Avbrudd innvilges bare dersom det etter en konkret helhetsvurdering anses som sikkerhetsmessig forsvarlig, ifølge kommunikasjonsdirektør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Paal Espen Hambre.

EIRIK JENSEN-LØSLATELSEN:

- En rekke årsaker til at ikke alle med store helseutfordringer blir innvilget soningsavbrudd

Kommunikasjonsdirektør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Paal Espen Hambre, mener forskjellsbehandling er Kriminalomsorgen uvedkommende.

Publisert Sist oppdatert

Mandag ble den tidligere politilederen Eirik Jensen, som er dømt til 21 års fengsel, midlertidig løslatt. Beslutningen ble fattet i et møte hos Kriminalomsorgen på Lillestrøm samme dag. Soningsavbruddet er begrunnet i Jensens helsesituasjon.

Jobber for likebehandling og rettslikhet

I kjølvannet av nyhetene er det flere som har stilt spørsmål om Jensen har fått særbehandling.

Kommunikasjonsdirektør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Paal Espen Hambre, understreker at Kriminalomsorgen jobber for likebehandling og rettslikhet.

- Generelt er det viktig for Kriminalomsorgen å understreke at vi har fokus på å ivareta alle innsatte og domfelte, uavhengig av deres ressurssituasjon og uavhengig av om de er representert av advokat, støttepersoner eller andre. Vi jobber for å sikre at alle innsatte og domfeltes rettigheter blir tilfredsstillende ivaretatt, sier han.

- Vanskelig kan man sammenligne

Avdelingsdirektøren mener det er lite hensiktsmessig å foreta sammenligninger av ulike innsatte.

- Man kan vanskelig sammenligne konkrete saker med hverandre. Det kan være flere grunner til at ikke alle innsatte med store helseutfordringer blir innvilget straffavbrudd.

- Det kan for eksempel være sikkerhetsmessige årsaker, eller det kan være at det vurderes at den innsattes helsetilstand kan ivaretas i tilstrekkelig grad i fengsel.

Eirik Jensens advokat, John Christian Elden, er blant dem som mener at Jensen-tilfelle ikke bærer preg av forskjellsbehandling.

- Dette er ikke klassejuss, tvert om. Det har ligget vesentlig lengre inne for Kriminalomsorgen å gi Jensen avbrudd enn for andre innsatte jeg har bistått i samme situasjoner, sa han mandag.

- Alle relevente forhold gjennomgås

Hambre viser til lovens utgangspunkt om at straffen skal gjennomføres som idømt, samt at terskelen for å gi soningsutsettelse eller innvilge straffavbrudd er høy.

- Kriminalomsorgen kan beslutte at gjennomføringen av straffen skal avbrytes dersom domfeltes helsetilstand tilsier det, eller når det for øvrig foreligger særlig tungtveiende grunner som ikke kan avhjelpes på annen måte.

- Når innsatte søker om straffavbrudd, gjøres det en individuell og helhetlig vurdering av domfelte og vedkommendes sak der alle relevante forhold gjennomgås, sier han.

- Dessuten er mange innsatte med store helseutfordringer innsatt i varetekt eller idømt forvaringsstraff. Her har kriminalomsorgen begrenset handlingsrom: Det er ikke adgang til å innvilge straffavbrudd der domfelte er idømt forvaring, sier han.

Hambre forteller videre at Kriminalomsorgen heller ikke har hjemmel eller adgang til å gi straffavbrudd der innsatte er varetektsfengslet.

- Her er det domstolen som må ta stilling til om videre varetektsfengsling er forholdsmessig, sier avdelingsdirektøren.

- Avbrudd må være sikkerhetsmessig forsvarlig

Ved vurderingen av om det anses forsvarlig å innvilge soningsavbrudd utenom forvarings- og varetektstilfellene, er det flere momenter som inngår, ifølge Hambre.

- Det foretas en konkret vurdering av den enkelte sak hvor både domfeltes helse og mulighetene for tilrettelagt soning vurderes. Dersom det vurderes som nødvendig, så innhentes det ytterligere dokumentasjon i saken, eller det benyttes sakkyndige for å vurdere domfeltes helsetilstand.

Avbrudd innvilges bare dersom det etter en konkret helhetsvurdering anses som sikkerhetsmessig forsvarlig, ifølge kommunikasjonsdirektøren.

- Ved sikkerhetsvurderingen skal det særlig legges vekt på om det er grunn til å anta at innsatte vil begå ny straffbar handling under avbruddet, eller unndra seg gjennomføringen ved å utebli etter endt avbrudd.

- I tillegg vil det legges vekt på om vedkommende er egnet til å bryte forutsetninger og avbruddsvilkår eller misbruke avbruddet på annet måte, sier han.

Powered by Labrador CMS