen klar i januar

Justis- og beredskapsdepartementet har i høst gjort en undersøkelse for å evaluere hvordan kuttet i reisesalæret har innvirket på advokaters arbeidshverdag. Resultatet blir klart i januar.

Publisert Sist oppdatert

Det er Vista Analyse som på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet har evaluert betydningen av endringen i reisefraværsgodtgjørelsen for advokater som yter fri rettshjelp.

Undersøkelsen, som besvares anonymt, ble tidligere i høst sendt til et representativt utvalg av advokater som har svart på tidligere undersøkelser fra Advokatforeningen, og som har oppgitt å ta en del oppdrag på offentlig salær.

- Rapporten fra evalueringsarbeidet skal foreligge i januar, forteller Kristoffer Sivertsen (Frp), statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, til Advokatbladet.

Stortingets evaluerings-vedtak

«Flertallet slutter seg til endringene i forskrift om salær til advokater vedrørende halvering av fraværsgodtgjørelsen.

Flertallet mener imidlertid at forslaget ikke må medføre utilsiktede konsekvenser slik at adgangen til rettshjelp svekkes, eksempelvis for varetektsinnsatte som er plassert i fengsler utenfor rettskretsen der den innsatte er fengslet. Disse bør ha like stort krav på advokatbistand som varetektsinnsatte som er plassert i fengsler nær sin advokat. På denne bakgrunn ønsker flertallet en evaluering av endringen i løpet av tre år for å sikre at endringen ikke rammer utilsiktet, og fremmer på denne bakgrunn følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen evaluere endringen av salærforskriften hva gjelder godtgjørelse ved reisefravær i løpet av tre år og komme tilbake til Stortinget på egnet måte».»

Det var i januar 2017 at departementet halverte reisesalæret. Etter påtrykk fra Stortinget, lovte departementet å evaluere kuttets konsekvenser etter tre år. Det er altså denne evalueringen som har pågått i høst.

- Håpløst

Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) sendte i høst et skriftlig spørsmål til justisminister Jøran Kallmyr (Frp) der hun spurte om forslaget til endringen i domstolstruktur fra Domstolkommisjonen skulle trekkes inn i evalueringen av reisegodtgjørelsen.

Departementet svarte at å kartlegge de foreslåtte strukturendringene ikke var en del av mandatet.

- Det er håpløst at justisministeren ikke ser behovet for å trekke strukturforslaget fra Domstolkommisjonen inn i evalueringen, sier Jenny Klinge til Advokatbladet.

- Jeg forstår at det akkurat nå er vanskelig å avgjøre hva som blir den fremtidige strukturen av domstolene. Men nettopp fordi dette skal avgjøres politisk i løpet av kanskje det neste året, burde vi få bedre kunnskap om hvilke konsekvenser en massiv sentralisering av domstolene vil kunne få for advokatene og for samfunnet, sier Klinge.

67,8 timer mer på reise

På Sortland har Domstolkommisjonens forslag blitt møtt med sterk kritikk, ettersom kommisjonen foreslår å slå sammen Vesterålen tingrett, Ofoten tingrett og Trondenes tingrett til Midtre Hålogaland tingrett med plassering i Harstad.

Advokat Frank Steiro på Sortland har regnet ut at advokater som sogner til de to tingrettene i Vesterålen og Ofoten vil måtte bruke 67,8 timer mer på reise i året enn de gjør i dag, dersom de må reise til en sammenslått tingrett i Harstad. Timetallet tilsvarer ni hele arbeidsdager, og forutsetter tjue besøk årlig i tingretten.

Ved ti turer til Harstad blir ekstra reisetid 33,9 timer, og ved ett besøk 3,4 timer, ifølge Steiro.

Tar færre oppdrag

I Advokatforeningens egen konsekvensutredning av kuttet i reisesalæret, kom det frem at åtte av ti av dem som deltok i undersøkelsen, ble berørt av kuttet.

Et resultat av kuttet er at flere advokatfirmaer, spesielt i distriktene, nå prioriterer andre oppdrag fremfor fri rettshjelpsaker. Hele 55 prosent av advokatene som deltok i undersøkelsen, oppga at de nå i mindre grad påtar seg slike saker.

Undersøkelsen er basert på svar fra 254 ansatte advokater, og fra 183 advokater som innehar enkeltpersonforetak.

Syv av ti advokater som svarte at de i stor grad berøres av halveringen, svarte at kuttet ikke har ført til at de arbeider mer på reise. Dette på grunn av uegnede arbeidsforhold, som å kjøre bil, eller av hensyn til diskresjon.

Sparer 68 millioner

Ifølge Advokatforeningens rapport, ble halveringen av reisesalæret estimert til å redusere utgiftene i 2017 med 69 millioner kroner. Av disse var 51 millioner kroner knyttet til straffesaker, mens de resterende 17 millioner kommer fra fri rettshjelpsaker.

Det er Frostating lagdømme som har størst besparelser som følge av halveringen, mens Hålogaland har lavest besparelser, viser tall Advokatforeningen har innhentet. Mens Frostating oppgir 36 prosent reduserte utgifter knyttet til advokaters reise, har utgiftene i Hålogaland blitt redusert med 26 prosent. Tilsvarende tall for de øvrige lagdømmene er 30 prosent (Agder), 29 prosent (Borgarting) og 28 prosent (Gulating og Eidsivating).

Andre resultater fra Advokatforeningens undersøkelse:

  • Geografisk sett har halveringen størst konsekvens i Oslo og i distrikter med store reiseavstander.
  • Tar man høyde for gjennomsnittlige driftskostnader og faktureringsgrad, vil reisetiden for de fleste advokater være en underskuddsforretning.
  • Uegnede arbeidsforhold, taushetsplikt etc. medfører at kun 13 prosent evner å arbeide mer under reise, etter at halveringen ble gjennomført.

Les rapporten «Reisesalær til besvær» her.