Cato Haukeland, Christian Kjellby Nesset som er innom kontoret kan enkelt koble opp videosystemet til Daniella Dahlen Eide som sitter i Tønsberg.
Cato Haukeland, Christian Kjellby Nesset som er innom kontoret kan enkelt koble opp videosystemet til Daniella Dahlen Eide som sitter i Tønsberg.

Rustet for rettssak på video

En fersk forskrift gjør det mulig å gjennomføre langt flere rettssaker digitalt. SANDS-partner Christian Kjellby Nesset er positiv til endringen, men ber domstolene være nøye i å velge ut hvilke saker som egner seg for digital gjennomføring.

Publisert

For to uker siden ble Oslo tingretts aller første heldigitale hovedforhandling i en sivil sak gjennomført. Mens hver av partene satt på et møterom ved sine respektive advokaters kontor, satt dommeren hjemme.

Nå gjør en forskrift som regjeringen vedtok på fredag det mulig å gjennomføre langt flere hovedforhandlinger på videolink. (se faktaboks). Advokatforeningen uttalte i sin høringsuttalelse at de ønsket videolink fremfor skriftlighet.

SANDS-partner Christian Kjellby Nesset er blant de som er positive til at flere saker nå kan gjennomføres via videokonferanse.

Midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av Covid-19

  • Utvider adgangen til å holde fjernmøter og gjennomføre fjernavhør i domstolene
  • Utvider adgangen til skriftlig behandling av straffesaker og straffeprosessuelle tvangsmidler i domstolene
  • Tilrettelegger for fleksible løsninger for signering av dokumenter, herunder avgjørelser i domstolene og påtaleunnlatelser i politiet og påtalemyndigheten
  • Tilrettelegger for fleksible løsninger for avsigelse av rettslige avgjørelser mv.
  • Tilrettelegger for at utleveringsbegjæringer kan fremsettes ved bruk av elektronisk kommunikasjonsmiddel, samt at rettsanmodninger kan mottas elektronisk fra stater utenfor EU og Schengen og uten at dette følger av avtale eller overenskomst med vedkommende stat.
    Kilde: Domsto.no

- Vi opplever det som meningsfylt å bidra til at klientenes interesser i effektiv rettsavklaring ivaretas. Vårt prosedyremiljø er godt forberedt på gjennomføring av digitale hovedforhandlinger, og vi arbeider med å teste systemet med våre klienter og de vitner som må inn i pågående saker før sommeren, sier Nesset til Advokatbladet.

- Forsvarlig

Grunnet korona-smittefaren arbeider firmaets advokater for tiden på hjemmekontor, men Nesset og kollega Cato Haukeland er denne dagen en rask tur innom kontoret.

Når man ikke kan gjennomføre hovedforhandlingene som normalt, tror Nesset at mange saker vil kunne gjennomføres på en god måte i dette systemet, både for klientene og firmaets advokat-team.

- De fleste av sakene vi fører er sivile krav, for eksempel innen pengekrav- eller kontrakts-tvister mellom profesjonelle parter. Med god veiledning tror vi klientene vil oppleve digital gjennomføring som forsvarlig. Denne uken har vi en rettsmekling gående via videokonferanse i Tromsø, og flere saker vil helt eller delvis ha hovedforhandling via video før sommeren. Innen mitt fagfelt, ansvar- og forsikringssaker, tror jeg en del av de konsentrerte sakene egner seg godt til denne typen hovedforhandling, sier Nesset.

Flere utfordringer

Derimot tror han at saker med mange aktører vil kunne bli utfordrende å gjennomføre på video, for eksempel saker med mange parter og vitner.

Han mener at gjennomføring av digitale rettssaker vil kreve et godt samarbeid mellom både advokatene og dommeren i forkant av sakene, og understreker at man bør lytte til hva partene ønsker.

- Utsettelse har ofte en del konsekvenser, blant annet påløper det renter, og kan svekke bevis. Samtidig har vi respekt for at det er ulike meninger om dette, også hos advokatkolleger i andre firmaer. Det vil bli dårlige erfaringer hvis opplegget ikke testes før man går i gang og rettsdagene blir brukt til tekniske problemer hos de involverte. Domstolene bør være nøye i valg av hvilke saker som egner seg for slik gjennomføring, poengterer Nesset.

Dyttet inn i digitalisering

Cato Haukeland er chief digital officer i SANDS, og understreker at gjennomføring av rettsaker ved hjelp av video er noe firmaet er godt forberedt på. Han mener det er positivt at domstolene nå, gitt den situasjonen vi er i, øker bruken av moderne teknologi, for å sikre at så mange av prosessene som mulig kan gjennomføres som normalt.

- Vi har i lengre tid jobbet aktivt med digitalisering innen en rekke områder, og har implementert moderne verktøy for våre prosedyreadvokater som har vært i bruk en stund. Alle våre kontorer har fasiliteter som gjør det enkelt for oss å koble til domstolens plattform, med god kvalitet. Advokatene våre har over lengre tid benyttet tilsvarende teknisk løsning internt og for møter med klienter, samt for webinarer. Vi anser derfor dette å være godt kjent for dem, sier Haukeland.

Han erkjenner at korona-epidimien har gjort at enda flere nå har fått kjennskap til de nye digitale virkemidler.

- En del advokater blir nok dyttet til å prøve noe de ikke har trengt til å ta stilling til før nå. Da erfarer de gjerne at dette fungerer ganske godt. Forhåpentligvis vil det gjøre terskelen lavere for å ta i bruk slike systemer senere også, sier Haukeland.

Mange tomme stoler i Sands sine videokonferanselokaler i Oslo i disse korona-tider.
Mange tomme stoler i Sands sine videokonferanselokaler i Oslo i disse korona-tider.

- Må fungere også i kriser

- Med denne forskriften har domstolene fått det verktøyet de trenger for å kunne gjennomføre langt flere saker, samtidig som risikoen for smitte mellom partene holdes så lav som mulig, påpeker direktør i Domstoladministrasjonen, Sven Marius Urke i en melding.

- Domstolene skal bidra i dugnaden for å redusere smittespredningen. Men utsettelse av svært mange saker skaper store problemer for rettssikkerheten, for partene i saker, for samfunnet som sådan, og for domstolene selv. Derfor er det viktig at alle domstoler nå tar i bruk mulighetene forskriften gir, og behandler så mange saker som overhodet mulig - også under koronapandemien, sier Urke.

Powered by Labrador CMS