JU§NYTT

Høyesterett opphever lagmannsrettens dom i hagle-saken

Siden det ikke fremkommer av lagmannsrettens dom om retten har tatt stilling til om den tiltalte søkte å drepe kvinnen ved å lade haglen, er det uklart om den har forstått og vurdert hensiktsforsettet for fullbyrdet drap korrekt, mener Høyesterett. Dermed må lagmannsretten behandle saken på nytt.

Publisert Sist oppdatert

I 2020 ble en mann tiltalt for å ha skutt og drept sin tidligere samboer med en hagle to år tidligere.

Kvelden hendelsen fant sted, skal mannen ha funnet frem et haglegevær og puttet inn to patroner, men som følge av en funksjonsfeil gikk begge skuddene av da han klappet sammen geværet under lading. Den tidligere samboeren døde umiddelbart.

Flertallet i lagmannsretten mener mannen ikke ville avstått fra senere å skyte kvinnen dersom haglen ikke hadde gått av under lading, og konkluderte med at hensiktsforsettet var oppfylt. Tiltalte ble så dømt for forsettlig drap med hensikt.

Spørsmålet for Høyesterett var om lagmannsretten hadde tolket forsettsformen rett da kvinnen ble drept på en uforutsett måte.

- Stor psykologisk forskjell mellom å forberede og å gjennomføre et drap

For å bli dømt for fullbyrdet forsettlig drap med hensikt, må forsettet til gjerningspersonen dekke det aktive elementet i drapshandlingen.

«Spørsmålet som er aktualisert i saka her, er om det kan liggje føre hensiktsforsett når ein tilsikta skadefølgje realiserer seg på ein uføresett eller ukontrollert måte før gjerningspersonen rekk å utføre sin eigen handlingsplan, altså at han etter planen har meir att å gjera slik at han framleis kunne ha avstått frå den straffbare handlinga», skriver førstvoterende Borgar Høgetveit Berg.

Ifølge Høyesterett hadde lagmannsretten hverken identifisert eller drøftet hva som var den konkrete og relevante handlingen som forsettet måtte omfatte.

«Det følgjer alt av kravet om at hensiktsforsett må vera knytt til det verksame elementet i hendingsrekkja at ein ikkje kan ha hensikt om ei uføresett hendingsrekkje. At det må vera slik, blir bekrefta av at gjerningspersonen blir fråteken moglegheita til å avstå frå å fullbyrde lovbrotet når døden inntreffer før den planlagde daudbringande handlinga.

Eg peiker på at det er ein stor psykologisk og normativ skilnad mellom å førebu og gjennomføre eit drap (...) Eg finn det difor vanskeleg å skulle kunne døme nokon for fullbyrda forsettleg drap med hensikt dersom vedkomande etter eiga meining ikkje har kome så langt at han ikkje lenger kan avstå frå handlinga. Det knyter seg då ikkje noko hensiktsforsett til det som faktisk vart det verksame elementet i drapshandlinga til gjerningspersonen.»

Må behandles på nytt

Etter førstvoterendes syn «(...) vil det (...) i utgangspunktet vera unaturleg å karakterisere noko anna enn sjølve avtrekket som den relevante handlinga etter straffelova § 22 fyrste ledd bokstav a når denne skal nyttast på straffelova § 275»

Siden det ikke fremkommer av lagsmannsrettens dom om retten har tatt stilling til om den tiltalte søkte å drepe kvinnen ved å lade haglen, er det uklart om den har forstått og vurdert hensiktsforsettet for fullbyrdet drap korrekt, konkluderer Høyesterett.

Dermed blir dommen opphevet, og lagmannsretten må behandle saken på nytt.

Les hele dommen her!

Powered by Labrador CMS