- Slik situasjonen er i dag er det urealistisk at Eirik Jensen skal tilbake og sone mer av straffen, sier advokat John Christian Elden.

Elden om Jensen-løslatelsen:
- Absolutt ikke klassejuss

Mandag ble Eirik Jensen løslatt fra fengsel. John Christian Elden benekter at det er tale om forskjellsbehandling. Forsvarergruppens leder, Marius Dietrichson, mener Jensen skal prise seg lykkelig for hjelpen han har fått med å dokumentere sin soningsudyktighet.

Publisert Sist oppdatert

I juni 2020 ble den tidligere polititoppen Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel for brudd på grov narkotikakriminalitet og grov korrupsjon. Mandag ble han midlertidig løslatt, begrunnet i soningsudyktighet. I første omgang vil løslatelsen vare i seks måneder, som et såkalt straffavbrudd.

Jensens advokat, John Christian Elden, sier til Advokatbladet at han og advokat Farid Bouras begynte å se på problemstillingen om soningsdyktighet allerede i fjor vår.

- Søknaden ble sendt inn i juli 2022. På det tidspunktet mente vi kravet vår var godt nok underbygget. Under ledelse av min kollega Farid Bouras har det så vært en rekke møter med Kriminalomsorgen, psykiatere og andre frem til endelig gjennomslag nå. Både Bouras og jeg er blitt godt kjent med Gaustad og Sentralsykehuset i Akershus det siste året, forteller Elden.

Hatt flere saker om soningsudyktighet

Hjemmelen for straffavbruddet er å finne i straffegjennomføringsloven § 35, der det fremgår at «kriminalomsorgen kan beslutte at gjennomføringen av straffen skal avbrytes dersom domfeltes helsetilstand tilsier det, eller når det for øvrig foreligger særlig tungtveiende grunner som ikke kan avhjelpes på annen måte».

Ifølge tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet, som Advokatbladet har fått innsyn i, hører det ikke til sjeldenhetene til at vedtak om soningsavbrudd blir fattet.

I 2002 ble det innvilget 57 soningsavbrudd. Til sammenligning ble det innvilget 67 soningsavbrudd i 2021 og 179 i 2020.

Tabellen viser iverksatte midlertidige straffeavbrudd i perioden 2012-2022, med en gjennomgående korrelasjon mellom antall innsatte og antall iverksatte straffeavbrudd

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Iverksatt midlertidig straffavbrudd143171203100817874811796757
Antall innsatte i snitt35913663371737463850365234253219293230673072

KILDE: Kriminalomsorgsdirektoratet

- Når belegget i fengslene er høyt, betyr det ofte at antallet iverksatte straffeavbrudd korrelerer. Belegget i norske fengsler har de senere år gått ned, som følge av at stadig flere får straffegjennomføring med elektronisk kontroll (fotlenke), sier Hambre Paal Espen i Kriminalomsorgsdirektoratet.

- Og ikke minst: Under pandemien, spesielt i 2020 men delvis også 2021, ble midlertidig straffavbrudd brukt som et akutt virkemiddel for å håndtere smittefaren og smittespredningen i norske fengsler, fortsetter han.

Elden understreker at § 35 er en bestemmelse han har hatt flere saker om.

- Jeg har prøvet en del av dem rettslig, også med soningsudyktighet som resultat. Vår strafferettspleie bygger på humanitet, og der soning ikke er forsvarlig, skal det heller ikke gjennomføres.

Forskriften spesifiserer fire uker

Nærmere regler om soningsavbruddets lengde er inntatt i forskrift til straffegjennomføringsloven § 3-33. Av bestemmelsens annet ledd heter det:

«Avbrudd gis i en bestemt periode av inntil fire uker, og kan senere forlenges én gang med inntil fire uker. Innvilgelse av søknad om ytterligere forlengelse kan gis av nærmeste overordnede nivå. I særlige unntakstilfeller kan overordnet nivå innvilge avbrudd for en ubestemt periode.».

Seks ganger lengre avbrudd enn vanlig

På spørsmål hvordan Jensen har fått innvilget et avbrudd som er seks ganger så langt som hva forskriften gir anvisning på, viser Elden til at dette er tradisjon.

- Han er funnet soningsudyktig, noe som i utgangspunktet er varig. Det er imidlertid tradisjon for at det ved førstegangsvedtak settes en tidsbegrensning på seks måneder i slike saker, for at det kan vurderes på nytt om det tilkommer noen bedring i løpet av denne perioden.

