I november 2017 aksjonerte Advokatforeningen for forhandlingsrett om salærsatsen. I fjor ble forslaget nedstemt i Stortinget. Foto: Andreas Fadum

Advokatforeningen krever at salærsatsen øker til 1530 kroner i 2021

Advokatforeningen er klinkende klar overfor Justisdepartementet: Salærsatsen må heves med 44 prosent, stykkprisforskriften må endres, ubekvem arbeidstid må kompenseres og halveringen av reisegodtgjørelsen må reverseres.

Publisert

«Den offentlige rettshjelpsordningen er en avgjørende rettssikkerhetsgaranti i straffesaker, og et helt sentralt velferdsgode i sivile saker. Skal ordningen oppfylle sin hensikt, må erfarne og gode advokater finne det økonomisk forsvarlig å ta disse viktige oppdragene.»

Slik åpner Advokatforeningen sitt brev til Justisdepartementet hvor de redegjør for sine krav til salærsatsen, som foreningen kaller rettshjelpssatsen, og stykkprisforskriften for 2021.

Nå krever foreningen at salærsatsen øker til 1530 kroner fra 1. januar 2021, som altså betyr en økning på 44,3 prosent fra 2020-satsen på 1060 kroner.

Underregulert siden 2002

Overfor departementet er Advokatforeningen tydelig på at salæret må ligge på et konkurransedyktig nivå, og mener det er på tide å ta igjen det økende etterslepet.

«Uten en underreguleringen av rettshjelpssatsen siden 2002, og for å holde et konkurransedyktig nivå, ville satsen vært kr 1450 per 1.1.2019. Kravet på kr 1530 fremkommer av at det – for å hindre fortsatt oppbygging av etterslep – må gjøres tillegg for økning gjennom 2019 på 2,28 % og gjennom 2020 på 3,2 %.»

«Stykkprisene må revideres løpende»

Advokatforeningen ber også om at det gjøres en rekke konkrete endringer i stykkprisene knyttet til fri rettshjelp og straffesaker. Samtidig peker de på at den siste helhetlige revisjonen av stykkprisene ble gjort for over ti år siden.

«Advokatforeningen er opptatt av at forskriften gjenspeiler det nødvendige timetallet i de ulike sakene, og vi mener derfor at stykkprisene må revideres løpende for å være i overensstemmelse med den virkeligheten advokatene møter i sitt daglige virke. I og med at det ikke er foretatt løpende korrigeringer i tråd med behovene, mener vi imidlertid at tiden er inne for å foreta mer helhetlige revisjoner.»

Advokatforeningen ønsker dette endret i stykkprisforskriften

 • Stykkprisen i saker om blant annet mindreårige asylsøkere settes til 5 timer.
 • Stykkprisen i saker om bortvisning, utvisning og tilbakekall av gitt tillatelse settes til 5+1 time.
 • Stykkprisen for Dublin II-saker settes til 5 timer.
 • Stykkpris for personlig fremmøte i Utlendingsnemnda settes til 13 timer.
 • Stykkprisen for saker om felleseieskifte og økonomisk oppgjør etter oppløsning av husstandsfellesskap settes til 11 timer.
 • Stykkprisen for saker om oppsigelse og avskjedigelse settes til 7 timer.
 • Stykkprisen for barnevernssaker settes til 8,5 timer.
 • Stykkprisen for saker om personskadeerstatning eller tap av forsørger settes til 8,5 timer.
 • Stykkprisen i saker etter unntaksbestemmelsen fjernes og erstattes av medgått tid.

Advokatforeningen foreslår disse endringene av stykkpris i straffesaker

 • Medgått tid i ankesilingssakene.
 • Anvendelsesområdet for stykkprisforskriften § 7 avgrenses mot begrensede ankesaker, slik at disse alltid avregnes etter salærforskriften. Alternativt at det for begrensede ankesaker gis et tillegg på ti timer for ankende part og fem timer for innanket part, slik saksforberedelsen også blir dekket i saker som ikke faller under ordinær stykkpris.
 • Skriving av ankebegrunnelse etter § 9 tredje ledd økes til to ganger rettshjelpssatsen, med mulighet for honorering etter medgått tid i mer omfattende saker.
 • Maksimal tid som honoreres for fengselsbesøk etter stykkprisforskriften § 9 fjerde ledd økes med 50 prosent i sakene hvor det er nødvendig med tolk.
 • At innslagspunktet for medgått tid endres til 25 prosent framfor 50 prosent slik det er i dag.

Vil ha tillegg for ubekvem arbeidstid

Samtidig ber Advokatforeningen departementet om at det innføres et tillegg for ubekvem arbeidstid.

«Advokatforeningen har mottatt en rekke tilbakemeldinger fra forsvarsadvokater som stadig oftere blir kontaktet av politiet som setter av tid for planlagte avhør på ettermiddags-/kveldstid og i helger. Dette har en naturlig bakgrunn i at tidspunktene for avhør tilpasses politibetjentens turnus. Forsvarerne har langt på vei vært fleksible og tilpasset seg denne praksisen, men uten at de får samme kompensasjon som politiet nyter godt av.»

Derfor ønsker foreningen at rettshjelpssatsen får et prosentvis tillegg etter prinsippet i arbeidsmiljøloven når statlige organer, slik som domstoler eller politi, planlegger avhør og rettsmøter.

«Dette medfører at rettshjelpssatsen da økes med 40 % i det omfang det er tale om nødvendig arbeid utenom normal arbeidstid.»

Krever reisegodtgjørelsen tilbake til full sats

Sist, men slett ikke minst, krever Advokatforeningen at halveringen av reisegodtgjørelsen reverseres og settes til full sats - noe de for øvrig også ba om til neste års statsbudsjett. Her viser til foreningen til fjorårets rapport «Reisefravær til besvær», som blant annet konkluderer med at halv reisegodtgjørelse har blitt et tapssluk.

Dette er noen av de viktigste funnene:

 • 81 prosent av de intervjuede advokatene opplever at halveringen av reisefraværsgodtgjørelsen berører dem.
 • Halveringen gjør at flere advokatfirmaer, spesielt firmaer i distriktene, i større omfang prioriterer andre oppdrag enn fri rettshjelpssaker.
 • Ofte er det praktisk umulig for advokater å jobbe på reise.
 • Halveringen har størst konsekvens i Oslo og i distrikter med store reiseavstander.
 • Reisetiden vil for de fleste advokater være en underskuddsforretning, driftskostnader og faktureringsgrad tatt i betraktning.
Powered by Labrador CMS