Aksjonister satte opp en klode av is utenfor Høyesterett mens plenumssaken pågikk.

Dom i klimasaken kommer tirsdag

Dommen blir avsagt etter muntlig votering tirsdag 22. desember klokken ni, varsler Høyesterett.

Publisert Sist oppdatert

Høyesterett behandlet søksmålet fra Greenpeace Norden og Natur og Ungdom mot Staten ved Olje- og energidepartementet over syv dager i plenum i november.

Hovedspørsmålet i saken er om ti tillatelser for petroleumsutvinning nær iskanten i Barentshavet tildelt i 23. konsesjonsrunde er i strid med Grunnloven § 112 og dermed er ugyldige.

Advokatene Cathrine Hambro og Emanuel Feinberg representerer Greenpeace Norden og Natur og Ungdom.

Saken reiser særlige spørsmål om tolkningen av Grunnloven § 112 knyttet til om og i hvilken grad bestemmelsen gir rettigheter, og hvordan bestemmelsen kan anvendes på utslipp av klimagasser.

Saksøkerne gjør et poeng av at petroleum fra disse tillatelsene tidligst kan komme til markedet i 2030, i en tid da bruk av petroleum skal være i sterk utfasing.

To partshjelpere

I § 112 heter det blant annet at «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.»

Partshjelpere i saken er Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet.

I Oslo tingretts dom av januar 2018, samt i Borgarting lagmannsretts dom av januar i år, ble det slått fast at Grunnlovens § 112 er en rettighetsbestemmelse som kan prøves for domstolene.

De to miljøorganisasjonene tapte likevel på den konkrete rettsanvendelsen.

I likhet med ankeforhandlingen, gjennomføres voteringen i Høyesterett som fjernmøte.

Powered by Labrador CMS