- Om situasjonen er den samme, forlenges dette med ytterligere seks måneder frem til det enten blir bestemt fotlenkesoning eller benådning, sier han.

- Er det da snakk om snakk om et «særlig unntakstilfelle» slik forskriften krever?

- Praksis er seks måneder før ny prøving i saker der soningsudyktigheten i utgangspunktet vurderes som varig, sier Elden.

Helse utløsende

Cecilie Nakstad fra Matrix advokater er nestleder i Forsvarergruppen, sitter i Advokatforeningens hovedstyre, og har omfattende prosedyreerfaring innen strafferett. Hun antar at helsesituasjonen til Jensen har vært den utløsende faktoren for det lange avbruddet.

- Helsetilstanden må være alvorlig og veldokumentert, og det er av betydning i hvilken grad Kriminalomsorgen evner å ivareta den domfeltes helse, sier Cecilie Nakstad.

- Det kan gis lenger avbrudd enn fire uker, men da må det besluttes på overordnet nivå. Jeg kjenner ikke denne konkrete saken, og kan derfor ikke si noe om hvorfor han har fått seks måneders avbrudd, men jeg antar at det er gjort en helsemessig vurdering, der det er vurdert at det ikke er sannsynlig med noen bedring i løpet av kun fire ukers avbrudd, sier hun.

Klassejuss?

I kjølvannet av mandagens nyheter er det enkelte som har stilt spørsmål om Jensen har fått særbehandling. På spørsmål om en alminnelig borger med en 21 år lang dom ville ha blitt erklært soningsudyktig i et tilsvarende tilfelle, svarer Elden bekreftende.

- Dette er ikke klassejuss, tvert om. Det har ligget vesentlig lengre inne for Kriminalomsorgen å gi Jensen avbrudd enn for andre innsatte jeg har bistått i samme situasjoner.

- Her søkte vi med dokumentasjon i juli 2022 og arbeidet intenst med saken siden det tidspunktet, men Kriminalomsorgen ville hele tiden ha flere utredninger, innleggelser på sykehus med videre, før de konkluderte med at alle instanser ga samme svar: Han er soningsudyktig. Da er det naturlig at han ikke kan sone i fengsel.

- Jeg håper det inderlig ikke

Cecilie Nakstad understreker at soningsdyktigheten er noe som avgjøres uavhengig av den idømte straff.

- Jeg håper inderlig ikke dette er klassejuss. Om en person er soningsudyktig er ikke knyttet opp mot hvor langt man har kommet i soningen, men knyttet opp til helsesituasjon, der det avgjørende er om man «er i stand til» å sone i fengsel. Vurderingen vil basere seg på den innsattes helsesituasjon vurdert opp mot fengslets muligheter til å gi adekvat helsefaglig hjelp, sier hun.

- Jensen skal prise seg lykkelig

Lederen av Advokatforeningens forsvarergruppe, Marius Dietrichson, fremhever at helseplagene skal være store for at soningsudyktighet skal foreligge.

- Det ligger litt i sakens natur. Det vil jo være en belastning for enhver å bli domfelt, og da særlig til en lang straff som det her er tale om. Men er lidelsen så stor at videre soning er umulig, så skal straffavbrudd innvilges. Den innsatte skal prise seg lykkelig for den hjelp han har fått med å dokumentere dette, sier han.

Marius Dietrichson påpeker at Advokatfirmaet Elden har gjort en god jobb med å dokumentere at vilkårene for straffeavbrudd foreligger.

Nakstad tror Jensen vil måtte ta igjen avbruddstiden dag for dag, slik loven krever.

- Det vil være naturlig at også Jensen vil måtte ta igjen avbruddstiden, men da naturligvis forutsatt at han finnes soningsdyktig og gjeninnsettes.

- Urealistisk å sone mer

Elden tror imidlertid ikke at Jensen vil vende tilbake til fengsel. Han mener avbruddet vil bli forlenget med ytterligere seks måneder frem til det enten blir bestemt fotlenkesoning eller benådning, dersom situasjonen er den samme om et halvt år.

- Slik situasjonen er i dag er det urealistisk at han skal tilbake og sone mer av straffen, men det avgjøres etter seks måneder dersom det finner sted noen endringer i helsebildet, sier han.

Powered by Labrador CMS