Både forsvarer og påtalemyndighet var enige om at den domfelte hadde fått for streng straff i tingretten.
Både forsvarer og påtalemyndighet var enige om at den domfelte hadde fått for streng straff i tingretten.

Godtok fjernmøte, fikk strafferabatt

Mente tingretten hadde lagt for lite vekt på «domfeltes bidrag til en enkel og smidig saksavvikling».

Publisert Sist oppdatert

I en fersk dom endrer Borgarting lagmannsrett straffen til en trygdebedrageridømt kvinne fra 45 til 36 dager ubetinget fengsel som følge av hennes bidrag til en «enkel og smidig saksavvikling».

Petar Sekulic er advokat i Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma.
Petar Sekulic er advokat i Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma.

- Jeg tenker at det er viktig og riktig at siktede/tiltalte som er med på samfunnets «korona-dugnad» ved å gjøre arbeidet lettere for domstolens saksavvikling premieres med lavere straff. Dette er ressursbesparende og bidrar til en effektiv saksbehandling i en tid der alt går litt tregere, sier forsvarer Petar Sekulic til Advokatbladet.

Enighet mellom partene

Kvinnen ble i tingretten dømt for overtredelse straffeloven § 372, jf. § 371 bokstav b, straffeloven § 221 og pasientjournalloven § 30a, jf. § 16, sammenholdt med straffeloven § 79 bokstav a, men anket straffeutmålingen.

Sekulic anfører at tingretten har lagt for lite vekt på kvinnens tilståelse og «bidrag til en forenklet behandlingsmåte», heter det i dommen.

Også påtalemyndigheten er enig i at dommen i førsteinstans ble for streng, og står ved sitt strafforslag for tingretten om fengsel i 36 dager.

Rabatt for samarbeid

Lagmannsretten påpeker at trygdebedrageriet er styrende for straffutmålingen, og at sakens beløp på 155.737 kroner er «langt høyere enn grensen for samfunnsstraff».

Selv om lagmannsretten i utgangspunktet mener straffenivået for bedragerier av denne størrelsen ligger på 45 dager «eller noe i overkant av dette», skriver den følgende:

«Lagmannsretten er imidlertid enig med partene i at tingretten har lagt for liten vekt på domfeltes bidrag til en enkel og smidig saksavvikling i en tid der domstolenes kapasitet til å gjennomføre ordinære hovedforhandlinger har vært sterkt redusert på grunn av smittevernhensyn», heter det i dommen.

«Lagmannsretten ser det slik at selv om tilståelsen i seg selv har begrenset betydning, slik denne saken bevismessig ligger an, bør samtykket til tilståelsesdom og den forenklede behandlingsmåten som dette innebar, gi et større fradrag ved straffutmålingen enn det ville gjort under ordinære omstendigheter.»

Powered by Labrador CMS